Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 november 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 november 1869

Anmärkning

Prorokoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 11 November 1869.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undan-
tag af Herr C.O. Öberg, med godkändt förfall.

{§.1.}
Med godkännande af Drätselkammarens i saken
gifna utlåtande, förklarade stadsfullmäk-
tige sig icke kunna antaga Räcksmeden G.W.
Lindgrens erbjudande: att arrendera vatten-
fallet till den nedbrunna Räckhammaren
på 25 år, mot årlig afgift af 150 rd [riksdaler] rmt [Riksmynt]
samt skyldighet för Arrendatorn, att vid
arrendetidens slut, utan lösen, till Staden
afstå den Räckhammaresmedja han der-
städes ämnade uppföra, emedan arrende-
afgiften var för ringa.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG {N:o 172}]

{§.2.}
Efter föredragning af Enkan Charlotta Lindborgs
förklaring öfver Stadsfullmäktiges påstående
om afhysning af hennes byggnad på Wester-
marken, beslöts att ansökningen derom skulle
fullföljas.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[§.3.}
Föredrogs en ansökning af Skolärarinnan Mathilda
Östmark att hennes utskylder till Staden och
fattigvården för åren 1868 och 1869 måtte blifva
afskrifna eller förminskade; men Stadsfullmäk-
tige ansågo sig ej behörige att med detta ämne
taga befattning.

[ÄRENDEORD:1:ärendeord saknas]
[MARG {N:o 178}]

{§.4.}
Upplästes en framställning af Herr Axel
Karlsson derom, att Drätselkammaren måtte
förständigas att ställa sig till efterrättelse
Stadsfullmäktiges beslut i gatusänknings-
frågan, med anledning deraf att Drätselkam-
maren skall företagit sig att sänka Nygatan
ofvanför Elementarskoletomten, utan att förut
hafva inhemtat Gatukomiténs utlåtande
huru arbetet borde verkställas; - Och sedan
Herr Karlsson nu upplyst, att han med
framställningen icke velat påstå, att den ifrå-
gavarande gatusänkningen blifvit oriktigt
verkställd, utan endast att Drätselkammaren
begått ett formfel, då den ej, enligt Stadsfullmäk-
tiges beslut, hos Gatukomitén anmält gatu-
sänkningen, blef ärendet remitterat till
Drätselkammaren, för afgifvande af dess
förklaring.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]
[MARG N:o 179]

{§.5.}
Följande af Stadsfullmäktige afträdde såsom
jäfvige att behandla följande ärende neml.
Herr Ordföranden, Herrar Sjöberg, Andberg,
Österwall och Skogsborg; - hvarefter Herr Wedberg
intog ordförandeplatsen.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.6.}
Efter föredragning af handlingarne uti tvisten
emellan Stadsfullmäktige, å ena, och vederbö-
rande Sparbanks Styrelse-ledamöter, å den andra sidan
angående ersättning för en del af den s.k. Fah-
landerska balansen, och i hvilket mål Råd-
stufvuRätten här i Staden genom utslag den
1 i denna månad ansett Stadsfullmäktige vara
obehörige att någon talan i detta fall utföra
hvadan Käromålet ogillats, beslöts att det
emot samma utslag redan erlagde vadet
skulle hos Kongl. Svea HofRätt fullföljas;
och uppdrogs åt de förra ombuden i
denna rättegång att saken än vidare
utföra.

[ÄRENDEORD:10:ärendeord saknas]
[MARG N:o 106]

Samma dag justerat af.

/G,E, Svahnbäck,/
/Albin, Hellstedt/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 november 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107008.

Personrelationer