Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juni 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juni 1873

Anmärkning

{1873 den 12 Juni}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar S. Palmgren, E. A. Lundblad, Joh. Svengren,
E. A. Thunell, C. O. Öberg, Theofr. Boberg med god-
kända förfall, samt Herr G. Nilson och
Herr A. F. Dahlström, utan uppgifvet förfall.

{§.1.}
Föredrogs Revisorernes berättelse öfver 1872 års
Kommunala räkenskaper och förvaltning, jemte ve-
derbörandes förklaringar, hvarefter, med godkän-
nande af förklaringarne, de förvaltande myn-
digheterne: Drätselkammaren, Fattigvårdsstyrelsen,
Sundhets Nämnden och Hamn Direktionen jemte deras
kassaförvaltare lemnades ansvarsfrihet för
1872 års räkenskap och förvaltning.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision, Fattigvårdsrevision,
Hamnrevision]
[MARG: N:o 18]

{§.2.}
Med slutna sedlar valdes till Landstingsmän
för Eskilstuna Stad, vid första omröstningen, Herrar
Fil. Doktorn Theofron Munktell med 18 och Handlanden
Jacob Wedberg med 17 röster af 22 röstande;-
hvarefter till Landstingsmäns suppleanter, äfven
vid första omröstningen, utsågos Herrar Fabrikören
Johan Walén med 13 och Kamreraren Carl Adolf
Ström med 12 röster af 22 röstande.

[ÄRENDEORD: Landstingsförtroendevalda]
[MARG: N:o 19]

{§.3.}
Sedan Kyrkostämman den 21 sistlidne Maj beslutat
att, utöfver förut ompröfvade 20000 rd [riksdaler], upptaga
10000 rd amorteringslån för Folkskolans utvidgande,
och öfverlemnat denna angelägenhet åt Stadsfull-
mäktiges vidare behandling; så justerades och
underskrefs nu en till Kongl. Maj:t ställd under-
dånig ansökning att få upptaga dessa 10000 rd
såsom lån på högst 40 års tid.

[ÄRENDEORD: Utbildningsfinansiering]

{§.4.}
Sedan Stadsfullmäktige till åstadkommandet
af en, Eskilstuna stad berörande, jernvägsför-
bindelse från Oxelösunds hamn till Westmanland
beslutat att för Stadens gemensamma räkning
taga aktier i samma jernväg, nemligen först
den 13 sistlidne Februari för ett belopp af Ett-
hundratusen riksdaler och vidare den 8 Mars
för Femtiotretusen riksdaler, dock att, för
den händelse öfverteckning derigenom egde rum,
derifrån skulle afdragas hvad som kunde öfverskjuta
det erforderliga tecknings beloppet, sedan alla teck-
ningar blifvit beräknade; så fattades nu
derjemte det beslut, att staden skulle anskaffa
medlen genom amorteringslån på högst 40 år;
skolande detta beslut underställes Kongl.
Maj:ts Nådiga pröfning och fastställelse.

[ÄRENDEORD: Saknas]

{§.5.}
I enlighet med sistnämnde beslut justerade
och underskrefs den deri omförmälda under-
dåniga ansökningen.

[ÄRENDEORD: Saknas]

{§.6.}
Efter föredragning af vederbörande Komitera-
des utlåtande, angående de verkställighets åtgärder
som i och med antagandet af ny Brandord-
ning för staden blifva erforderliga, och
med godkännande af samma utlåtande
beslöts:

1:o att Brandordningens stadgande om {Brandvakt}
och {Brandkåren} - med afseende på erforderlig
organisationstid - skulle träda i kraft den
1 instundande Augusti:

2:o att skrifvelser skulle aflåtas, a) {till nuvarande}
{Brandchefen}, att nuvarande brandvakters
och brandchefs tjenstgöring kommer att upphöra
med Juli månads utgång; b.) till Poliskammaren:
med anmodan att antaga sådan nattpoliskår,
som i Brandordningen afses, bestående af 15.
nattpolismän, deraf 5 tjenstgöra hvarje natt
mot aflöning af 75 öre för hvarje tjenstgöringsnatt,
samt med rätt till 15 rd årlig gratifikation vid
berömlig tjenstgöring;

3:o att till den {Spruthusmästare}, som af Brandkårens
Befälhafvare varder antagen, skulle anslås en årlig
aflöning af 200 rd, eler lika med nuvarande
lönen till gamla Brandchefen;

4:o att Drätselkammaren skulle anmodas ombe-
sörja att varmt vatten hålles på Stadens be-
kostnad under köld;

5:o att Brandordningsresolutionen skulle tryckas
i 1000 exemplar på stadigt hamppapper, deraf
sedan kostnadsfritt utdelas till alla gårdsegare
och vederb. tjensteman, och resten reserveras till
enahanda ändamål.

