Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 augusti 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 augusti 1886

Anmärkning

{1886 den 12 Augusti}

Närvarande samtelige Stadsfullmäktige med
undantag af:

Herr C. G. Svahnbäck
Herr H. Åkerstein
Herr C. A. Lundberg
Herr P. Liljeqvist
Herr T. Engström hvilkas förfall godkändes
Herr H. Lagerbäck
Herr C. V. Dahlgren utan godkände förfall

{§.1.}
Herrar H. Lagerbäck och C. V. Dahlgren plikta
hvardera 2 Kronor för uteblifvande från dagens
sammanträde utan godkända förfall, hvilket
först vid sammanträdets slut afgjordes.

{§.2.}
Upplästes Konungens Befallningshafvandes
i Södermanlands län resolution den 29 sist-
lidne Juni med fastställelse af den taxa
å arvoden för Stadsingeniörens förrättningar,
hvilken Stadsfullmäktige antagit den 8 före-
gående April.
Stadsfullmäktige beslutade, att taxan
jämte Stadsingeniörens instruktion skulle
tryckas i lämpligt antal exemplar, samt upp-
drogo åt Drätselkammaren verkställigheten
häraf.

{§.3.}
I enlighet med utskottets nu upplästa till-
styrkan å Herrar Axel Karlssons och Carl
Andbergs i ämnet väckta motioner, beslu-
tade Stadsfullmäktige, {dels}, såsom en följd
af åtagandena den 10 December 1885, att åt
Drätselkammaren uppdraga att för Stadens räkning
fullgöra Byggnadsnämndens åläggandn den 8 Juni
1885 för Eskilstuna öfre Kanalaktiebolag, Ingeniören
Axel Karlsson. Ordenssälskapet E och V:s Byggnadsaf-
delning samt Hamnfogden A. L. Lundvall uti före den
1 Oktober 1886 verkställa följande gatuarbeten, nem-
ligen läggandet af trottoarer med rännstenar å Östra
Sidan af Kyrkogatan från Kungsgatan till Nedre
hörnet af Warmbadhuset, vid Smedjegatan efter
tomten N:o 127 F, vid Karelii- och Smedje gatorna efter
tomten N:o 127 E och vid Kareliigatan efter tomten N:o 129,
{dels}, att Byggnadsnämnden härom skulle underrättas.

[MARG: 163.]

{§.4.}
Till Utskottets beredning remitterades en af Drätsel-
kammaren afgifven framställning rörande användandet af
vissa lokaler i Stadshuset å N:o 137 för vinnande
af förbättrade och tillökade tjensterum samt att för
detta ändamål få i samma hus utföra vissa ar-
beten beräknade att kosta 1095 kronor.

[MARG: 166.]

{§.5.}
Herr Ad Falk väckte muntligen motion, att
Stadsfogden W. Hennings måtte i enlighet med
en af denne afgifven nu föredragen framställning
erhålla ett tjensterum i Stadshuset å N:o 137 näm-
ligen samma rum, som af honom nu för derstädes för-
hyrdes, beläget å Nedra botten, samt att Staden må
bekosta detsammas möblering, eldning, städning m.m.;
och remitterades denne motion till Utskottets bered-
ning i sammanhang med ärendet i näst föregåen-
de paragraf.

[MARG: 166.]

{§.6.}
Upplästes en af Drätselkammaren afgifven
och genom Magistraten inkommen så lydan-
de framställning om tillsynen å öfver flöds-
vattnet till Munktellska verkstaden:

"Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna.
a) Kongl. Krigskollegii köpebref af den 15 sept.
1836 å de till Eskilstuna Fristad sålda vatten-
verken finns föreskrifvet bland annat att "då
vattenhöjden i dammen nedgått till samma mär-
ke (- ett förut omförmält vattenmärke, äger Fac-
toristyresmannen hos Stadens Police-styrelse for-
dra nödiga åtgärders vidtagande till förekom-
mande af vattnets sänkning derunder "samt
i Kongl. Maj:ts nådiga resolution af den 15
Juni 1838, rörande Stampverks anläggande; "att
alla äldre verken ovilkorligen ega företräde
till vatten framför den nya anläggningen, der-
öfver Magistraten i Eskilstuna kommer att
hafva tillsyn"
men i Kongl. Maj:ts nådiga resolution af
den 11 Juni 1836 "rörande afflåtande af vat-
tenkraft till Mechanicus Th. Munktell, är
förskrifvet att vid inträffande vattenbrist de
äldre verken äga företräde till vatten framför
den nya anläggningen" utan att någon föreskrift
lemnas, om hvem skall hafva tillsynen öfver,
att ej intrång göres i Gevärsfaktoriets eller Sta-
dens vattenverks sätt.
ren i Eskilstuna skall hålla tillsyn öfver hushåll-
ningen med vattentillgången vid såväl stadens verk
som stampvattenfallet, men dess åtgörande för
vattnets hållande vid det bestämda märket skall
kunna motverkas eler göras kraftlösa genom åtgär-
der, som vidtagas af en tredskande innehafvande af
den Munktellska verkstadens vattenrätt, och då lik-
het i bestämmelserna rörande vattenverken och tillsy-
nen öfver desamma bör vara önskvärd, så vill Drätsel-
kammaren, under påpekande af de ofvan anförda
skiljaktigheterna, härmed föreslå, att Stadsfullmäk-
tige hos Kongl. Maj:t anhålla, det Magistraten måtte
få sig uppdraget den närmare tillsynen öfver det
Munktellska vattenverket, så sätt redan är bestämdt rö-
rande stampvattenfallet.

Eskilstuna den 28 Juli 1886

På Drätselkammarens vägnar,

/A. Ludvig Örström/
/C. Jernbergh/"

Denna framställning bifölls och skulle underdånig an-
sökning i ämnet till Kongl. Maj:t afgifvas.

[MARG: 167.]

{§.7.}
Sedan Vattenlednings Komitterade NU inkommit med
infordrat yttrande med anledning af Utskottets
anmärkningar vid det afgifna förslaget till
reglemente för vattenledningen, så blefvo hand-
lingarna i ämnet åter till Utskottet remit-
terade för ytterligare beredning.

[MARG: 155.]

{§.8.}
Som Stadsfullmäktiges förklaring infordrats
i anledning af Pontus Holmbergs med flera
andra gårdsegares hos Konungens Befallningshaf-
vandes anförda besvär öfver Helsovårdsnämn-
dens åläggande om igenfyllning af ett dike
mellan Gevärsfaktoriets mark och gårdarna
N:ris 287-299 m.m. blefvo handlingarna remit-
terade till Utskottet för beredning.

{§.9.}
Till Utskottets beredning remitterades en ge-
nom Magistraten, jämte dess utlåtande, inkom-
men framställning om gasbelysnings anbringan-
de vid Ruddams- och Kyrkogårdsgatorna här i Sta-
den.

[MARG: 168.]

{§.10.}
Drätselkammarens framställning om godkän-
nande af ett förslag till ny strandlinie från
Nybron till Dammarne på åns norra sida,
jämte Byggnads Nämndens deröfver afgifvna
låtande, remitterades till beredning för Utskottet.

[MARG: 125.]

{§.11.}
Det genom framställning af Herr J. A. Ei-
litz uppkomna ärendet, om den förändring i Stats-
planen, att den framför en del af gården N:o 250
men nedanför Jernvägsgatan liggande och Staden
tillhöriga obebyggda tomten N:o 249 skulle förkla-
ras för att plats, hvilken ej finge bebyggas,
äfvensom Byggnadsnämndens deröfver afgifna
utlåtande remitteras till Utskottet för beredning.

{§.12.}
På framställning af Herr A. W. Koraen infor-
drades från Utskottet förslag till ledamöter för
instundande försäkringsår i Komitén för Brand-
försäkring af lösegendom.

{§.13.}
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras
å Stadskamrerarekontoret Måndagen den 16 i
denna månad kl. 10 f.m. och utsågos Herrar
vice Ordföranden J. Svengren samt A. W. Koraen
till Justeringsman.

1886 Augusti 16. Upplästes och Justerades detta
Protokoll

/Joh Svengren./
/Theofr Munktell jr/
/A; W; Koraen/

[MARG: 169.]

År 1886 den 16 Augusti å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga.

/[M C]Ljunggren/
/J A [Blommér]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 augusti 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107027.

Personrelationer