Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 december 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 december 1889

Anmärkning

{1889 den 12 December}

Närvarande samtliga Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af:

Herr A. F. Dahlström
Herr O. F. Larsson med godkända förfall

Herr F. Grönberg utan anmäldt förfall.

{§1.}
Föredrogs följande skrifvelse:

"Till Herr Ordföranden hos Stadsfullmäktige i Eskilstuna
Doktorn och Riddaren Theofr. Munktell

För den utmärkelse, som kommit mig till del såsom
afgående sekreterare hos Stadsfullmäktige är jag djupt
tacksam och ber Herr Ordföranden till Stadsfullmäktige
framföra min försäkran såväl derom, som att tjenstgöringen
hos Stadsfullmäktige skall förblifva ett af mina bästa
minnen.

Emottag för öfrigt sjelf, Herr Ordförande, mitt varma
tack för åtnjuten välvilja.

Eskilstuna den 16 November 1889.

/C. Jernbergh./"

Skrifvelsen lades till Stadsfullmäktiges handlingar.

[MARG: 73½]

{§2.}
Efter det ansökningstiden till Sekreterarebefattningen
hos Stadsfullmäktige nu tilländagått, antogo Stadsfullmäk-
tige till dess sekreterare v. Häradshöfdingen G. Brakel, hvilken
till befattningen varit ensam sökande.

[MARG: 64½]

{§3.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beslutade
Stadsfullmäktige att från och med år 1890 vattenlednings-
vatten skulle lemnas Warmbadhuset kostnadsfritt intill
en vattenmängd af 1500 kubikmeter, men att Warmbad-
husbolaget för derutöfver förbrukad vattenmängd skulle erlägga
afgift, utgående enligt förut lemnadt medgifvande med 5 öre
per kubikmeter, åtgången beräknad efter mätare.

[MARG: 65]

{§4.}
På framställning af Drätselkammaren beviljades afskrifning
af:

1:o 1888 års Kommunalutskylder enligt Stadsfog-
dens afkortningslängd af den 16 Oktober 1889 med
1494 kronor 76 öre;

2:o 1888 års kommunalutskylder enligt Stadsfogdens
afkortningslängd af den 5 November 1889 med 36 kronor
59 öre.

{§5.}
Med bifall till af Drätselkammaren gjord framställning
beslutade Stadsfullmäktige lemna Drätselkam-
maren bemyndigande att hos Magistraten anhålla
om tomtebref för staden å tomterne N:is 58B och 70A,
hvilken vunnits genom fyllning af Stadens vattenområde
i Ruddammen, äfvensom å tomten N:is 139 och 140,
som blifvit använd i och för upförande af Saluhall och
anordningar för handelsidkande, samt att derefter å dessa
tomter hos Rådstufvurätten söka lagfart.

[MARG: 75]

{§6.}
Hos Stadsfullmäktige hade Drätselkammaren anhållit om
bemyndigande att vidtaga de åtgärder i och för uttagande
och bevakande af Stadens rätt i fråga om tomten N:o 403, hvilken
icke blifvit i föreskrifven ordning bebyggd, hvartill Drätselkam-
maren kunde finna omständigheterna föranleda.

Efter öfverläggning, dervid Herr E. A. Lundblad
yrkade afslag å framställningen, [samt] Herrar Aug. Stålberg
och Knut Söderblom bifall till densamma, beslutade Stads-
fullmäktige till framställningen lemna bifall med 21 röster
mot 6 röster, som afgåfvos för afslag. Herr E. A. Lundblad anmälde
sin reservation mot beslutet.

