Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 december 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 december 1895

Anmärkning

{1895, den 12 December}

Närvarande: samtlige herrar Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar Aulin,
H. Lundberg,
F.O Nilsson,
Hellstedt och
Stawelius, alla med anmälda och
godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar G. Johnson och Koraen.

{§ 2.}
Godkända Stadsfullmäktige det af Berednings utskottet
uppsatta förslag till besvärsskrift öfver Pröfningsnämn-
dens för Södermanlands län beslut den 19 September
1895 i fråga om taxeringen af O.-F.-W:s jernvägsaktie-
bolags inkomster af och vid Eskilstuna station, sådant
detta förslag finnes affattadt i Utskottets protokoll
och bilagdt Stadsfullmäktiges handlingar för denna
dag.

[MARG:{114}]

{§ 3.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige, att den af Fattigvårdsstyrelsen gjorda
anmälan derom, att under Oktober månad detta år
i Barnkrubban härstädes intagits barn från plat-
ser utom staden, icke skulle till någon Stadsfull-
mäktiges åtgärd föranleda.

[MARG:{116.}]

{§ 4.}
Jemlikt Utskottets hemställan och på de anförda
skälen belöto Stadsfullmäktige, att för år 1896 bevilja
Arbetstugan härstades ett anslag af 350 kronor förutom
den afgiftsfria lokal i f.d. epidemiskasjukhuset, som stälts
till arbetsstugans förfogande, likväl mot vilkor, att
Stadsfullmäktige skulle utse en ledamot i Styrelsen
för föreningen för frivillig fattigvård eller den för-
valtning, som komme att leda arbetsstugans verk-
samhet.

[MARG: {117.}]

{§ 5.}
I enlighet med hvad Utskottet hamstält i fråga
om en af Stadsvaktmästaren Aug. Vinboms enka Lotten
Winbom gjord framställning om pension beslöto Stads-
fullmäktige att bevilja enkan Winbom ett årligt un-
derstöd under hennes återstående lifstid af 100 kronor
att qvartalsvis till henne utbetalas från stadskassan.

[MARG: {118}]

{§ 6.}
Sedan Drätselkammaren vid granskning af afskrif-
ningslängder för oguldna kommunalutskylder från
afskrifning undantagit

N:r 17[1]2/1894 Verktygsarbetaren C.G. Hedenström - 15.62
samt hemstält att ur räkenskapen måtte afskrifvas
följande belopp, hvilka af uppgifna orsa-
ker icke kunnat indrifvas, nämligen
{dels} enligt Stadskamrerarens längder
för år 1893 - 138:81
för år 1894 {1688:60} 1827 k. 41 öre
{dels} enl. Stadsfogdens längder:
för år 1892 - 104:08
för år 1893 - 365.-
för år 1894 -{1636:38} {2105:46} 3.932.87
blef denna hemställan af Stadsfullmäktige godkänd.

[MARG: {119.}]

{ 7.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige KM:ts nådiga resolution
den 7 Juni 1895 hvarigenom meddelats, att KM:ts icke
funnit skäl göra ändring i KKammarrättens utslag
den 12 December 1894 beträffande fastställande af taxe-
ringsvärdet å stadens Vestermark till 40000 kronor.

Resolutionen lades till handlingarne.

[MARG: 51/1894.]

{§ 8.}
Med magistratsremiss erhöllo Stadsfullmäktige del af
KMB:s i länet resolution den 13 November 1895 i fråga
om fastställelse af sotaretaxa för Eskilstuna stad att
gälla för tiden från och med år 1896 till och med år
1900.

Bevis öfver delgifningen jemte resolutionen åteck-
nad stämpelagift tre kronor skulle till Magistraten
öfversändas för att genom dess försorg KMB i länet tillstäl-
las; hvarjemte resolutionen öfverlemnades till Drätsel-
kammaren för att genom dess afgörande befordras till
tryck samt kungöras i enlighet med föreskriften derom
i taxan.

[MARG: 102.]

{§ 9.}
Företogo Stadsfullmäktige till behandling det af Ma-
gistraten afgifna förslag till utgifts- och inkomststat
för Eskilstuna under år 1896 jemte Berednings ut-
skottets med anledning häraf gjorda framställningar
af hemställanden; och blef Magistratens förslag dervid an-
taget och godkändt i alla delar, hvarom här nedan icke
finnes särskildt omförmäldt.

