Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 november 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 november 1880

Anmärkning

{1880 den 11 November}

Närvarande: af de 27 stadsfullmäktige, samtelige med undantag
af Herr G. E. Svahnbäck
P. Liljequist
O. Svalling
C. A. Johansson hvilkas anmäldta förfall godkändes.
C. M. Loström
F. A. Stenman utan anmäldta förfall.

{§.1.}
Wid föredragning af Drätselkammarens utlåtande i
Tekniskt Skolhus-frågan, yrkades uppskof med ärendet,
hvilket yrkande afslogs med 11 röster mot 10.

Då sålunda Drätselkammarens förslag kom till vi-
dare behandling, yrkades {dels} bifall till detsamma,
{dels} äfven bifall, men med uteslutning af hvad Drätselkam-
maren hemställt derom att lilla huset på tomten N:o 137
skulle, i anseende till dess bristfälliga beskaffenhet ned-
rifvas sommaren 1883, {dels} slutligen äfven bifall, med
undantag af {första punkten}, angående ritningen till
huset, hvilken borde särskildt behandlas.

Det sista yrkandet bifölls.
Herr Hellstedt anförde reservation mot beslutet.
I afseende på denna fråga hafva Stadsfullmäktige
sålunda:

1:o anvisat följande medel till Teknisk-Skolhusbyggnad:

a.) Tekniska Skolhusfondens egna tillgångar;

b.) de särskildt till framtida behof reserverade bränvins-
vinstmedlen för 1878-1879, med ränta derå;

c.) ett byggnadslån, som upptages till belopp af 14000 kro-
nor, till hvars förräntning och amortering staden er-
lägger 1200 kronor om året på den tid, som erfordras;
svarande denna utgift mot den hyra, staden nu er-
lägger för den förhyrda lokalen till Tekniska skolan;

d.) ett byggnadslån, kalkyleradt till 20000 kronor,
som staden upptager mot inteckning å Tekniska Skol-
husfondens fasta egendom gården N:o 137, hvilket
lån förräntas och amorteras med hyrorna för denna
gård;
- och hvilka medel, tillsammans, ansågos motsvara erforderliga
62000 kr-;

2:o beslutat att lilla huset på tomten N:o 137, äfven-
som fabrikshuset vid Nygatan, i anseende till
deras bristfälliga skick, skola nedrifvas sommaren
1883;

3:o beslutat att staden, för de hyresinkomster Tekniska
Skolhusfonden genom nyssnämnda åtgärd [mister]
förbinder sig istället bekosta hela gårdens underhåll;

4:o beslutat att gården N:o 137 afföres från Tekniska
Skolhusfonden till Stadens allmänna fastigheter, så
snart det på gården upptagna lånet hunnit amor-
teras;

5:o beslutat att Tekniska Skolhuset skall uppföras och
vara färdigt den 1 Augusti 1883;

6:o beslutat utseende af en komité å fem personer
för byggnadsbeslutets bringande till verkställighet
sedan Stadsfullmäktige fått pröfva ej mindre för-
slags-entreprenad kontrakter och ritningar, än på
byggnaden erhållna entreprenad anbud.

Härefter, och i afseende å {första punkten i
förslaget}, beslöts att blifvande byggnadskomiterade
hade att låta uppgöra ny ritning å husets yttre, att föreläggas
Stadsfullmäktige, på grund å de erinringar
som mot den ingifvna ritningen frontespiceparti
blifvit anförda.

Widare utsågos till Komiterade, enligt 6:te
punkten här ofvan, utan omröstning:
Herr A. W. Koraen,
Herr Axel Karlsson,

samt med slutna sedlar:
Herr E. A. Naesman med 17 röster
Herr Ingeniör {Alfr. Lundberg} med 16 röster
Herr Ingeniör C. Thunberg med 12 röster; och
uppdrogs åt Herr Karlsson att sammankalla Komitérade till
första
sammanträde.

[MARG: 104.]
[MARG: P. Liljegren]

{§.2.}
Komiterade, hvilka haft Wattenlednings frågan till
ytterligare beredning, hade inkommit med betänkande
af den 31 sistlidne Oktober, åtföljdt af dels en
reservation, dels förslag till kontrakt, grundadt på
anläggningens utförande af enskildt person med be-
kommande af 10000 kronors bidrag af staden de
första tjugu åren, dels förslag till annons uti in-
och utländska tidningar, hvarigenom företages utbjödes
till spekulanter; och hade Komiterade föreslagit i
sitt betänkande

1:o att åt Drätselkammaren må uppdragas att uti
lämpliga in- och utländska tidningar annonsera efter
berörda annonsförslag;

2:o att Stadsfullmäktige må ingå till Kongl. Maj:t med
underdånig ansökan att, för ifrågasatt vattenledning,
få af Stadens vattenfall använda så stor vattenkraft
som erfordras till drifvande af härför erforderligt
pumpverk.

Ärendet remitterades till Utskottet för vidare
beredning.

[MARG: 196.]

{§.3.}
På derom gjord framställning beviljades Drätsel-
kammaren ett anslag af 400 kronor till inköp af
ett brandfritt Kassaskåp för förvaring af stadens vär-
dehandlingar.

[MARG: 253.]

{§.4.}
Årets ränta på C. O. Nysells fonden beslutades till utdelning,
enligt Fattigvårds styrelsens förslag, till följande fattiga
smides gesälls enkor, neml.

