Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 september 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 september 1873

Anmärkning

{1873 den 11 September}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar A.F. Dahlström, A. Hellstedt, E.A. Thunell,
Herrar F.R. Wuerster med godkända förfall, samt Herrar C.J. And-
berg och C.A. Johansson utan anmäldta förfall.

{§.1.}
Upplästes Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i
Länet skrifvelser den 26 och den 30 sistlidne Augusti,
innehållande meddelande att Kongl. Maj:t genom
nådigt Bref den 8 i samma månad fastställt,
{dels} Stadsfullmäktiges beslut att för teckningen uti
Oxelösund-Flen-Westmanlands jernväg upptaga
amorteringslån å 153000 rd[Riksdaler], {dels} Kyrkostämmans
beslut att för pågående Folkskolehusbyggnad upptaga
ett amorteringslån å 10000 rd utöfver de 20,000 rd,
hvilka kommunen förut fått tillstånd att för samma
ändamål upplåna.

Skrifvelserna skulle aflemnas till Drätsel-
kammaren, som har uppdrag att ordna ifrå-
gavarande lånefrågor.

[ÄRENDEORD: Järnvägsfinansiering, Utbildningsbyggnad]

{§.2.}
Föredrogs Drätselkammarens anmälan att
Gasverket vägrat anlägga gasledning för belys-
ning af Strandgatan på Norr, samt hemställan
att slitandet af denna tvist må ske genom kompromiss,
derest yrkandet på denna gasledning vidblefves.

Af handlingarne inhemtades, att sedan
Drätselkammaren, i enlighet med Stadsfullmäktiges
beslut den 16 sistlidne Januari, hos Gasverket
requirerat 4 gaslyktor till Strandgatan å Norr,
hade Gasverket undandragit sig sådant, un-
der förmenande att gasverket ej hade skyldig-
het dertill, enär nuvarande stadsdelen Norr
ej skulle varit att till Stad hänföra vid uppgö-
randet af nu gällande kontrakt med Gasbolaget.

Under öfverläggningen yrkades {dels} af
Herrar J. Svengren och C.A. Ström: att frågan om
ifrågavarande gasledning måtte få förfalla, {dels}
af Herrar C G Granberg och E.A. Lundblad: att Stads-
fullmäktige måtte viblifva beslutet att fordra
samma gasledning af Gasverket.

Stadsfullmäktige godkände sistnämnda yr-
kande, samt att saken må slita genom
kompromiss, hvarjemte uppdrag lemnades åt
Drätselkammaren att till Stadsfullmäktige in-
komma med förslag å personer, hvilka
å stadens sida lämpligen kunde till Gode män
utses.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]
[MARG: N:o 36, Exped.]

{§.3.}
Då enligt Berednings Utskottets utlåtande,
med den ifrågasatta förändringen i postdili-
gensfarten på Sparrehom, skulle följa
att vissa postförsändelser komme att här ut-
delas sednare, än nu eger rum, och emedan
den afsedda förbättringen i persontrafiken vore
af underordnad betydelse mot postförsändelserna,
funno Stadsfullmäktige sig icke kunna tillstyrka
den vid förra sammanträdet inlemnade petitionen
i det nämnda hänseendet, utan skulle samma
petition till inlemnaren återställas.

[ÄRENDEORD: Postfråga]
[MARG: N:o 37]

{§.4.}
En af Herr Joh. Walén ingifven motion om ett
felaktigt dräneringsrörs iståndsättning i Kungsgatan
på Stadens bekostnad remitterades för beredning
till Drätselkammaren, hvilket beslut fattades
vid votering med 15 röster mot 9, hvilka sistnämn-
da afgåfvos för bifall till motionen omedelbart.

[ÄRENDEORD: Avloppsanläggning]
[MARG: N:o 38]

{§.5.}
Stadsfiskalen C.V. Janzon hade inlemnat en
anhållan om förhållningsordres, med anledning deraf
att han hade svårighet att till fulla antalet
kunna hålla nattpoliskåren; men enär, efter
Magistratens i tidningarne intagna kungörelse, an-
sökningstiden till inträde i nämnda kår tillän-
dagår först den 20 i denna månad, skulle det
anmäldta ärendet tillsvidare bordläggas.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]
[MARG: N:o 39]

{§.6.}
I anledning af Stadsfullmäktiges beslut den
14 sistlidne Augusti, att till vattenafledning
i gränsen på stadsdelen Norr förskottsvis
bidraga med 172 rd [Riksdaler] 10 öre, under vilkor, att vara
för vidare kostnad befriad, hade, efter hvad den då utsedde
verkställaren af arbetet Herr Majoren L von
Post numera anmält, Arrendatorn till angrän-
sande Kungladugårdsjorden, Herr L.P. Åkerman,
förklarat att han icke lemnade det af honom
utfästade bidraget till vattenafledningen, förr
än emellan Staden och Herr ÅKerman träffades
behörig öfverenskommelse om sättet och kostnaden
för {underhållet}, hvadan till arbetets utförande
intet kunde åtgöras, - och i sammanhang här-
med föredrogs ett till Stadsfullmäktige ingifvet
skriftligt förslag af Herr Åkerman, att Staden
måtte tillförbinda sig att årligen utbetala en
summa af 75 rd för underhållet af vattengrafven,
då Kungsladugårdsarrendatorn åtoge sig att full-
göra detsamma, eller ock att Arrendatorn årligen
betalar denna summa till Staden, mot dennes
skyldighet att underhålla vatten afloppet.