A.){Utgifter}

5){Verk och inrättingar}
a) Magistrat och Rådstufvurätt
Lagfarne Rådmannen och Magistratssekreteraren C.
Löfmark hade till Magistraten ingifvit en till Stadsfull-
mäktige stäld skriftlig anhållan om löneförbättring
med 500 kr. lönetillskott och 250 kronor tillägg till tjenst-
göringspenningarne, hvilken framställning af magi-
straten på anförda skäl utan yttrande bilagts utgifts-
förslaget till Stadsfullmäktige; och hade Utskottet,
då ansökningen bland annat motiverats der med att, till
följd af ändrad lagstiftning, de sportelinkomster, som
beräknats för befattningarne såsom lagfaren Råd-
man och Magistratssekreterare, i icke oväsentlig
grad förminskats, men utredning detta hänseende
icke lemnats af Magistraten, hemstält att Stads-
fullmäktige måtte återremittera ärendet till Magi-
straten med anhållan om utredning i berörda hän-
seende.

Sedan Herr P. A. Pettersson föreslagit att ett ål-
derstillägg af 500 kronor nu måtte beviljas Rådman-
nen Löfmark och ärendet i öfrigt, på sätt Utskot-
tet föreslagit, måtte återremitteras till Magistraten
för utredning, blef Utskottet hemställan utan vo-
tering bifallen.

En af Stadsfiskalen Aug. Johansson gjord ansök-
ning om löneförbättring antingen genom ökande
af Stadsfiskalslönen med 700 kronor eller genom
beviljande af ett personligt lönetillägg till samma
belopp blef, i enlighet med Utskottets hemställan,
i så måtto af Stadsfullmäktige bifallen att ett
ålderstillägg af 300 kronor från nästa års början tilldelades Stadsfiskalen
Johansson, som varit i stadens tjenst anstäld under
mer än 22 års tid.

Med anledning af Stadsfullmäktiges förut denna
dag fattade beslut skulle under detta moment i ut-
giftsstaten följande post uppföras:
"Understöd åt Rådhusvaktmästaren Vinboms enka enl.
beslut d. 12/12 1895 - 100."

[e]) {Polis}
På framställning från Poliskammaren hade Magi-
straten i dess förslag till utgiftsstat uppfört
{dels} en förhöjning af det fasta beklädnadsanslaget
för polispersonalen från 1200 kronor till 1800 kronor
{dels ock} för inköp af nya hufvudbonader, hjelmar el-
ler s.k. pickelhufvor för polispersonalen, 23 st. à 14
kr. stycket, ett anslag för år 1896 af 322 kronor,
och hade utskottet, som beträffande beklädadsan-
slaget väl ansett att slitnings tiden för persedlar-
ne förut blifvit för långt tilltagen och en förhöjning
af anslaget sålunda vore af behofvet påkallad,
men tillika såsom sin åsigt uttalat, att Poliskam-
maren och Magistraten nu beräknat slitningstiden
alför kort och att denna lämpligen kunde för
kappa, pels och pelsmössa sättas som förut, för
surtout beräknas till två år och för byxor till
något mindre än 1½ år, hvartill komme, att slit-
ning tiden för de till anskaffning ifrågasatta
hjelmarne kunde, enligt Poliskammarens
utredning, antagas till 8 à 10 år, hemstält, att be-
klädnadsanslaget måtte höjas från 1200 kr. till
1500 kronor, samt att för år 1896 måtte lemnas ett
anslag af 322 kronor till inköp af 23 st. hjelmar
för Polispersonalen i enlighet med Poliskamma-
rens ock Magistratens framställning.

Vid ärendets företagande till behandling fram-
höll Polischefen, Herr Borgmästaren Alm, hurusom
dels Utskottet verkstält sina beräkningar under
antagande af en till 21 man uppgående polispersonal, då det deremot vore
nödvändigt att beräkna polisstyrkan till 22 man, enär
tvänne extra konstaplar jemväl vore anstälda utöfver
de ordinarie 21 konstaplar och öfverkonstaplar och
dessa tvänne extra konstaplars beklädnad kunde be-
räknas till samma kostnad som för en ordinarie, dels
ock äfven med beräknande af den slitningstid, som
Utskottet antagit, och de pris å persedlarne, som
dessa betingade, den årliga kostnaden komme
att uppgå för en personal om 22 man till 1630 kronor 68 öre
eller i jemnad summa till 1630 kronor, hvarför
Herr Borgmästaren anhöll, att Stadsfullmäktige,
för möjliggörande af ett genomförande af Utskottets
förslag, måtte höja det fasta bekläd-
nadsanslaget till sistnämnda belopp eller till
1630 kronor.

