Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 november 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 november 1886

Anmärkning

{1886 den 11 November.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige.

{§.1.}
Med Magistratens skrifvelser den 6 och den 9 i
denne månad infordrades Stadsfullmäktiges yttran-
de i fråga om förslag att till Eskilstuna stad måtte
i judicielt, administrativt och eklesiastikt hänseende
öfverflyttas vissa uppgifna områden af Fors' och
Klosters socknar.

Ärendet remitterades för beredning till Utskottet.

[MARG: 194.]

{§.2}
Efter föredragning af Utskottets i ämnet afgifna
utlåtande och med bifall till Utskottets förslag, bevil-
jades afskrifning i räkenskapen af Kommunalut-
skylder, hvilka omförmäldes i Drätselkam-
marens skrifvelse den 25 sistlidne Augusti, till
följande belopp:

för år 1880, enligt längdens innehåll, - kr. 294:65.
för år 1881, enligt längdens innehåll, - kr. 266:89

det senare dock under vilkor för å längden
uppförda N:o 1435 Maskinarbetaren F. Ödman,
att hans utskylder 13 Kr 12 öre icke efterskänkas,
så att, derest han framdeles får tillgångar, ut-
skylderna skola af honom uttagas och i rä-
kenskapen redovisas.

För år 1882 - kr. 87:69.
då undantag gjorts för:
N:o 608½ Åkaren Magnus [Jonsson] - kr. 6.
1287. Gelbgjuteriarbet. C. Ramstedt - 13:12.
1429. Fabriksidkaren L. R. Winqvist - 3:11
med kronor 22:23.

För år 1884, enligt längdens innehåll - kr. 310:48
För år 1885, enligt längdens innehåll - kr. 440:63.
då undantag gjorts för:
N:o 589. Werkmästaren C. A. Öberg - kr. 124:99.
872. Instrumentmak. M. F. Norrström - 2:24.
930. Arbetaren C. G. Johansson - 13:39.
1359. Fabriksidkaren C. A. Cederlund - 23:31.
med kronor 163:93.
Summa afskrifningar kr. 1400:34.

[MARG: 171.]

{§.3.}
Föredrogs Utskottets utlåtande rörande Wattenaf-
loppsledningens framdragning öfver Carl Gustafs Stads
Gevärsfaktoris mark samt planen för utloppet
å Wester, hvilken fråga uppkommit genom
Kongl. Arméförvaltningens skrifvelse angående de
vilkor, på hvilka en sådan framdragning kunde
beviljas; och hade Utskottet i utlåtandet anfört
hvad i saken förekommit och äfven af Wattenled-
ningskomitén föreslagits, hvilket förslag nu af Utskottet till-
styrktes och formulerades sålunda:

{att} Stadsfullmäktige må, såsom svar å Kongl.
Arméförvaltningens Artilleridepartements skrifvelse
i ämnet af den 21 Augusti 1886, förklara sig icke
kunna å stadens vägnar ingå på de i samma
skrifvelse angifna vilkor och bestämmelser för
ett tillstånd att framdraga ett afledningsrör öfver
mark, tillhörig Carl Gustafs stads Gevärsfaktori;
samt {att} Stadsfullmäktige måtte besluta den ändring
i den för vattenafledningen och "utloppet å Wester"
antagna planen, att samma utlopp förlägges uti
Drottninggatan och ut mellan stadens Sliphus, såsom
Ingeniören Appelbergs kostnadsförslag af den 13
Oktober 1886 och åtföljande ritning innehålla;
och motiverades den {förra} delen dermed, att åtagande
af angifna vilkor för begärda tillståndet skulle medföra
långt större kostnader, än som kunde vara erforder-
liga för afhjelpande af de förmenade olägenheterna
af afloppsledningens dragande öfver och utmynnande
på faktoriets område, - hvilket för öfrigt icke
vore nödvändigt; och i afseende å {senare} delen
anfördes, att Ingeniören Appelberg beräknat kostnaden
för utloppet efter nu föreslagna planen till 19830
kronor, då utloppet efter gamla planen beräknats till
20432 kronor, samt förklarat att afloppsledningens
kapacitet blefve ej heller minskad; innehållande den
nya planen att afloppsledningen skulle från Drottning-
gatans ändpunkt vid ån föras i jernrör genom slip-
husdammen och vidare i granittrumma fortsättas
nära södra delen af Sliphuset N:o 47 samt utmynna
något nedanför der varande turbinhus.

