Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 januari 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 januari 1888

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna följande
dagar år 1888.

{Den 12 Januari}
Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr E.A. Berg, som anmältes vara bortrest
Herr C.W. Dahlgren, som anmältes vara bortrest
Herr H. Lagerbäck, som anmältes vara sjuk.

De frånvarandes förfall godkändes.

{§.1.}
Herr A.F. Dahlström, såsom äldste Stadsfullmäktigs-
ledamoten, öppnade sammanträdet och intag ord-
förandeplatsen.

{§.2}
Med slutna sedlar valdes till Ordförande hos
Stadsfullmäktige för innevarande år Herr Doktorn
och Riddaren Theofron Munktell med 24 röster.

{§.3.}
Herr D:r Munktell intog Ordförandeplatsen.

{§.4.}
Till vice Ordförande hos Stadsfullmäktige för
innevarande år valdes Herr Ingeniören Axel
Karlsson med 21 röster.

{§.5.}
Till ledamöter uti Stadsfullmäktiges Bered-
nings Utskott för innevarande år valdes:
Herr E.A Lundblad med 25 röster
Herr Arvid Nilsson med 25 röster
Herr Ordföranden D:r Theofr. Munktell med 23 röster
Herr vice Ordföranden Axel Karlsson med 23 röster
Herr H. Åkerstein med 23 röster
Herr A.W. Koraen med 21 röster
Herr K Söderblom med 18 röster
hvarefter till suppleanter i Beredningsutskottet
valdes:
Herr E.G. Åbergh med 16 röster
Herr Ade Falk med 15 röster.

{§.6.}
Drätselkammaren meddelade att Herr Direk-
tören m.m. A.L Örström blifvit vald till Ord-
förande samt Fabriksidkaren Aug. Stålberg
till vice Ordförande hos Drätselkammaren
för innevarande år.

[MARG: 94.]

{§.7.}
Föredrogs en från Magistraten ankommen
så lydande handling:

" Till Magistraten i Eskilstuna.
Denna dag delgifven Satdsfullmäktiges härstädes
beslut om att jag till utgången af år 1891 blifvit
invald som ledamot och vice Ordförande i
Fattigvårdsstyrelsen, få härmed, på grund deraf
att jag sedan fyra år varit ledamot af nämnde
styrelse, anmäla att jag för närvarande ej är
hugad emottaga detta uppdrag. Eskilstuna
den 5 Jan. 1888. Aug. Stålberg."

hvarå fanns tecknad denna

"{Resulotion.}
Öfverlämnas till Stadsfullmäktige, hvilka, i händelse
nedanskrifne afsägelse funnes lagligen grundad, ega
utse annan ledamot i Fattigvårdsstyrelsen och
annan vice Ordförande derstädes, i stället för Fa-
brikören Aug. Stålberg. Eskilstuna den 7 Janu-
ari 1888.

På Magistratens vägnar,
Sixten Alm."

Sedan det antecknas att Herr Stålberg under
de fyra sistförflutna åren tjenstgjort såsom leda-
mot i Fattigvårdsstyrelsen, blef ärendet remiteradt
till Utskottet för afgifvande af valförslag; för
hvilket ändamål Stadsfullmäktiges sammanträde
upphörde medan Utskottet hade öfverläggning.

Wid sammanträdets åter-företagande
tillkännagafs att Utskottet föreslag till ledamot
och vice Ordförande i Fattigvårdsdtyrelsen efter
Herr Aug Stålberg:

Herr Fabriksidkaren P. Liljequist.

Den senare, nu närvarande, undanbad sig valet.
Derefter företogo Stadsfullmäktige val efter Herr
Stålberg, hvarvid utsågs:

1:o {till ledamot i Fattigvårdsstyrelsen:} Herr Fabrikör
G.E. Svahnbäck med 16 röster;
2:o {till vice Ordförande i Fattigvårdsstyrelsen:} äfvenledes
Herr Fabrikör G.E. Svahnbäck, och med 20 röster.

[MARG: 95.]

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell/

År 1888 den 16 Januari å Rådhuset offent-
ligen uppläst; betyga.

/Aug; Eriksson/
/Adolf Ström/

[MARG: 96]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 januari 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107038.

Personrelationer