Utan omröstning beslöto Stadsfullmäktige
härefter att höja det fasta beklädnads anslaget
för polispersonalen från förutvarande 1200 kr.
till 1630 kronor för år räknadt, äfvensom att för
år 1896 anvisa ett anslag af 322 kronor till in-
köp af 23 st. polishjelmar i enlighet med Poliskam-
marens och Magistratens framställning.

En af Poliskommisarien G. Ramström gjord an-
hållan om ett årligt beklädnadsanslag af 200 kronor
blef, i enlighet med Utskottets hemställan, af Stads-
fullmäktige lemnadt utan afseende vid det för-
hållande att, då löneförbättring år 1892 bereddes
Poliskommisarien, Stadsfullmäktige afsla-
git hans framställning om beklädnadsersättning
och i stället lemnat honom såsom tillökning
i lönen enahanda belopp, som han begärt så-
som beklädnadspenningar.

h){Extra anslag.}
2) I sammanhang med beviljande af ett anslag
för år 1896 af 400 kronor till lifräntor åt fattiga barn
beslöto Stadsfullmäktige att af Fattigvårdsstyrelsen,
som hade sig anförtrodt förvaltningen af dessa me-
del begära en redogörelse, till hvilka personers
förmån lifräntemedel hitills blifvit insatta och
i hvad mån de resp. motböckerna handhades af
Fattigvårdsstyrelsen eller blifvit till under-
stödstagarne utlemnade.

4) I enlighet med Utskottets hemställan och på
grund af Stadsfullmäktige förut denna dag fat-
tade beslut om understöd åt arbetsstugan skul-
le det i förslaget upptagna mom. 4 under denna
rubrik erhålla beteckningsnummer 5) samt såsom
mom. 4) uppföras följande post:
4)till arbetstugan för fattiga barn: anslag för
år 1896 att qvartalsvis utbetalas - 350:-
7){Till oförutsedda behof.}
8){Kassaförlag.}
Jemlikt utskottets hemställan beslöto Stadsfull-
mäktige att de under dessa rubriker uppförda anslag
skulle nedsättas till resp. 7000 kr. och 24000 kr.

B){Inkomster}
1){Kassabehållning}
2){Påräknade inkomster}
3){Särskilda uppbörder}
4){Upplåning}
Samtliga dessa poster godkändes af Stadsfullmäktige
5){Uttaxering}
Till hvad Magistraten härutinnan föreslagit lem-
nade Stadsfullmäktige bifall likväl med den för-
ändring som betingades af den härofvan
beslutade afvikelsen från Magistra-
tens förslag; och beslöts i detta hänseende, att de
130 kronor, hvarmed beklädnadsanslaget till Polisper-
sonalen ökats, skulle motsvaras af en minskning med
samma summa i det beräknade afkortningsbe-
loppet för utskylder, hvilket belopp altså komme
att uppföras med 5.649 kr. 88 öre; kommande sålunda det
belopp som genom uttaxeringen väntas inflyta för att
fylla bristen i staten att uppföras med 109940 kr. 84 öre.

Slutligen beslöto Stadsfullmäktige, att utgifts- och in-
komststaten skulle tryckas genom Drätselkam-
marens försorg i ett antal af 1500 exemplar samt att
detalgerade utgifts- och inkomststater för kyrkan och
folkskolan skulle införskaffas för att tryckas i samman-
hang med stadens utgifts- och inkomststat för år 1896.

[MARG:{115.}]

{§ 10.}
Till ledamöter i {Drätselkammaren} för en tid af
fyra år räknade från år 1896 års ingång, valde Stads-
fullmäktige med beslutad öppen omröstning:

Direktören m.m. Aug. Stålberg,
Fabriksidkaren E.A. Berg,
Handlanden C. Silén och
Direktören Hilmer Lagerbäck.

[MARG:{112}]

{§ 11.}
Till v. Ordföranden samt
ledamöter och suppleanter {i Fattigvårdsstyrelsen} för en tid af fyra år, räk-
nade från och med 1896 års ingång, valdes medels
beslutad öppen omröstning:
till v. Ordförande: Förste läraren P.A. Pettersson;
till ledamöter: Fabriksidkaren Alb. Lindström,
Handlanden Gustaf Rydström, och
Bokhandlaren J. Wallin; samt
till suppleanter: Bokföraren F. Wedén,
Kassören Axel Lindström,
Fabriksidkaren Alb. Öberg,
Målaren C.J.V. Brattström och
Mejeristen K.J. Karlsson.
Till suppleant i Styrelsen intill utgången af år 1896
efter till ordinarie ledamot uppflyttade Bokhand-
laren Wallin valdes
Kassören Georg Hedlund.