Under öfverläggningen yrkades:

1:o att Utskottets utlåtande måtte bifallas;

2:o att ärendet må uppskjutas för undersökning huruvida
ej ifrågavarande afloppsledning må lämpligare få
sitt utlopp genom dammarne;

3:o uppskof, med uppdrag åt Wattenledningskomitén att hos
Kongl. Arméförvaltningens Artilleridepartement
söka erhålla lindring i de fordrade vilkoren för
ledningens dragande öfver faktoriområdet, jemte förslag
till kontrakt i berörda hänseende;

4:o uppskof, för åstadkommande af undersökning huruvida
ej afloppsledningen lämpligen kunde dragas till nedre
hamnen, samt för upprättande af kostnadsförslag
dertill.

5:o uppskof, med uppdrag åt Wattenledningskomitén
att begära yttrande från Kongl. Medicinal Sty-
relsen, huruvida ofördelaktiga verkningar i sanitärt
hänseende vore att befara af utloppets anordnande
såsom Komitén och Utskottet föreslagit.

Uti en första votering, om bifall till Utskottets
utlåtande och uppskof, afgåfvos 7 röster för det
förra och 22 röster för uppskof. 1 röst nedlades.

Sedermera bifölls yrkandet i 5:te punkten, om
inhemtande af ifrågavarande yttrande från Kongl.
Medicinal Styrelsen, hvilket beslut fattades med
22 röster mot 4 röster, som afgåfvos för yrkandet
i 4:de punkten; hvadan ärendet för nyssnämnda än-
damål remitterades till Wattenledningskomitén.

Emot beslutet i senare voteringen reserverade
sig Herrar Axel Karlsson och v. Ordföranden J. Sven-
gren.

Herr Ade Falk reserverade sig äfven, och detta
på den grund att olämpligt vore göra framställning
till Kongl. Medicinal Styrelsen, hvilken i fall som
detta vore dömande myndighet och sålunda ej
kunde antagas på förhand svara på frågan.

Herr A. Nilsson anmäler att han i senare
voteringen ej deltagit. -

[MARG: 191.]

{§4.}
I anledning af Styrelsens för härvarande [Elementar]
läroverk för flickor ansökning om anslag från
stadskassan till samma läroverk med
600 kronor om året under de tre åren 1887, [1888]
och 1889, hade Utskottet på anförda skäl [så]
till vidare tillstyrkt bifall härtill, att anslaget
måtte för dessa tre åren bestämmas till 500 [kro-]
nor om året; och detta Utskottets utlåtande [bi-]
fölls. -

[MARG: 190.]

{§.5.}
Sedan Magistraten hos Stadsfullmäktige gjort hemställan
att till bidrag för aflöning af biträde vid
mantalsskrifningsförrättningen måtte åt nuvarande
innehafvare af stadskassörstjensten anslås ett
årligt belopp af 100 kronor; samt Utskottet
på anförda skäl tillstyrkt ett sådant anslag,
dock till ett årligt belopp af etthundrafemtio
kronor, - hvilket utreddes vara erforderligt genom
en af Stadskassören afgifven kostnadsberäkning -;
så blef nu detta Utskottets förslag af Stads-
fullmäktige bifallet.

[MARG: 192.]

{§.6.}
Jemlikt Utskottets utlåtande antogo Stads-
fullmäktige de af Utskänkningsbolaget fram-
stälda vilkor för gåfva af dess gårdar N:ris
8 och 274 till staden - nemligen att gårdarne skulle
af staden väl underhållas samt bolaget berätti-
gas att för utskänkningsrörelses bedrifvande hyra
dem så länge bolaget önskade mot en årlig hyres-
summa af 2450 kronor; hvarjemte Stadsfull-
mäktige antogo den form för ordnandet häraf,
som bolaget föreslagit.

[MARG: 89.]

