Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 januari 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 januari 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
12 Januari 1865.

{Närvarande:} samtelige Stadsfullmäktige, med
undantag af Herrar C.E. Stenman och
Johan Hedlund, hvilkas anmäldta förfall
godkändes.

{§.1.}
Med slutna sedlar valdes Herr Joh. Svengren
till Ordförande och Herr Magister L. Bergström
till vice Ordförande hos Stadsfullmäktige
under innevarande år.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.2.}
Som Herr A.F. Dahlström vägrade att er-
lägga de honom den 7 Juni förlidet år till
Kommunens kassa ådömda böter 2 Rd Rmt [riksdaler,
riksmynt]
för uteblifvande från Stadsfullmäktiges sam-
manträde utan godkändt förfall; samt Stads-
fullmäktige ansågo att afskrifning af dessa
böter icke borde förekomma; blef med anled-
ning deraf beslutadt att hos Magistraten
skulle ansökning göras om
handräckning för böternes uttagande hos Herr
Dahlström.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.3.}
En af Öfver Direktören vid Landtmäteriet
till Konungens Befallningshafvande aflåten
skrifvelse angående länets indelning i juste-
raredistrikt, hvarom jemväl Stadsfullmäkti-
ges yttrande infordrats, blef nu öfverlemnad
till en Komité, hvilken egde att bereda frågan;
och invaldes i denna Komité

Herrar C.L. Björk,
Herr Johan Hedlund
Herr Johan Walén
Herr Johan Svengren
Herr Carl Oskar Öberg.

Till Ordförande i Komitén utsågs Herr
Björk.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.4.}
Sedan Kopparslagaren Alfred Norrman erhållit
tillstånd att i Eskilstuna Stad utöfva bränvins-
bränning under 2:dra, 3:[ie] och 5:te terminerna
af den tillåtna bränningstiden innevarande år;
så, och på derom gjord framställning, blef
nu val företaget till utseende af ett
Bränvins vittne vid detta Bränneri.

Efter det vittnets arfode be-
stämdts till 2 Rd om dagen, blef med
slutna sedlar Kopparslagaren August Bohm
vald till Bränvinsvittne för ofvannämnda brän-
ningstid.

[ÄRENDEORD: Alkoholtillverkning, Alkoholkontrollant]
[MARG: N:o 175.]

{§.5.}
I anledning af Konungens Befallningshaf-
vandes derom aflåtne skrifvelse, beslöts att
Ingenieuren Hörnström skulle anmodas af-
fatta en kopia af den Karta Herr Hörnström
förut uprättat på de lägenheter, som Stadsfull-
mäktige begärt få underlagde Stadens ju-
risdiktion, hvilken kopia vore behöflig för
behandlingen af Stadsfullmäktiges jemväl gjorda
ansökning om Westermarkens indelning till bygg-
nadsplatser för Stadens utvidgande.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG: N:o 86.]

{§.6.}
Föredrogs en ansökning af Herr C.O. Öberg
om befrielse från sitt updrag att vara
ledamot i Drätselkammaren, enär han vore
förut betungad af många andra Komunala
befattningar såsom Stadsfullmäktig, ordförande
i fattigvårds Styrelsen samt ledamot i Gatu-
Komitén och Hamn Direktionen;- och funno
Stadsfullmäktige skäligt till denna ansökning
lemna bifall.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG: N:o 176.]

{§.7.}
Efter det en skrifvelse från Herr P.E. Blom-
qvist blifvit föredragen, hvari han, i anse-
ende till sin iråkade långvariga sjukdom,
afsade sig sin befattning såsom Drätsel-
kammarledamot, skreds till val af
två nya ledamöter i Drätselkammaren,
hvarvid utsågos:

Fabriksidkaren Carl Victor Forssbom och
Handlanden C.A. Ström.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG: N:o 177.]

{§.8.}
Wid anställdt val till nya ledamöter
uti Berednings Utskottet för årets sex första
månader, utsågos i sådant afseende:

Herr Joh. Walén
Herr C.O. Öberg
Herr C.G. Granberg
Herr Th. Munktell
Herr J. Wedberg
Herr L. Bergström.

Och valde desse Herr Magister L. Bergström
till Ordförande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.9.}
Från Kongl. Hofrätten hade ankommit
dess Utslag på Enkan C.R. Holmströms be-
svär, rörande hennes stugubyggnad på We-
stermarken, för hvilket Utslag skulle från
Stadskassan utbetalas åtecknad lösen 4 Rd.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]
[MARG: N:o 86.]

