Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 september 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 september 1884

Anmärkning

{1884 den 11 September}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:
Herr A.F Dahlström med godkända förfall
Herr E.A. Lundblad med godkända förfall
Herr A.W. Koraen med godkända förfall
Herr F. Grönberg med godkända förfall
Herr A. Falk utan anmäldta förfall
Herr T. Engström utan anmäldta förfall.

{§.1.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande i ämnet,
återvaldes Herrar G.E. Svahnbäck, C.A. Lundberg
d.y, A.W. Koraen, Carl Andberg och C.G.
Granberg för instundande brandstodsår till
ledamöter i brandstodskomitén för försäkring
af lös egendom i städernas bolag.

[MARG: 309.]

{§.2.}
I fråga om Herr Albin Hellstedts motion, att
de förr här i staden använda patrullbrickor
och patrullböcker, äfvensom Auktionsklockan,
må såsom gåfva öfverlemnas till Nordiska
Museum, hade Utskottet hemställt att Drät-
selkammarenväl måtte få i uppdrag att
efterforska och tillvarataga dessa effekter,
men att på särskild pröfning måtte få bero,
huru desamma skola användas, eftersom
osäkert vore om, effekterna äro af den beskaf-
fenhet att de lämpligen borde till ifrågavarande
Museum öfverlemnas.

Wid föredragnig häraf inlemnade mo-
tionären en till honom från Herr Artur Haze-
lius ingången skrifvelse, som upplästes och
befanns innehålla bemyndigande meddela ve-
derbörande att samtliga de nämnda föremålen
med stort nöje skulle emottagas för Nordiska
Museets samlingar.

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med
Utskottets hemställan, med det tillägg, att Drät-
selkammaren tillika fick uppdrag att inkom-
ma med utlåtande till Stadsfullmäktige i
afseende å effekternas användning, då de
tillrättaskaffats. - och skulle Herr Hazelii
skrifvelse åtfölja handlingarne i ämnet.

[MARG: 310.]

{§.3.}
I enlighet med Utskottets utlåtande bifölls
Herr Faktoristyresmannens framställning om
tillökning af stadens aflönings belopp till
Wattenvakten å dammarne från 250 till
300 kronor om året, räknadt från och med
den 24 instundande Oktober.

[MARG: 304.]

{§.4.}
Jemlikt Utskottets hemställan afslogs J.
M. Sandells ansökning om befrielse från en
del honom påförda komm. utskylder för år
1883, enär han icke öfverklagat taxeringen.

[MARG: 306.]

{§.5.}
Sedan Herr Hilmer Lagerbäck väckt motion om
anbringande af rännstenar af huggen sten;
och Utskottet, vid beredning af detta ärende,
förmodat att wattenledningsfrågan snart komme
före samt ansett att, om vattenledning blefve beslutad,
Samma arbete ej torde kunna utföras utan
att en del rännstenar förstöras, hvadan
Utskottet hemställt att motionen må för-
klaras hvilande i afvaktan på wattenled-
ningsfrågan; så och vid företagande af
detta ärende hos Stadsfullmäktige gjordes
nu följande yrkanden:

1:o att Utskottets utlåtande måtte bifallas;
2:o att motionen måtte bifallas;
3:o att motionen måtte på det sätt bifallas
att, då nytt rännstensarbete förestode,
rännstenen må sättas af {tuktad} sten,
trottoirkanten af {huggen} sten samt sjelfva
trottoiren af {tuktad} sten;
4:o att ärendet må remitteras till Byggnads-
Nämnden med anhållan om dess utlåtande
jemte förslag i hvilken
ordning ett arbete af ifrågavarande slag
borde utföras;
5:o att gårdsegarne måtte blifva hörda i hvad
mån de voro villiga att i kostnaden för
ett bättre ordnande af rännstenen och trottoiren
deltaga.

Efter slutad öfverläggning afgjordes med
23 röster att ärendet skulle till ByggnadsNämn-
den remitteras såsom 4:de punkten här ofvan
innehåller; och skulle sålunda till Nämnden
öfverlämnas ej mindre motioner och andra
hithörande handlingar, utan jemväl utdrag
af Stadsfullmäktiges protokoll.
-
slutligen, och på särskild framställning, beslöts
infordrande af kostnadsförslag från Drätsel-
kammaren på dess rännstensläggning efter motionen,
dels ett gatuarbete efter 3:dje punkten här
ofvan, - hvilka kostnadsdörslag afsågos vara
tillgängliga då ärendet skulle åter förekomma
efter erhållande af utlåtandet från Bygg-
nadsNämnden.