{§.7.}
Stadsfullmäktige godkände Drätselkammarens
framställning om afskrifning i räkenskapen af
Kommunalutskylder:

för år 1883 - Kr. 798:62
för år 1884 - Kr. 401:82
sammanlagdt kronor 1200:44

{§.8.}
Drätselkammaren hade anhållit att Stadsfull-
mäktige ville anmoda tekniska skolans styrelse att
för hvarje år till Drätselkammaren inkomma med
kostnadsförslag för bränsleåtgång i skolan;
men denna framställning afslogs, enär Drätsel-
kammaren sjelf ansåges lämpligast kunna denna
bränsleåtgång och kostnaden derför beräkna.

[MARG: 196.]

{§.9.}
Herr Albin Hellstedt utsågs till stadens ombud
vid instundande mantalsskrifning, och till hans
suppleant valdes Herr E. A. Lundblad.

{§.10}
Herr E. A. Lundblad utsågs till Ombud att vid
Mantalsskrifningen afgifva intyg rörande de per-
soner, hvilka böra för fattigdom eller sjuklighet
från mantalspenningar befrias; och till hans
suppleant valdes Herr Albin Hellstedt. -

{§.11.}
Stadsfullmäktige beslutade att så snart utgifts-
och inkomstförslaget för år 1887 från Magistraten
ankommer, skulle detsamma öfverlemnas till
Utskottet i beredningsändamål. -

{§.12}
Stadsfullmäktige skulle hos Magistraten anmäla
hvilka af dem äro i tur att afgå vid årets
slut, nemligen: Herrar Joh. Svengren, Arvid
Nilsson, Axel Karlsson, E. A. Naesman, C. J. Andberg,
A. F. Dahlström, P. Liljeqvist, Emil Andersson,
Knut Söderblom, C. A. Frössén, H. Åkerstein, Albin
Hellstedt, P. A. Hagström och C. F. Lundström.

{§.13.}
Stadsfullmäktige erhöllo del af Landshöfdinge-
Embetets nu upplästa utslag af den 4 sistlidne
Oktober, angående besvär öfver Helsovårds Nämn-
dens beslut om igenfyllning af ett dike i
gränsen mot Gevärsfaktoriet, hvilket beslut
blifvit af Länsstyrelsen undanröjdt. -

Utslaget skulle till Magistraten återställas. -

[MARG: 197.]

{§.14.}
Till Utskottet remitterades för beredning:

1:o ett af Helsovårds Nämnden framstäldt förslag
till Stadga för mjölkförsäljningen i Eskilstuna.

[MARG: 198.]

2:o Byggnads Nämndens framställning huruvida ändring
af gränsen för tomten N:o 207 borde genom expropria-
tion vidtagas.

[MARG: 199.]

3:o Hamndirektionens genom Herr Axel Karlsson gjorda
anmälan att Länsstyrelsen icke upptagit den på
Stadsfullmäktiges uppdrag gjorda ansökan om
förpligtelse för Thorshälla ångslupsbolag att
utgifva hamnafgift för ångslupen Lärkan; egande
utskottet att i ämnet afgifva det förslag, som
af denna omständighet påkallas.

[MARG: 177.]

{§.15.}
I och för afgifvande af valförslag remitterades
till Utskottet:

1:o Helsovårdsnämndens anmälan om ledigheter i
densamma vid årets slut.

2:o Byggnadsnämndens enahanda anmälan.

{§16}
Upplästes en af stadens lånekomiterade afgifven
redogörelse för deras af Stadsfullmäktige
erhållna uppdrag, från hvilket de nu förkla-
rades befriade.

Det om stadens obligationslån med Herrar
I. Hirsch & C:o den 24 April 1886 upprättade
kontrakt upplästes äfven och öfverlemnades
till Sekreteraren för att låta detsamma komma
till förvaring bland stadens säkerhetshandlingar.

De [icke] hittills använda obligationsblanketterna
anmäldes nu befinnas i Mälareprovinsernas
Enskilda Bank härstädes. Dessa skola äfven
förvaras bland stadens säkerhetshandlingar.
De lyda å tillsammans 187000 kronor.

[MARG: 200.]

{§17.}
Herr vice Ordföranden J. Svengren och Herr Ade
Falk utsågos att jemte Ordföranden justera dagens protokoll ½
timma efter det nu afslutade sammanträdet. -

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Ade Falk/
/Joh. Svengren/

År 1886 den 15 November å Rådhuset offent-
ligen uppläst; betyga.

/Aug. Eriksson/
/Aug; Winbom/

[MARG: 201.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 november 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107010.

Personrelationer