[MARG: 76]

{§7.}
Föredrogs det af Magistraten afgifna förslag till Utgifts-
och inkomststat i Eskilstuna stad för år 1890, med
dertill hörande handlingar och Beredningsutskottets i ämnet
afgifna utlåtande, hvarvid följande beslut fattades:

{A.) Utgifter}

{1. Fattigvården.}
Godkändes, med den ändring att från rubriken "aflöning
åt föreståndaren" uteslöts de derunder uptagna posterna
"såsom räkenskapsföraren Kr 500" och "såsom sekreterare
Kr 150" samt uptogos dessa belopp i stället särskildt
under rubrikerna:

"Aflöning åt Räkenskapsföraren - 500-
"aflöning åt Sekreteraren - 150.

{2. Sundhetsvården}
{3. Undervisning} /annan än folkskola/
Uti dessa punkter godkändes Magistratens förslag oför-
ändradt.

{4. Allmänna byggnader, platser och dylikt}
a) {Anskaffning och underhåll af hus och inventarier.}
Punkten godkändes med den ändring att anslaget
till "Anläggning af materialgård å tomten N:o 127C & D"
minskades till 2,500 Kronor.

{b) Anläggning och underhåll af gator, torg m.m.}
punkten godkändes.

{c) Anläggning och underhåll af broar, segelleder m.m.}
Punkten godkändes med följande förändringar:

Anslaget till "muddring i ån mellan sliphusen
och gasverksbryggan" nedsattes till
1200 kronor.

Anslaget å 8000 kronor för anskaffning af ett
ångmudderverk af E. W. Edlings [patent] N:o 2
förändrades till

"Anskaffning af ett Ångmudderverk - kr 8000.

d) {Trädplanteringar och dylikt}
punkten godkändes med ändring att anslaget å 2000
kronor för Jernvägsplans ordnande med planteringar
och dräneringsbrunnar nedsättes till 1500 Kronor.

e) {Renhållning}
f) {gatubelysning}
g) {Wattenledning}
h) {Brandväsen}
i) {Utskylder}
k) {Öfriga behof.}

5. {Werk och inrättningar}
a) {Magistrat och Rådhusrätt}
b) {Stadsfullmäktige och Nämndens expedition}
c) {Polis}
d) [Exekutionsverk}
e) {Upbördsverk}
f) {Bevakning af broar och dammar}
g) {Fångvård}
Samtliga dessa punkter biföllos.

h) {Sotning.}
punkten godkändes, men beslutade Stadsfullmäktige att
en ny sotaretaxa för staden skulle uprättas och underställas
Konungens Befallningshafvandes i länet pröfning; och updrogs åt
Drätselkammaren att utarbeta förslag till sådan taxa.

i) {Skarpskytteföreningen}
k) {Lifräntor åt fattiga barn}
l) {Barnkrubbeunderstöd}
m.) {Öfriga behof.}
Dessa fyra punkter godkändes.

{6. Afbetalning och räntor å lån}
Punkten godkändes med den ändring att från staten uteslutes anslaget å 600
kronor för afgift och ränta för kassakreditiv på högst
20,000 kronor, hvilket anslag indroges.

7. {Förslagsbelopp.}
Det derunder uptagna anslag å 3000 Kronor till oförutsedda
utgifter nedsättes till 2000 kronor.

Med iakttagande af hvilka förändringar statens
utgiftssumma, af Magistraten uptagen till 228,841 kronor
3 öre, minskas till 225,941 Kronor 3 öre.

{B. Inkomster.}
Hela denna titel godkändes, hvarefter
slutligen förekom punkten:

5. {Uttaxering}
Som utgifterna beräknats till - 225,941.03
och inkomsterna till 150,329:88
blefve bristen i staten - 75,611:15

Och beslöts att denna brist skulle betäckas med
uttaxering af 4 kronor 3 öre på hvarje bevillningskrona,
som

för 19476 bevillningskronor gör - 78,488:28
och då härå beräknas till afkortningar - 2,877:13
komme att erhållas Kr 75,611:15.

Slutligen beslöts:
att staten skulle, efter vanligheten, tryckas i 100
exemplar för tillhandahållande åt vederbörande.

