Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juni 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juni 1875

Anmärkning

{1875 den 12 Juni.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

1:o Herrar J. P. Nordlund, A. F. Dahlström, Gust. Björkman,
med godkända förfall; likaså herr G. Nilson.

2:o Herr C. E. Stenman, utan anmäldt förfall, hvadan
han pliktfälldes till 2 kronor.

3:o Herr O. Björk, utan anmäldt förfall, hvadan äfven han
pliktfälldes till 2 kronor.

{§.1.}
Föredrogos revisorernes berättelse om föregående
årets räkenskaper och förvaltning, förvaltningarnes deröfver
afgifna förklaringar samt en i sammanhang dermed
stående framställning af Kyrkostämman, angående använ-
dandet af s.k. Fattigspanmålskassan; hvarefter
följande beslut fattades:

1:o Den af Drätselkammaren hittills, utan kändt upphof
eller kändt ändamål, förvaltade s.k. Fattigspanmåls-
kassan, hvilken vid årets början utgjorde 1925 kronor
95 öre, hade blifvit begärd af Kyrkostämman till
bekostande af inredning af en ytterligare skolsal
i Folkskolehuset, tillika med ett kontant anslag
till samma ändamål från Stadskassan på omkring
700 kronor; hvarjemte revisorerne och Drätsel-
kammaren ansett att Fattigspanmålskassan borde
anslås till Fattigkassan.

Stadsfullmäktige beviljade Kyrkostämmans
framställning vid votering med 13 röster mot 11, hvilka
sednare afgåfvos derför att endast en del af ifrå-
gavarande kassa skulle till ofvannämnda ända-
mål användas, men resten reserveras.

Emot detta beslut anmäldes reservation af Herrar
Svengren, Norrman, Walén, Johansson, Thunell, Heljestrand
och Öberg.

2:o Den under Drätselkammarens förvaltning
stående Nödhjelpskassan med en behållning
vid årets början af 309 kronor 14 öre, skulle
fortfarande af Drätselkammaren förvaltas.
Beslutet härom fattades med 13 röster mot 10.

3:o Såvidt möjligt vore, skulle alla till Drätselkam-
maren inkomna räkningar företes och uppläsas
inför samlad Drätselkammare.

4:o Drätselkammaren skulle söka uppgöra ackord
för städning af polisvaktkontoret och polisarresten,
så att af revisorerne omtaldta småräkningar
kunde undvikas.

5:o Drätselkammarens utgift för vinnande af större
säkerhet hos Uppbördsmannen godkändes.

6:o Angående brandförsäkring af stadens lösören,
Stadsfullmäktige bero vid hvad Drätselkammaren
dervid åtgjordt.

7:o Med godkännande af Drätselkammarens förklaring,
funno Stadsfullmäktige ej till beslut föranleda
hvad anmärkt vore om polisarrestens beskaffenhet.

8:o Som revisorerne anmärkt att Gymnastikhuset
blifvit upplåtet till enskildta sällskapen och illa
beryktade dansnöjen, skulle skrifvelse till Skol-
rådet aflåtas med anhållan att Gymnastikhuset
ej måtte på anmärkta sättet missbrukas.

9:o Helsovårdskassans säkerhetshandlingar fingo,
enligt Drätselkammarens medgifvande, förvaras
i den sistnämndas kassakista.

10:o I anledning af revisorernes anmärkning att
protokollsbok saknades hos Hamn Direktionen,
skulle till dess ordförande afgå erinran
att protokoll komma att föras vid Hamn
Direktionens sammanträden.

Herr C. A. Ström, hvilken är ledamot i Hamn-
Direktionen, begärde att blifva endtledigad
från denna befattning; men enär de kommun-
nala tjenstebefattningarne författningsenligt
skola regleras i nästa December månad,
föranledde Herr C. A. Ströms anmälan ej
om till någon åtgärd.

11:o Som revisorerne anmärkt att i Magasinet
vid Nedra Hamnen funnes ett huset förstörande
kalkupplag, och nöjaktig förklaring af
Hamn Styrelsen derom ej erhållits, skulle
Stadsfullmäktige aflåta skrifvelse härom
och dervid uttala en önskan att det öfver-
klagade missförhållandet måtte afhjelpas.

12:o Frågan om användandet för framtiden
af Hamnmagasinet uppskjuts till behandling
i sammanhang med ett serskildt af Drätsel-
kammaren derom afgifvet förslag.

13:o Öfriga anmärkningspunkter funnos
af förvaltningarne nöjaktigt förklarade
och föranledde ej till beslut.