Under öfverläggningen yrkades {dels} afslag å
Herr Åkermans framställning, {dels} att ärendet må
remitteras till Drätselkammaren för beredning,
{dels} att Staden må förskottera den begärda
underhållsumman med åläggande för den,
som taga byggnadstomter på Norr att
ersätta Staden för utbetalningen.

Wid afgörandet beslöts, genom votering
med 13 röster mot 11, att ärendet skulle för
beredning remitteras till Drätselkammaren.
Minoriteten röstade för afslag.

[ÄRENDEORD: Avloppsanläggning]
[MARG: N:o 35]

{§.7.}
I det hos Stadsfullmäktige vid voteringar
antagna bruket att Ordförandes röst afgifves
sist, ifrågasattes den förändring att samma röst
måtte först afgifvas, men ock i den ordning,
hvari Ordförandens namn står å Stadsfull-
mäktigsregistret.

Det beslöts att Ordförandens röst, såsom
hittils, skulle sist afgifvas vid voteringar.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.8.}
Utsedda Komiterade för undersökning af
Stadens vattenverks behof af driftvatten,
hade uti ingifvet memorial förklarat sig
anse det vid undersöknings tillfället varande högsta
vattenståndet af 4 fot[fot=29,69 cm] 9 dec.tum[tum= 1/12 fot]å faktoriets fotbräda
vid utskofvet nära Symaskinsverkstaden ej vara
högre än för verkens behof erfordrades, då verken
äro byggda för 6 slipstenar å nedra bottnen; mot
hvilket utlåtande ene ledamoten Herr Axel Karlsson
sig reserverat, och ansett, att någon {bestämd} vatten-
höjd ej kunde uppgifvas såsom nödvändig för verkens
behof, då ej vore bestämdt huru mycket arrendatorerne
ega rätt att belasta sina verk.

Efter upläsning af detta yttrande, företogs
åter till behandling det af Sundhets Nämnden, i helsovårdens
intresse, godkända förslaget att vatten höjden i
härvarande ström ej måtte hålla högre än till
4 fot vid full vatten tillgång och till 4½ fot då
vattenbrist vore för handen och uppdämning alltså
behöfdes, - hvarefter förslag till beslut afgofvos:

1:o {af Ordföranden}; att som sakkunniga personer
förklarat en vattenhöjd af 5 fot å nämnda
bräde erforderlig för vattenverken, Stads-
fullmäktige må bestämma maximihöjden
å vattnet i vanlig tid till 5 fot, och under
uppdämningstid eller vid ringare tillgång
till 5 fot 3 dec. tum;

2:o {af Herr J. Svengren}: att vattenhöjden må
bestämmas till 5 fot, men att vattnet vid
ringare tillgång må dämmas till högsta möjliga höjd;

3:o {af Herr C.G. Granberg}: att högsta vattenhöjden
må bestämmas till 4 fot 9 tum, eller såsom
förhållandet var då Komiterade gjorde
undersökningen.

Efter slutad öfverläggning afgjordes genom
begärd votering, med 18 röster mot 6 röster, att
vattenhöjden skulle blifva i enlighet med Herr
Ordförandens förslag, eller 5 fot på faktoriets
fotbräde, i vanligt fall, men högst 5 fot 3 dec. tum
då uppdämning vid ringare tillgång på vatten
erfordras, och röstade minoriteten för
bifall till Herr Granbergs förslag.

Emot beslutet reserverade sig Herr Granberg.

I sammanhang härmed attesterades
till utbetalning 15 rd från Stadskassan för
Komiterades kostnad i saken.

[ÄRENDEORD: Vattenanläggning]
[MARG: N:o 22, trans.]

{§.9.}
På förslag af Herr C.A. Ström beslöts
att Drätselkammaren skulle ega att, vid
blifvande auktioner å stugor på Westermar-
ken enligt vräkningsdomar, hafva ombud,
som för Stadens räkning inropar dessa stu-
gor, då sådant, i brist af annan köpare, er-
fordras.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

Samma dag uppläst och justeradt.

/Joh. Svengren/
/Alfr Norrman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 september 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107016.

Personrelationer