[MARG: 77]

{§8.}
Till ledamöter i Drätselkammaren valdes till 1893 års utgång:

Spannmålshandlanden Carl Olsson med 26 röster
Målaren L. Stenqvist med 22 röster
Fabriksidkaren P. Liljeqvist med 21 röster
Bankkamreraren F. Grönberg med 18 röster
Fabriksidkaren H. Hallström med 18 röster.

{§9.}
Till ledamöter i Hamndirektionen valdes till 1891 års
utgång

Fabriksidkaren Aug. Stålberg
Handlanden Gust. Landström.

{§10.}
Till befäl i brandstyrkan valdes

a) Brandchef: Fabriksidkaren C. W. Dahlgren
b) vice Brandchef: Ingeniören W. Sundell
c) förste Bergningschef: Läroverkskollegan Ade Falk
d) andre Bergningschef: Fabriksidkaren Levin Hedlund
e) förste Waktchef: Fabriksidkaren Aug. Stålberg
f) andre Waktchef: Fabriksidkaren Hadar Hallström
g) förste Reservchef: Bankkamreraren F. Grönberg
h) andre Reservchef: Fabriksidkaren Erik Anton Berg.

{§11.}
Till ledamöter i Komitén för Städernas Allmänna
Brandstodsbolag valdes:

Architekten I. W. Kajerdt med 25 röster
Stadsingeniören C. F. Virgin med 22 röster
Ingeniören Theofr. Boberg med 15 röster
Färgerifabrikören P. A. Hagström med 13 röster

{§12.}
Till ledamöter i Komitén för fonden af den 16 April 1871
valdes:

Direktören Joh. Svengren
Ingeniören Theofr. Boberg
Fabrikören E. A. Naesman
Ingeniören K. Söderblom
Fabriksidkaren Arvid Nilsson.

{§13.}
Till Revisorer å den kommunala räkenskapen och förvalt-
ningen för år 1889 valdes:

a) ledamöter:
Bankkassören Jacob Svensson
Bokhandlanden Johan Wallin
Kassören C. Hagberg
Bokföraren Adolf Aulin
Handlanden O. Svengren

b) suppleanter:
Materialförvaltaren C. Lybeck
Handlanden R. Lagberg.

{§14.}
Till revisor å Allmänna läroverkets Byggnadskassa
för år 1889 valdes:

Grosshandlanden Ernst Hellstedt

{§15.}
Till Revisorer å Utskänkningsbolagets räkenskap och
förvaltning för året 1888-1889 valdes, med slutna sedlar

Disponenten O. Aspelin med 15 röster
Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 14 röster.

{§16.}
Till ledamöter i Komitén för jordbruksstatistiken valdes:

Trädgårdsarchitekten Emil Kihlström
Fabriksidkaren Oskar Svalling

{§17.}
På af Herr E. A. Lundblad framstäldt förslag beslutade
Stadsfullmäktige underrätta Styresmannen för Carl Gustaf
Stads Gevärsfaktori derom att Landshöfdingeembetet i resolution
den 11 Februari 1889 rörande fastställelse af ny brandordning för
Eskilstuna Stad lemnat utan afseende Stadsfullmäktiges
beslut om brandordningens tillämpning jemväl vid Gevärsfaktoriet,
för hvilket ändamål afskrift af berörda resolution skulle
Styresmannen tillställas.

§18.
Stadsfullmäktiges sammanträde upsköts nu på
en stund på det att Utskottet måtte behandla de till
till omedelbar beredning dit remitterade ärenden antecknade under
§§ 19 och 20 härnedan, hvarefter
sammanträdet åter vidtog.