{§.10.}
Attesterades till liquid från Stadskassan
90 Rd Rmt till Herr Axel Karlsson för
diverse utstakningar och afvägningar för
Stadens räkning under år 1864.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.11.}
Beslöts att Ordföranden egde att äfven
för detta år prenumerera på Landshöf-
dinge Embetets Kungörelser.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.12.}
Aflemnades en så lydande skrifvelse:
"Till Herrar Stadsfullmäktige i Eskilstuna.
Med anledning af Utskänknings Bolagets
beslut vid allmänt Sammanträde den 30:de
sistlidne November, har härmed äran öfver-
lemna Tjugu Tusen Riksdaler Riksmynt, bestå-
ende af:

En Revers af den 17. Maj 1864 - å Rdr - 3500.
7 mån 1[3] dag. upptagen ränta derå till den
1 Januari 1865. - 130:08

En Revers af den 16 Juni samma år å - 3000:-
6 mån. 14 dag uplupen ränta derå till 1/1 1865. - 97:-

En Revers af den 22 December 1864 å - 2000:-
8 dagars uplupen ränta derå - 2:67.

Samt i contante penningar - {11270:25.}
Summa - 20000:-

att användas till följande för Staden allmän-
nyttiga ändamål, nemligen:

Till Gymnastikhuset - Rd 1000:-
Till Gästgifvaregården - 10843:-
Till Djurgårdsvägen - 867:-
Samt till Brobyggnader till nya Stadsdelen {7290:-}
Summa - 20000:-

och uttrycker Bolaget den önskan att Brobygg-
naden till nya Stadsdelen måtte sättas
i verket ju förr desto heldre.Eskils-
tuna den 12:te Januari 1865.

På Utskänknings Bolagets vägnar,
/L P. Malm./"

Hvarvid ock åtföljde de i skriften om-
förmälde reverser och kontante medel
Elfvatusen tvåhundrasjuttio Riksdaler
25 öre Riksmynt, hvilka emottogos
af Stadsfullmäktiges ordförande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.13.}
Wäckte Herr J. Svengren motion
om tillvägabringandet af en pantlåne-
inrättning här i Staden.

Remitterades för beredning till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.14.}
Uti ingifven skrift, som uplästes, hemställde
Gasproberaren Herr Rector P. Axenborg om,
vid pröfvandet af lysgasens ljusstyrka, hä-
danefter finge användas Michaelssons stearin-
ljus, 6 på skålpundet, motsvarande 1,24 nor-
malljus, emedan samma sorts ljus,som
förut begagnats, numera ej kunde anskaf-
fas, och hvilka varit af Johanssons, mot-
svarande 1,39 normalljus.

Gasverkets yttrande skulle häröfver
infordras, hvarefter Stadsfullmäktige
ville sig yttra.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]
[MARG: N:o 178.]

{§.15.}
På derom af Herr Rector P. Axenborg,
såsom Gasproberare, framställd förfrågan,
beslöts att resultaten vid gasprofningen
skulle en gång i månaden införas i
Stadens Tidning, hvarje gång för tiden
sedan sista Kungörelsen.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]
[MARG: N:o 178.]

{§.16.}

På förslag af Herr A. Billjer, beslöts
att skrifvelse skulle afgå till Drätselkam-
maren, med anmodan, att den instruktion
för Stadens gasproberare, hvarom Stads-
fullmäktige förut gjort framställning, må
blifva uprättad och till Stadsfullmäk-
tige för dess pröfning öfverlemnad.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

{§.17.}
Komiterade, som beredt frågan om användandet
af wattenkraften till den nedbrunna Räck-
hammaren, aflemnade nu betänkande
i saken, hvilken diskuterades, hvarefter
beslöts dess bordläggning i 6 månader.

[ÄRENDEORD: Vattenfråga]
[MARG: N:o 62.]

{§.18.}
Attesterades till liquid från Stadskassan
45 Rd till Ingenieuren H. Djurberg för
upmätning, kartläggning af Stadens Sliphus
med omgifningar, afvägning af fallet
derstädes samt för handtlangning under
mätningen.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad, Samhälls-
planeringspersonal]

{§.19.}
Efter tagen kännedom om de anskaffa-
de Nattväktarekontroll-uren, aflemnades
nu af Herrar Komiterade upsatt förslag
om deras handhafvande, hvilket förslag
uplästes och godkändes, med undantag deraf
att nattvakterna ej, såsom vore föreslaget,
skulle befrias från polisupsigthen
under nätterna; och skulle åt Drät-
selkammaren öfverlemnas att sätta för-
slaget i verkställighet.

[ÄRENDEORD: Brandpersonal]

{§.20.}
Komitén för granskning af de upgjorda
ritningarne till ny bro öfver Strömmen för-
stärktes genom inväljande af Herr P.G
Luthman, hvarefter öfverlemnades
åt samma Komité att söka aftal om
denna brobyggnad med Herr Kapitenen
G. Nerman och uprätta projektkontrakt
derom, som finge Stadsfullmäktiges pröfning
underställas.

[ÄRENDEORD: Brofråga]

{§.21.}
Arrendatorn af Flackersta Herr W.A
Öhman anhöll om utsyning för hemmanets
behof af 1200 st. gärdsel och 1000 st. stör
samt 6 lass ved åt Soldaten; och beslöts
att Drätselkammaren skulle verkställa
utsyningen af gärdseln och veden samt
köpa stören.

[ÄRENDEORD: Skogsbruksmark]

Justeradt:
/Knut Tersmeden/
/C J Westerberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 januari 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107037.

Personrelationer