Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 september 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 september 1879

Anmärkning

{1879 den 11 September.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr Joh. Svengren
Herr S. Palmgren
Herr C. A. Johansson
Herr C. M. Loström
Herr J. O. Biörck med godkända förfall.

{§1.}
Föredrogs Magistratens förslag till nytt reglemente
för stadens Drätselkammare, jemte särskilda Komiterades
deröfver afgifna utlåtande, hvarefter fattades
följande beslut, vid votering med 14 röster mot 10:

Ärendet förklaras hvilande till Stadsfullmäk-
tiges nästa sammanträde, hvaremellertid handlingarne
läggas till påseende å Poliskontoret; skolande
de anmärkningar, som i ärendet må förekomma,
afgifvas vid nästa sammanträde, då förslaget
punktvis föredrages.

Minoriteten röstade för remiss till Utskottet.
En röst nedlades.

[MARG: 148.]

{§.2.}
Till ledamöter i Komitén för städernas bolag till
brandförsäkring af lösegendom, för instundande
försäkringsår, valdes:

Herr G. E. Svahnbäck,
Herr Rådman C. G. Granberg,
Herr Carl Andberg,
Herr C. A. Lundberg d.y och
Herr A. W. Koraen.

[MARG: 172.]

{§.3.}
I fråga om förvaltningen af C. O. Nysellsfonden,
beslöts, vid votering med 20 röster mot 5, och
i enlighet med Utskottets utlåtande:

1:o Stadsfullmäktige uppdraga åt Drätselkammaren
att för Stadsfullmäktiges räkning utlåna fondens
tillgångar, uppbära deraf fallna ränta och den-
samma utbetala, enligt Stadsfullmäktiges derom
för hvarje år meddelade beslut;

2:o Stadsfullmäktige uppdraga åt Fattigvårds Sty-
relsen att för hvarje år till Stadsfullmäktige
ingifva förslag å personer, att af ifrågavarande
räntemedel komma i åtnjutande, enligt C. O.
Nysells testamente.

Minoriteten röstade för bifall till Utskottsord-
förandens reservation mot 1:a punkten och hans yrkande att Stadsfullmäktige må
inom sig tillsätta en förvaltning för medlens
handhafvande och räntans utdelning enligt Stads-
fullmäktiges beslut.

[MARG: 171.]

{§.4.}
Öfver Ordförandens den 14 sistlidne Augusti
ingifna motion - {dels} att Stadsfullmäktige måtte
till Kongl. Maj:t ingå med underdånig ansökan om
årligt statsanslag tills vidare af 5500 kronor till
inrättande af en s.k. Fackskola för den finare
smidesmanufakturen härstädes, {dels} att Stads-
fullmäktige, under förutsättning af bifall
till denna framställning, förbinda sig att för ändamå-
let tillhandahålla nödig lokal, eller derför anslå
ett bestämdt årligt hyresbidrag af 500 kronor -
hade Utskottet sig utlåtit och dervid anfört: {att}
den ifrågastälda fackskolan skulle, efter Utskottets
tanka, med sina verkningar direkt träffa endast
en smärre afdelning af stadens smidesindustri,
eller den, som sysselsätter sig med det finare - eller
prakt-smidet, men ändock, såsom varande en
kulturanstalt, hafva ett indirekt inflytande på de
smidesgrenar, som hufvudsakligen hade det nyttiga
till sitt välberättigade mål; {att} om man således
måste anse skolan sjelf såsom en nyttig inrätt-
ning, följde dock af hennes ofvanberörda medel-
bara ställning till härvarande hufvudindustri,
att hon, ehuru mycket önskvärd, dock ej innefattade
ett lokalt intresse till den grad att kommunen, -
hvars förmåga till uppoffring, efter nyligen
skedda ansträngningar i annan riktning, vore
inskränkt -, borde åtaga sig henne mera, än
till utfästande af en på förhand bestämd och
efter kommunens krafter lämpad, årlig, penning-
summa, derest skolan såsom en {statens} angelä-
genhet komme till stånd; {att} det sistnämnda också
vore det rätta, framginge icke allenast af det
förhållandet, att man alltid ansett staten böra
vidtaga der den kommunala intressegränsen
slutade, utan ock deraf, att skolan, såsom motionä-
ren riktigt föreslagit, skulle hafva gemensam
styrelse med {statens} härvarande tekniska söndags-
och aftonskola och i verkligheten blefve en sido-
gren till denna sistnämnda; {att} rätta ställningen
således torde blifva, att staden icke begär ett be-
stämdt statsbidrag till en sin fackskola, utan
söker fästa vederbörandes uppmärksamhet på
den öfvervägande {allmänna} nyttan af en sådan
och, med den utredning öfver kostnaden, som motionen
innehåller - eller att årskostnaden kunde anses
uppgå inalles till 6000 kronor - hemställer
om fackskolans anläggning härstädes för {allmän}
räkning samt under tekniska söndags- och aftonskolans
styrelse, och med utfästande af ett årligt bidrag dertill
från kommunens sida af 500 kronor; hvadan
Utskottet hemställde att Stadsfullmäktige måtte på
det sätt bifalla föreliggande motion, att de ingå
till Kongl. Maj:t med en underdånig framställning enligt
detta utlåtande.

Efter föredragning häraf tillkännagaf Utskottets
Ordförande sin reservation mot detta utlåtande och
yrkade bifall till motionen.

Widare yrkades bifall till Utskottets utlåtande,
återremiss till Utskottet för att taga i öfvervägande
Ordförandens ytterligare skäl för motionens bifallande och
hvilka då torde skriftligen meddelas, och äfven
begärdes att Ärendet må förklaras hvilande till
nästa sammanträde med Stadsfullmäktige.

I en första votering afgjordes, med 18 röster mot
7, att bifall till Utskottets förslag skulle utgöra kon-
traproposition i hufvudvotering, och i denna sist-
nämnda, med 16 röster mot 9, att ärendet skulle
till Utskottet i förberörda syfte återremitteras.

[MARG: 173.]

{§.5.}
I skrifvelse af den 10 i denne månad hade
Komitén för Rådhusbrobyggnaden anmält att frå-
gan om sänkningsdjupet för brons vestra land-
fäste komme att slitas genom kompromiss
derest ej staden inginge på ett af byggnads-
entreprenören Ingeniören A. M. Andersson afgifvet
bemedlingsförslag, innefattande, bland annat, att
staden skulle direkt med 1000 kronor bidraga
till sänkningskostnaden, hvilken beräknats till
omkring 4500 kronor; och hade entreprenören
till grund för en sådan pretention anfört olikhet
i broritningarne. -

Stadsfullmäktige afslogo den gjorda fram-
ställningen, så att sänkningsfrågan, hvad djupet
beträffar, finge afgöras af kompromiss. -

[MARG: 174.]

{§.6.}
Till Komitén för Rådhusbrobyggnaden remitterades,
för beredning,
en af Ordföranden nu muntligen väckt motion derom,
att de tre fria kolonnparen till bron måtte
inklädas med plank till deras förvaring mot
nötning och skada. -

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Axel Karlsson/
/F, A, Stenman,/

1879 den 22 September å Rådhus Salen offent-
ligen uppläst intyga:

/A; W; Koraen/
/Axel Lindberg/

[MARG: 175.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 september 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107017.

Personrelationer