6:o att Stadsfullmäktige godkände komiterades
åtgärd att för tidsbesparing låta trycka 200 exemplar
af Brandkårsreglementet;

7:o att den blifvande utnämningen af tjenstemännen
i Brandkåren skulle för första gången afse
tiden till 1874 års utgång;

8:o att Stadsfullmäktige nu skulle tillsätta
de tjenstemän, som det tillhörde dem att
nämna.

Wid härefter med slutna sedlar anställde
val utsågos:

a.) till Brandkårschef eller Befälhafvare: Herr
Ingeniören P. G. Luthman, med 17 röster;

b.) till Andre Befälhafvare: Herr Handlanden
A. F. Dahlström, med 18 röster;

c.) till Förste Wattenchef: Herr Fabrikören C. M.
Loström med 8 röster;

d.) till Andre Wattenchef: Herr Fabrikören
Oscar Svalling med 12 röster;

e.) till Förste Bergningschef: Herr Fabrikören C G.
Granberg med 9 röster.

f.) till Andre Bergningschef: Herr Kamreraren
C. A. Ström med 15 röster.

[ÄRENDEORD: Brandregler]
[MARG: N:o 20]

{§.7.}
Det af Drätselkammaren anmäldta ärendet, angå-
ende besluts fattande på grund af §.§. 34 och 35.
i Gaslysningskontraktet, remitterades för
beredning till en Komité, bestående af Herrar
Fil. D. Theofr. Munktell, Ingeniören Axel Karlsson,
Stadskassören C. Jernbergh, Fabrikören L. F.
Ståhlberg och Kamreraren, C. A. Ström med
Herr Karlsson till Ordförande; egande denna
Komité att sätta sig i förbindelse med Gas-
verksegarne för inhemtandet af deras er-
bjudande uti ifrågavarande ämne.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]
[MARG: N:o 21]

{§.8.}
Efter det Sundhetsnämnden, uti den allmänna
helsovårdens intresse, för sin del, med den rätt
§.3. i Kongl. Förordningen den 30 December 1857
medgifver, godkändt ett inom Sundhetsnämnden
väckt förslag att högsta vattenhöjden i Strömmen
under flodtid och full vattentillgång ej må hållas,
högre än till 4 fot, men undantagsvis, vid vattenbrist
till 4 1/2 fot å märket, som af Gevärsfaktoriet
är anbringadt vid utfallsluckan å dammarne
midt emot symaskinsverkstaden; hade nämnden
öfverlemnat ärendet till vidare behandling af
Stadsfullmäktige med afseende derpå att utaf
dem utsedde Ombud uti ett instrument af den
22 Mars detta år förklarat sig anse det 5,3. fot
skulle blifva högsta vattenhöjden i öfra ån.

Efter det under öfverläggningen yrkats dels
bifall till Sundhetsnämndens åsigt, dels remiss till
Utskottet, dels ock att Doktor V. Mossbergs yttrande
skulle infordras, beslöts att Utskottet skulle
närmare bereda frågan.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: N:o 22]

{§.9.}
Faktoriarbetarne C. E. Eriksson, N. Nilsson, med flere,
hade ingifvit framställning till Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande att blifva befriade från Kommu-
nalutskylder till Eskilstuna Stad för år 1871 emedan,
de skulle varit för samma år skrifvna uti och
erlagt utskylder till Fors socken; men som det
af mantalsskrifvaren intygats att sökanderne
blifvit i Staden Mantalsskrifvne för år 1871
i enlighet med Landshöfdinge Embetets resolution
den 1 Maj samma år, och sålunda skyldige
att skatta till Staden; skulle Stadsfullmäktige
i förklaring påyrka att den gjorda ansök-
ningen må lemnas utan afseende.

[ÄRENDEORD: Folkbokföring]

{§.10}
Med godkännande af Drätselkammarens ut-
låtande, i anledning af Herr A. F. Dahlströms
motion om åtgärd för wattenhemtnings underlät-
tande vid Rådhusbron, beslöts att vattenhemt-
ningsstället vid Rådhustorget skulle på Stadens
bekostnad ordnas till ungefärlig likhet med
det som finnes vid Blåsarbanan; hvaremot
pumpars uppförande afslogs.