14:o Stadsfullmäktige beviljade ansvarsfrihet
för 1874 års räkenskap och förvaltning åt
Drätselkammaren, Fattigvårds Styrelsen, Sund-
hetsnämnden och Hamn Direktionen samt
åt dessas räkenskapsförare och kassaför-
valtare.

[MARG: 145]

{§.2.}
Wid förrättadt val af Landstingsmän för Eskilstuna stad ut-
sågos dertill {vid första omröstning}:

Stadskassören Carl Johan Jernbergh med 21 röster,
Filosofie Doktorn Theofron Munktell med 19 röster;

hvarefter till landstingsmäns suppleanter utsågos
likaledes vid första omröstning:

Kamreraren Carl Adolf Ström med 17 röster;
Fabrikören Johan Walén med 16 röster;

och som Stadskassören Jernbergh varit lands-
tingsmans suppleant, företogs fyllnadsval
efter honom, hvarvid till nämnda suppleant,
{vid andra omröstningen}, utsågs:

Fabrikören Sven Palmgren med 16 röster.

I dessa val deltogo 24 Stadsfullmäktige.

[MARG: 146]

{§.3.}
Stadsfullmäktige förklarade sig, på framställning
af Herr Borgmästaren S. A. Hallström, icke hafva
något att erinra deremot, att, om Herr Borgmästaren
under ytterligare ett års tid från den 1 instundande
Juli erhåller tjenstledighet, förordnande med-
delas för vice Häradshöfdingen Sixten Alm
att borgmästaretjensten under tiden förestå.

[MARG: 147]

{§.4.}
I enlighet med Berednings Utskottets utlåtande,
beslöts att till Herr Borgmästaren S. A. Hallström,
i följd af hans derom gjorda ansökan,
skulle under det år från den 1 instundande Juli,
hvarpå han komme att begära tjenstledighet,
utbetalas från Stadskassan bidrag till vikarie
aflöning med enahanda belopp, som nu utgår,
eller Ett Tusen kronor, för helt år räknadt.

[MARG: N:o 144]

{§.5.}
Fil. Doktor Theofr. Munktell inlemnade värde-
ringsinstrument på härvarande gasverk, upp-
rättadt på grund af Stadsfullmäktiges beslut
den 25 sistlidne Maj; och som deraf inhemtades
att värderingssumman uppgått till 40000 kronor
då likväl icke i värdering ingått gasverkets
inventarier och materialiér; samt Doktor
Munktell förklarade sig icke hafva förhopp-
ning att kunna bilda enskildt bolag
för gasverkets öfvertagande på denna vär-
dering, men väl att sådan förhoppning funnes,
om, genom öfverenskommelse under hand,
lösningssumman kunde blifva nedsatt,
hvilket ej heller syntes omöjligt om blott
Stadsfullmäktige för underhandlingar
derutinnan ville öfverlåta sin rätt på
Herr Doktor Munktell; så och med
vilkor att staden ej iklädes ersättning eller
kostnad, som af ett enskildt bolag ej öfver-
tages, förklarade Stadsfullmäktige sig
öfverlåta Eskilstuna stads lösningsrätt
till gasverket på Herr Filosofie Doktorn
Theofron Munktell, och att sålunda i ärendet under-
handla å Stadsfullmäktiges namn.

[MARG: 139]

{§.6.}
Till behandling företogs nu åter Herr C. A. Lund-
bergs från sammanträdet den 12 sistlidne April
hvilande motion att, med upphäfvande af förr
fattadt beslut om Stångjernshammarevattenfallets
utarrendering, staden sjelf måtte derstädes
anlägga ett wattenverk, som sedermera
utarrenderas, hvilken motion vore af
Utskottet afstyrkt, enär staden ej borde
inkasta sig i ett så vidlyftigt företag, som
anläggningen af ett nytt större industrielt eta-
blissement, hvilket deremot vore en affär
för den enskildta företagsamheten.

Under öfverläggning yrkades både bifall
och afslag och desslikes, att staden måtte inbjuda
till bildande af bolag för vattenfallets öfver-
tagande och bebyggande med ett vattenverk,
inredt till flere lokaler med rörelsekraft, af-
sedda till uthyrning åt stadens Smidesfabri-
kanter.

Wid framställda propositioner på dessa
yrkanden fann Ordföranden det sist upptagna
med öfvervägande ja besvaradt; och som vote-
ring begärdes såsom härom, som om kontra-
propositionen, röstades först om den sednare,
då med 12 röster, inberäknad ordförandens, mot
12 röster, afgjordes att afslag å motionen
skulle utgöra kontraproposition i hufvud-
voteringen, hvarefter i slutliga voteringen
afgåfvos 17 ja och 7 nej; hvarigenom alltså
Stadsfullmäktige beslutade att inbjudning
skulle ske för vattenfallets öfvertagande
och bebyggande med lokaler för uthyrning
åt fabrikanter, som behöfva rörelsekraft,
och uppdrogs åt Drätselkammaren att
nämnda inbjudning utförda.

