Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 december 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 december 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 12 De-
cember 1872. -

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undan-
tag af Herrar J Wedberg och P. Wahlström, med
godkända förfall. -

{§.1.}
I anledning af Stadsfullmäktiges remiss af den 7 sistl.
November, angående fattigvården på Westermarken,
hade Stadens Fattigvårds Styrelse hemställt att Eskils-
tuna Stad, emot befrielse från den af Kongl. Kam-
mar Rätten ålagda särskilda afgiften af 5 rd [riksdaler] för
hvarje matlag för framtiden, måtte åtaga sig enskild
ansvarighet för fattigvården å Westermarken samt
att af stuguegarne måtte årligen uttaxeras en
afgift under rubrik: "ersättning för begagnad byggnads-
plats på Westermarken", i anledning af den fattig-
vårdstunga, som drabbade Staden af Westermarkens
bebyggande. -

Med afslag å första punkten, angående Sta-
dens återtagande af fattigvården på Westermarken,
beslöts:

1:o I sammanhang med 1872 års Kommunalutskylder
skall under rubrik: "ersättning för begagnad byggnads-
plats på Westermarken" uttaxeras en afgift af
stugu-egarne på Westermarken, till belopp af
5 rd för hvarje matlag, som der varit inhyst under
åren 1871 och 1872; afgiften beräknad för hvardera året;

2:o Lika beskaffad afgift skall jemväl uttaxeras
för följande åren till belopp af 5 rd för hvarje
matlag.

3:o alla byggnader på Westermarken skola
utmärkas å kartan öfver denna mark,
till vinnande af erforderlig kontroll. -

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering]

[MARG: {303.}]

{§.2.}
Åt Fattigvårds Styrelsen uppdrogs att gran-
ska de från Fors' Kommunalstyrelse
ankomna räkningarne på den särskilda
fattigafgiften för Westermarken åren
1871 och 1872.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdskostnad]

{§.3.}
I enlighet med Drätselkammarens utlå-
tande, skulle Stadsfullmäktige hos Magi-
straten tillstyrka bifall till Herr A. J. Hörn-
ströms framställning angående omreglering
af tomterna 330, 332 och 334 på Norr,
då tomterna derigenom skulle få redigare
figurer. -

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.4.}
Drätselkammaren hade afstyrkt bifall
till Herr Theofr. Bobergs motion om anslag
från Staden till fortsättning af dräneringen
på Norr, enär Stadsfullmäktige tillförene
bestämt att från Stadskassan ej finge
utgå något för den dränering på Wester,
hvartill Utskänkningsbolaget sedan lemnat
medel.

Efter i ämnet förd öfverläggning beslöts, vid
votering med 22 röster mot 6, att Stadsfullmäktige
skulle ingå till Utskänknings Bolaget med hemställan
att Bolaget måtte lemna det ifrågasatta an-
slaget, men, i händelse Bolaget ej lemnade detta
anslag, att från Stadskassan skulle betalas
dränering för den tomt å Norr, som vore reser-
verad åt Staden, såvida för angränsande tomter
dränering jemväl af deras egare varder
bekostad. - Minoriteten röstade för bifall till motionen.

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: {305}]

{§.5.}
Stadsfullmäktige beviljade afskrifning i Stadens
räkenskaper för på afkortningslängd uppförda
Stadsutskylder och Helsovårdsafgifter för
åren 1867, 68, 69 och 1870 till sammanlagdt belopp
af 127 rd 50 öre.

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 309.]

{§.6.}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande
beviljades en gratifikation åt Brand Chefen
Svahn till belopp af 50 rd rmt [riksmynt]. -

[ÄRENDEORD: Brandpersonal]

[MARG: 307.]

{§.7.}
Årets understödsanslag från Fonden af den
16 April 1871 skulle bestämmas till 300 rd,
i enlighet med Komiterades förslag. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: {310.}]

{§.8.}
Utgifts- och Inkomstförslagen för år 1873
remitterades för beredning till Utskottet. -

[ÄRENDEORD: Budget]

S d uppläst och justerat

/C; A; Ström/
/A, Lindblad,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 december 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107029.

Personrelationer