[ÄRENDEORD: Vattenanläggning]
[MARG: N:o 17]

{§.11.}
I enlighet med hvad Beredningsutskottet hemställt,
bifölls att Herr Ingeniören Theofron Boberg och
Mälare provinsernas Mejeriaktiebolag finge
draga en vattenledning genom Stadens mark
på Norr, under vilkor, att all den skada å
marken, som nu eller framledes deraf förorsa-
kas, varder ersatt.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: N:o 15]

{§.12.}
Efter föredragning af en utaf under Exekutör
S. Andersson afgifven afkortningslängd på
Kommunalutskylder i Eskilstuna för år 1871,
beviljades afskrifning i räkenskapen af
utskylder till Stadskassan Rd 259,37.
utskylder till Helsovårdskassan 9,10.
Summa Rmt Rd 268,47.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: N:o 23]

{§.13.}
Eskilstuna öfre Kanal Bolag hade ingifvit
framställning derom att Stadsfullmäktige, - icke
ifrågasättande att enl. stadens nya hamntaxa {för varor} kunde
afse trafik å öfre Kanalbolagets område, och
vidblifvande den åsigt, som yttrat sig i omröstning
den 13 Augusti förlidet år,- måtte medddela Hamn-
Direktionen föreskrift i öfverensstämmelse dermed,
angående tillämpningen af Stadens nya hamntaxa.

Wid öfverläggning härom yrkades dels
bifall till framställningen, dels remiss till Utskottet
för beredning, dels ock remiss till Hamn Direktionen
för enahanda ändamål; och då, efter slutad öfver-
läggning, ordföranden fann öfvervägande ja afgifvna å proposi-
tionen för bifall, begärdes votering, hvarefter
olika meningar yttrades för antagande af kon-
traproposition. I följd häraf skedde, på
begäran, votering först om kontraproposition till
hufvudvoteringen, då med 17 röster mot 5 bestämdes
att remiss till Hamn Direktionen skulle utgöra
sådan proposition. Derefter skedde votering
i hufvudsaken, som utföll med 13 röster för bifall
till den gjorda hemställan, mot 9 röster för ärendets
remiss till Hamn Direktionen.

Emot beslutet reserverade sig Herrar Granberg
och Heljestrand.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: N:o 24]

{§.14.}
I fråga om iståndsättandet af Nybron godkändes
Beredningsutskottets förslag; i enlighet hvarmed
Drätselkammaren skulle få uppdrag att låta
verkställa detta arbete sålunda:

1:o På behöfliga ställen anbringas pålbackar
till bjelklagrets uppstödjande.

2:o Erforderlig uppsadling eller kilning verk-
ställes vid de förutvarande bärpelarne.

3:o Nytt brotak inlägges.

4:o Den gamla tunga berrieren borttages och
af dess virke, sönderdeladt, göres enkel, lätt
barrier.

5:o Svängbron iståndsättes.

[ÄRENDEORD: Brofråga]
[MARG: N:o 25]

{§.15.}
Till Drätselkammaren remitterades för
beredning:

a.) Herr A. Svahns framställning att han för
inevarande år måtte oafkortadt erhålla
den vanliga gratifikationen af 50 rd såsom
Brandchef, ehuru han snart upphörde med
befattningen.

[ÄRENDEORD: Brandpersonal]
[MARG: N:o 26]

b.) Herr Joh. Waléns motion om träffande af
öfverenskommelse med Herr E. A. Naesman
om det af honom arrenderade men obegagnade
vattenfallets öfverlåtande åt annan person
på Herr Naesmans risk för skillnaden i arren-
desumman, såvida Herr Naesman sjelf icke
ville eller icke kunde åläggas att bygga ett
vattenverk för vattnets begagnande, till
fördel för Manufakturen och för beskatt-
nings ändamål.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: N:o 27]

{§.16.}
Herrar A. F. Dahlström och Gust.
Nilson, hvilka begge utan anmäldt
förfall uteblifvit från dagens samman-
träde, plikta hvardera 2 rd till Stads-
kassan.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

Justeradt samma dag.

/Joh. Walén/
/C; G; Granberg/

År 1873 den 30 Juni äro förestående
protokoller för den 17 April, 8:de Maj
och 12 Juni på Rådhussalen offentligen
upplästa, betyga

/C. Olsson./
/E, A, Lundblad./

[MARG: N:o 28/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juni 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107045.

Personrelationer