[MARG:{110}]

{§ 12.}
Till Ledamot i {Styrelsen för Föreningen för frivillig
fattigvård} under år 1896 återvaldes med beslutad öppen omröstning
Ingeniören K. Söderblom

[MARG:{120}]

{§ 13.}
Till ledamöter för år 1896 i {Kommittén för fon-
den af den 16 April 1871} återvaldes med beslutad öppen omröstning.
Ingeniören Knut Söderblom,
Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson,
Rektorn m.m. Axel Karlsson,
Direktören m.m. Aug. Stålberg och
Fabriksidkaren C.V. Dahlgren.

[MARG: 120]

{§ 14.}
Till ledamöter för år 1896 i {Kommittén för jord-
bruksstatistiken} återvaldes med beslutad öppen omröstning
Trädgårdsmästaren E. Kihlström och
Ingeniören Åke Carlsson.

[MARG: 120]

{§ 15.}
Till {Befäl i Brandkåren} för år 1896 valdes, sedan
Herr Grönberg undanbedt sig återval såsom leda-
mot i brandkårsbefälet, med beslutad öppen omröst-
ning:
Till Brandchef: Ingeniören H. Hallström,
Till v. Brandchef: Fabriksidkaren E.A. Berg,
Till 1 Bergningschef: Fabriksidkaren Levin Hedlund,
Till 2 Bergningschef: Fabriksidkaren Viktor Larsson,
Till 1 Vaktchef: Direktören Aug Stålberg,
Till 2 Vaktchef:Kassören Gust. Tjulin,
Till 1 Reservchef: Fabriksidkaren Aug. Stenman,
Till 2 Reservchef: Ingeniören Gustaf Hök.

[MARG: 120.]

{§ 16}
Till ledamöter i {Brandstodskommittén för brand-
försäkring af fast egendom} för år 1896 valdes med
beslutad öppen omröstning:
Arkitekten I.W. Kajerdt,
Målaremästaren H. Lundberg,
Ingeniören K. Söderblom och
Disponenten E. Steinholtz.

[MARG: 120.]

{§ 17.}
Till {revisorer å den kommunala förvaltningen} år 1895
valdes sedan förutvarande revisorerna, Agenten R. v. Oel-
reich och Bokföraren F.O. Lundén, skriftligen undan-
bedt sig återval:
till revisorer: Direktören G. Fahlstedt,
Kassören Nils Pettersson,
Kassören J. Svensson,
Hofrätts e.o. Notarien L. Löwing och
Postexpeditören O. Nordqvist, samt
till suppleanter: Fabriksidkaren V. Larsson och
Kassören Oskar Pettersson.

[MARG: 120.]

{§ 18.}
Till {Revisor för allm. läroverkets byggnadsfond}
år 1895 valdes med beslutad öppen omröstning.
Disponenten Oskar Aspelin.

[MARG: 120.]

{§ 19.}
Till {Revisorer för Spritförsäljningsbolagets räken-
skaper} under året 1894-1895 återvaldes med beslu-
tad öppen omröstning:
Grosshandlaren C. Olsson och
Handlanden O. Svengren.

[MARG: 120.]

{§ 20.}
Lemnade Stadsfullmäktige Drätselkammarens
Ordförande uppdrag att tillsvidare årligen
revidera Poliskammarens räkenska-
per.

[MARG:{120}]

{§ 21.}
Kommitterade för anordningarne vid invignin-
gen af Norra Södermanlands jernväg öfverlem-
nade af verifikationer åtföljd redovisningsräk-
ning, hvaraf inhemtades, att kostnaderna upp-
gått till 4073 kr. 44 öre, hvadan altså, sedan diverse
inkomster till belopp af 298 kronor och det af Stadsfull-
mäktige lemnade anslaget, 3000 kronor, frånräknats,
en brist af 775 kronor 44 öre uppstått, hvilken sum-
ma af kommitterade förskotterats; och beslöto
Stadsfullmäktige, att detta belopp skulle till kom-
mitterade utbetalas ur stadskassan samt att
räkningarne skulle till Drätselkammaren öf-
verlemnas för att af revisorerna granskas i sam-
manhang med öfriga stadens räkenskaper.

[MARG: {99.}]

Justeradt den 14 Dec. 1895

/Arvid, Nilsson/
/A.W. Koraen/
/Gustaf Johnson/

År 1895 den 16 December å Rådhuset ofentligen
uppläst betygar:

/Joh.Aug Larsson/
/Aug: Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 december 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107031.

Personrelationer