[MARG: 302.]

{§.6.}
I afseende å Herr Ordförandens väckta motion
om bidrag från stadens sida till ordnande af
Garfvaregesällen L. Lindboms gård N:o 359 här
i staden, beslöts, i öfverensstämmelse med
Drätselkammarens i ämnet afgifna utlåtande,
att staden inköper gården för 4000 kronor,
derefter afyttrar boningshusen med skyldighet
till borttagande och slutligen säljer tomten med
derå varande uthus i då befintligt skick
uppdragande Stadsfullmäktige verkställigheten
häraf åt Drätselkammaren.

[MARG: 311.]

{§.7.}
Stadsfullmäktige beviljade afskrifning i räken-
skapen af 155 kronor 82 öre Kommunalut-
skylder för år 1882, jemlikt Stadsfogdens af-
kortningslängd för 23 sistlidne Juli.

[MARG: 312.]

{§.8.}
Rörande en hos förre Handlanden Carl Sjö-
berg verkstäld, men öfverklagad, utmätning för
oguldna Kommunalutskylder, skulle Stads-
fullmäktige instämma uti den förklaring, som
Herr Kronofogden Otto Wenström i målet af-
gifvit i syfte att besvären må varda ogillade.

{§.9.}
Stadsfullmäktige beslutade lemna utan allt afseende
en genom Magistraten inkommen fram-
ställning i från Gaslysningsaktiebolaget i Eskils-
tuna om öfverenskommelse på hvad vilkor
en ytterligare gasklocka kunde uppföras.

[MARG: 313.]

{§.10.}
Kyrkorådet hade i nu föredragen skrifvelse
hemställt att för plantering och ordnande af
nuvarande begrafningsplats, få öfvertaga
och afhemta den matjord å Slottsgatan,
som hittills disponerats af TrädplanteringsSäll-
skapet, men numera icke vore för detsamma
behöflig, hvartill Magistraten lemnat till styrkande
derest ifrågavarande matjord icke funnes erfor-
derlig för stadens egna planteringar.

Med afseende å sistnämnda vilkor, be-
slöts ärendets remitterande till Drätselkam-
maren för beredning.

[MARG: 314.]

{§.11.}
Rörande Brandchefens förslag att brandsprutan
N:o 9 måtte flyttas från dess plats i förhyrda
olämpliga spruthuset å tomten N:o 331 till
nytt Spruthus, som af Staden måtte uppföras
å stadens tomt N:o 323, hade Utskottet utredt,
att Söderbloms Gjuteriaktiebolag till Drätsel-
kammaren gifvit löfte att inrätta ett bättre
beläget och beskaffadt Spruthus i N:o 331, hvilket
staden finge hyra, samt att detta löfte troddes
komma till uppfyllelse under nästa år; i an-
ledning hvaraf Utskottet tillstyrkt: att uppfyl-
lelsen af aktiebolagets åberopade löfte till
den 1 Oktober nästkommande år måtte afvaktas,
samt ärendet derefter bero på vidare anmälan
af Drätselkammaren.

Stadsfullmäktige beslutade uppdrag till Drät-
selkmmaren att afgifva Kostnadsförslag å
nytt Spruthus samt föreslå för spruthus N:o 9 lämplig plats.

[MARG: 305.]

{§.12.}
Med Magistratens remiss hade inkommit en fram-
ställning från stadens Skolråd att Stadsfullmäktige
måtte i Staten för nästa år anslå medel till de förän-
dringar i här varande gymnastiklokal som i Gym-
nastiklärarens bilagda skrifvelse föreslagits och
för tillbyggnad af Gymnastikhuset, enligt en ritning
betecknad med N:o 2.

Remitterades, för beredning, till Drätselkammaren.

[MARG N:o 315.]

{§.13.}
Med Magistratens remiss hade inkommit en fram-
ställning från Öfverkonstapeln C.W. Swedin
om afkortning å för honom resterande Kom-
munalutskylder.

Remitterades, för beredning till Utskottet.

[MARG: 316.]

{§.14.}
Herrar A. Falk och T. Engström plikta hvardera
2 Kr för uteblifvandet från dagens sammanträde.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr/
/C Ström/
/C.F. Lundström/

[MARG: {317.}]

1884 den 15 September å rådhuset offenligen uppläst; betyga

/P, Samuelsson/
/Aug; Winbom./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 september 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107018.

Personrelationer