N:o 1. Wilhelm Widlunds enka i gården N:o 174.
2. Johan Erik Svedlunds enka i gården N:o 173.
3. Anders Halins enka i gården N:o 252.
8. Anders Strömbergs enka i gården N:o 252.
9. Per Gustafs Bergströms enka i gården N:o 147.
11. Johan Erik Janssons enka i gården N:o 368.
12. Carl Erik Forsbergs enka i gården N:o 368.
13. Johan Forssells enka i gården N:o 173.
14. Johan Erik Kruses enka i gården N:o 244.
15. Carl Johan Lönnbergs enka i gården N:o 241.
16. Per Gustaf Petterssons enka i gården N:o 221.
18. Olof Selenius enka i gården N:o 209.
19. Anders Gustaf Bergströms enka i gården N:o 291 B, dock
att hennes medel lemnas
till Herr Svahnbäck för tillhandahållande efter
behof.

24. Lars Wilhelm Faléns enka i gården N:o 259.
29. Anders Hjelmbergs enka i gården N:o 56.
31. Johan Erik Grönqvists enka i gården N:o 125.
32. Carl Holmströms enka i gården å Westermarken.
34. Lars Hedbergs enka i gården N:o 233.
36. Carl Petter Wahlströms enka i gården N:o 243.
41. Lars Gustaf Flodqvists enka i gården å Eriksdahl.
42. Gustaf Erikssons enka i gården N:o 202.
47. Gustaf Ringholms enka i gården å Norr
50. Carl Johan Lindmarks enka i gården N:o 299.
51. Gustaf Björklunds enka i gården N:o 195.

hvarjemte, genom votering med 11 röster mot 9, beslöts
att N:o 55, Carl Axel Bergströms enka i gården N:o 103 skulle,
i anledning af
hvad som anfördes angående hennes fattigdom och sjuklighet,
ingå såsom understödstagare istället för af Fattigvårds-
vårdsstyrelsen föreslagna N:o 48. Anders Hedlunds enka;
och röstade minoriteten för bifall till förslaget oförändradt;
skolande räntemedlen i lika lotter till enkorna ut-
delas.

[MARG: 254]

{§.5.}
Upplästes och lades till handlingarne Kongl.
Maj:ts Nådiga Bref den 2 sistlidne Oktober, angående
Klosterströms gjuteri-egendoms förläggande från
Klosters Socken till Eskilstuna Stad.

{§.6.}
Upplästes och lades till handlingarne Kongl. Justitie
Departementets Skrifvelse den 2 sistlidne Oktober,
enligt hvilket Kongl. Maj:t ej funnit skäl att, emot
Fors' församlings bestridande, lemna bifall till Eskils-
tuna Jernvägs stations förläggande med hela sitt
område till Eskilstuna Stad.

{§.7.}
Till Magistraten skulle expedieras skrifvelse med
anmälan om hvilka Stadsfullmäktige äro i ordning
att derifrån afgå vid innevarande års slut, om
hvilka aflidit; samt om dem, hvilka äro qvarstående.

{§.8.}
I följd af Stadsfullmäktiges beslut den 10 Juni och
12 Augusti detta år meddelade Stadsfullmäktige
nu Gåfvobref till Elementar läroverket för flickor
af tomten N:o 108 E, innehållande jemväl det vil-
kor, som sistnämnde dag beslutades.

{§.9.}
I anledning af Herr Th. Engströms motion om
utseende af förtroendemän för uppgörande af förslag
till valen vid december sammanträderna, hade Utskottet
hemställt om bifall till motionen så till vida, att
i Stadsfullmäktiges arbetsordning må intagas en
punkt så lydande:

4:o
"Utskottet bereder, utan remiss, de val-ärenden, hvilka
å december sammanträde skola förekomma, samt
afgifver ett på sorgfällig pröfning grundadt förslag
till återbesättande af de befattningar inom kommunen,
hvilka vid årets slut blifva lediga."

Under öfverläggningen yrkades afslag å motionen,
bilfall till densamma, och bifall till Utskottets ut-
låtande.

Genom votering med 16 röster mot 4 bifölls ut-
skottets utlåtande, sedan i en föregående votering,
med 13 röster mot 8, bifall till motionen uppsatt
till kontraproposition i hufvudvoteringen.

Reservationen mot beslutet anmäldes af Herrar Karlsson, och
Engström.

[MARG: {250}]

{§.10.}
Ledamöterne F. A. Stenman och C. M. Loström
plikta hvardera 2 Kronor för uteblifvandet
denne dag.

{§.11.}
Till Utskottet remitterades, för beredning, en af Herr
E. A. Lundblad nu afgifven motion om antagande af
instruktion för Berednings Utskottet, enligt derå af
gifvet förslag.

[MARG: 255.]

{§.12.}
Ordföranden tillkännagaf att den skrifvelse till
Hjelmare Sänkningsbolaget, angående dambyggnaden,
hvilken beslutades vid sammanträdet den 14 sistlidne
Oktober, icke expedierats, emedan ordföranden
kommit till erfarenhet deraf att skrifvelsen skulle
vara obefogad, då sänkningsbolaget icke borttager
något af den materiel, som Staden i dammarne,
anbringat, utan upptagen utskof på dammarne,
den sådana ej funnos förut.

Wid bekomna upplysningar inhiberade nu
Stadsfullmäktige berörda skrifvelse.

{§.13.}
Herr Theofr Boberg väckte motion att gaslyktan
på Södra Munktellsgatan må på Stadens bekostnad
hållas lysande; och denna motion remitterades
till Drätselkammaren för beredning.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Ad Fr Dahlström/
/H Åkerstein/

1880 den 15 November å Rådhuset offentligen uppläst, betyga

/E Kjellström/
/Hjalmar [Rydell]/

[MARG: {256}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 november 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107009.

Personrelationer