{§19.}
Med anledning af förnyad framställning från Stadens
ombud vid pågående gränsregleringar Herr Stadskam-
reraren C. Jernbergh blef, efter föredragning af Utskottets
i ämnet afgifna Utlåtande
följande beslut af Stadsfullmäktige fattadt:

"Stadsfullmäktige förklara dess i gränsregleringsfrågan
den 24 sistlidne Oktober fattade beslut beträffande
skjutbana för Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori vid nedre hamnens
reglerade vestra gräns innebära: Att Gevärsfaktoriet
berättigas utefter denna gräns hafva en skjutbana
intill dess Gevärsfaktoriet kunnat förskaffa sig en dylik
bana, gående på andra sidan om samma gräns å Gredby
hemmans område, dock i hvarje fall icke längre
än till dess den del af hamnområdet, som får af
Gevärsfaktoriet utefter vestra reglerade gränsen
till skjutbana disponeras, i en framtid kan blifva
för hamnändamål oundgängligen för staden behöflig.
Stadsfullmäktige medgifva, det skjutbanans
bredd utefter vestra reglerade gränsen af hamnområdet
utsträckes till 12 fot;

Stadsfullmäktige vilja för [ombudet]
tillkännagifva att Stadsfullmäktige önska Tullgatans
utläggning till en bredd af minst 30 fot."

[MARG: 73]

{§20.}
En af Herr Ade Falk såsom egen motion uptagen ansökan
från förre Handlanden [Wilhelm] Levin om beviljande
utaf befrielse från eller nedsättning
i Levins kommunalutskylder till staden för år 1888 utgö-
rande 181 kronor 98 öre blef, efter det Utskottets utlåtande
infordrats, på så sätt af Stadsfullmäktige [bifallen]
att Levin fick åtnjuta nedsättning i berörda utskyldssumma
med en tredjedel och sålunda hafva att till staden deraf
endast erlägga två tredjedelar.

[MARG: 78]

{§21.}
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 14 sistlidne
November tilldelat Smidesgesällsenkan Christina Charlotta
Julin i gården N:o 150 andel af innevarande års ränta å C. O. Nyzells-
fonden, så anmälde nu Fattigvårdsstyrelsen att bemälda enka
numera aflidit samt föreslog att gesällsenkan Maria
Magdalena Jansson vid [Rosendal] måtte i stället för den aflidna
komma i åtnjutande af räntemedel från berörda fond.

Stadsfullmäktige lemnade bifall till framställningen.

[MARG: 79]

{§22.}
Stadsfullmäktige beslutade hos Konungens befallningshafvande
påyrka, att en del personer, hvilka omförmäldes i
en af Stadens ombud vid nu förrättad mantalsskrifning Handlanden
C. A. Lundberg d.y ingifven skrifvelse, under N:o 80 lagd till Stadsfull-
mäktiges handlingar, måtte uteslutas ur Mantalslängden för
Staden samt i stället uptagas i mantalslängd för hvar och ens
hemort.

[MARG: 80]

{§23.}
Stadsfullmäktige beslutade hos Konungens Befallningshafvande
påyrka att t.f. Häradsskrifvaren i Rekarne fögderi Carl Håkansson,
hvilken enligt skrifvelse från stadens ombud vid nu förrättad mantals-
skrifning Handlanden C. A. Lundberg d.y. är bosatt här i staden
men mantalsskrifven i Staden Ekesjö, skall mantalsskrifvas i
stället i Eskilstuna.

{§24.}
Herr F. Grönberg pliktar 2 kronor för utevaro från dagens
sammanträde utan anmäldt förfall.

{§25.}
Dagens protokoll skulle justeras å sessionsrummet i Stadshuset
Lördagen den 14 i denne månad kl. 1 på dagen, och utsågos Herrar Albin
Hellstedt och C. A. Lundberg d.y. att jemte Ordföranden justera protokollet.

Justeradt den 14 Dec 1889

/Theofr Munktell/
/C. A. Lundberg/
/Albin, Hellstedt/

[MARG: År 1889 den 16 Dec å Rådhuset offentligen uppläst. Intyga
/Gust, Carlsson/
/Aug; Winbom/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 december 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107030.

Personrelationer