[MARG: 137]

{§.7.}
Drätselkammaren hade i följd af Stads-
fullmäktiges uppdrag inkommit med förslag
till utmål vid Stångjernshammarevatten-
fallet, i och för detta sistnämndas
utarrendering, enligt afgifvet förslags-
kontrakt på 50 år; men med afseende
på det i föregående §. fattade beslut,
skulle med pröfningen af Drätselkamma-
rens ifrågavarande förslag tillsvidare
anstå.

[MARG: 128]

{§.8.}
Drätselkammaren hade begärt beslut att få
bygga ett hus för poliskontor, polisarrester
samt brand- och räddningsredskap jemte ett
uthus å stadens tomt N:o 108 vid Karelii-
gatan,- att träda i verkställighet derest
det ej lyckas Drätselkammaren att kunna
fortfarande få hyra lokal till poliskontor.

Under öfverläggningen yrkades {dels}
bifall till Drätselkammarens förslag, {dels}
bifall dertill med den förändring att dock
ej till byggnaden finge användas och bort-
flyttas Hamnmagasinet vid Nedre Hamnen,
såsom Drätselkammaren begärt, {dels} ock
bifall med stadgande att huset blefve af
sten.

Emellan dessa yrkanden begärdes votering,
då med 14 röster mot 10 röster först bestämdes
att det sednast upptagna yrkandet skulle
utgöra kontraproposition i hufvudvoteringen,
som utföll med 17 röster för
enkelt bifall till Drätselkammarens fram-
ställning mot 7 nej. Herrar Heljestrand, Öberg och Walén
anmälte reservation.

Därefter bemyndigades Drätselkam-
maren att för detta byggnadsföretag
upptaga erforderligt lån till amortering
inom 2 år.

[MARG: 148]

{§.9.}
På Drätselkammarens förslag beslöts
att den felaktiga Källaren i Gästgifvare-
gården finge ombyggas med kompakta
tegelväggar och tegelhvalf, såvida innehafvaren
af Gästgifveriet Herr C. R. Alexandersson
ville på det sättet till saken sjelf medverka,
att han, under Drätselkammarens inseende,
verkställer ombyggnaden staden vid arren-
detidens utgång, efter räkning och intill
kostnadsförslagssumman 1059 kronor, 7 öre, dock utan ränta
och med afdrag af 50 kronor, hvilka det ålåge
honom att enligt syninstrument å Källaren
sjelf gälda.

[MARG: 149]

{§.10.}
Stadsfullmäktige beviljade, i enlighet
med Drätselkammarens utlåtande, ett anslag
af 15 kr om året till aflöning åt en Waktmästare
hos Helsovårdsnämnden, och skulle anslaget
utgå från stadskassan.

{§.11}
Drätselkammaren hade anhållit om föreskrift
huruvida från stadskassan finge betalas en
räkning å 15 kr 50 öre för reparation af
poliskonstapelsuniformer, hvilka uppgifvits
vara sönderrifna i tjensteutöfning utan
att jerningsmännen haft tillgångar till ska-
dornas ersättande, likasom det begärdes
föreskrift för framtiden under liknande
omständigheter.

Stadsfullmäktige lemnade åt Drätsel-
kammaren rättighet att i föreliggande
fallet och äfven för framtiden betala
skador åt poliskonstapelsuniformerna,
då dessa intygades vara åstadkomna
i tjensetutöfning och utan att jerningsmännen
haft tillgång att desamma ersätta.

{§.12}
Efter föredragning af Drätselkammarens
utlåtande öfver Lutherska Missionsförenin-
gens ansökning om afskrifning af debi-
terade Kommunalutskylder år 1874 för
Föreningens bönehus, blef denna afskrifning
beviljad.

{§.13.}
Herr G. E. Svahnbäck valdes till vice
ordförande i Fattigvårdsstyrelsen.

{§.14.}
Egarne till härvarande Gasverk hade begärt
utseende af gode män å stadens sida för
afgörande, huruvida Gasverket, efter Drätsel-
kammarens af dem bestridda påstående,
vore skyldigt att utgöra böter för levererad
underhaltig gas.

Remitterades för beredning till Drätsel-
kammaren.

[MARG: 154]

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/A, Lindblad,/
/E A Thunell/

1875 den 28 Juni på rådhuset offentligen
uppläst, betyga

/C. Klein/
/P A Hagström/

[MARG: {150}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juni 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107043.

Personrelationer