Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 november 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 november 1897

Anmärkning

{1897, den 11 November.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar Frieman och
Alb. Öberg, båda med anmäl-
da och godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Thunberg och Aspelin.

{§ 2.}
Till Utskottet för beredning remitterades det från
Magistraten inkommande förslaget till Utgifts- och
inkomststat för år 1898.

[MARG: 250 1/2]

{§ 3.}
I afgifvet utlåtande rörande Herr Mossbergs mo-
tion om vidtagande af åtgärder till förhindrande af
virkesupplag i ån och på stadens tomt N:r 108 d) såsom
vanprydligt och beträffande befintligt virkesupplag i
ån utanför Träförädlingsaktiebolagets tomt N:r 124, spri-
dande en genomträngande elakartad lukt vid dess upp-
tagande ur ån till försågning hade Utskottet, hvad angår
frågan om borttagande af det å tomten N:r 108 d) upplag-
da virket, hemstält att, då detta på grund af föreläggan-
de från Helsovårdsnämnden numera blifvit borttaget
och åtgärder af Drätselkammaren beslutade för torrlägg-
ning af och grusning å den del af tomten, hvarå virket
funnits upplagdt, motionen i denna del icke måtte
till någon vidare Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda;
och blef denna Utskottets hemställan af Stadsfullmäk-
tige bifallen.

Beträffande åter frågan om rätt att i ån hafva
virkesupplag hade Utskottet, jemlikt Herr Mossbergs
inom Utskottet vidtagna ändring af sin motion,
hemstält, att ett allmänt förbud mot virkesupplag
i ån inom stadens område måtte meddelas, men att,
då Träförädlingsaktiebolaget måste beredas tid att
träffa nödiga anordningar för sågens och virkesupp-
lagens flyttning, nämnda bolag måtte tillåtas bi-
behålla virkesupplag i ån utanför dess tomt N:r 124
intill början af år 1900, dock under vilkor, att sådant
upplag der icke finge förekomma under tiden
1 Juli - 31 December under hvarje af de sålunda be-
stämda respitåren.


Emot denna utskottets beslutade hemställan
hade reservationer anförts

{dels} af Herr Söderblom, som - under framhållande
deraf att Helsovårdsnämnden vid syn å platsen den
6 nästlidne Oktober till följd af anmälan om den
vidriga lukt, som från Träförädlingsfabrikens vir-
kesupplag spredes, ålagt bolaget ej mindre att inom
fjorton dagar efter erhållen del af föreläggandet
hafva låtit anordna särskildt aflopp för kondense-
ringsvattnet från fabriken, hvilket icke finge ut-
ledas i den för virkets upptagande till sågen anord-
nade ränna å andra tider, än då detta kunde er-
fordras för att hålla vattnet i rännan isfritt, än
äfven att före den 1 April nästa år hafva låtit under och
på sidorna fullständigt med plank inkläda samma rän-
na, äfvensom förbjudit bolaget att verkställa sågning af
timmer under tiden 15 Juli - 20 Augusti årligen eller under
den varmaste tiden af sommarmånaderna, hvilka före-
lägganden bolagets disponent, som vid synen närvarit,
förklarat sig villig att för bolaget underkasta sig -
yrkat att, då synpunkten af virkesupplagens vanpryd-
lighet icke kunde vara tillfylles för att besluta en för
bolaget så förderfbringande åtgärd som förbud för alt
virkesupplag i ån, Utskottet måtte hos Stadsfullmäktige
hemställa, att inga vidare åtgärder för närvarande
måtte vidtagas, innan man vunne erfarenhet, huru-
vida de af Helsovårdsnämnden beslutade föreläggan-
den medförde åsyftad verkan att borttaga den omor-
dade elakartade lukten;

{dels ock} af Herr Stålberg, med hvilken Herr Arvid Nils-
son förenat sig, under yrkande att, då för närvarande
ingen lämplig plats vare sig inom staden eller i dess
närmaste granskap funnes, hvartill sågen och virkes-
upplagen kunde flyttas, och en sådan plats svårligen
stode till buds, förr än frågan om stadens utvidgning
blifvit löst, men denna fråga omöjligen kunde blif-
va afgjord och plats förvärfvas för bolaget före utgån-
gen af den tid, hvarunder, enligt Herr Mossbergs förslag,
bolaget skulle tillåtas behålla sitt virkesupplag i ån,
samt bolagets verksamhet vore för samhället af så stor
nytta, att densamma icke genom ett dylikt beslut bor-
de tillintetgöras, och enär derjemte de af Helsovårdsnämn-
den meddelade föreskrifter tilläfventyrs kunde visa
sig för ändamålet tillräckliga, bolaget måtte med-
gifvas rätt att tills vidare och till dess erfarenhet
vunnits angående resultatet af Helsovårdsnämndens före-
lägganden, bibehålla sitt omskrifna virkesupplag, men
att intet sådant upplag i ån finge finnas mellan den
15 Juli och 31 December årligen.

Efter en längre öfverläggning, hvarunder såväl motio-
nären yrkade bifall till Utskottets hemställan, som ock
reservanterna Söderblom och Stålberg talade för bifall
till sina resp. förslag, verkstäldes votering mellan de
tre förslagen, dervid och sedan bifall till Herr Söder-
bloms förslag uppstälts såsom japroposition samt ef-
ter votering till kontraproposition uppstälts bifall
till Herr Stålbergs förslag med 22 röster emot 12, hvil-
ka afgåfvos för bifall till Utskottets hemställan, i
hufvudvoteringen 18 röster afgåfvos för Herr Söder-
bloms och 16 röster för Herr Stålbergs förslag, till följd
hvaraf Stadsfullmäktige sålunda beslutat att icke för
närvarande i ärendet vidtaga några åtgärder, innan
man vunne erfarenhet, huruvida de af Helsovårds-
nämnden beslutade förelägganden medförde åsyftad
verkan, att borttaga den omordade elakartade lukten.

[MARG: 244.]

{§ 4.}
I en till Stadsfullmäktige af Missionsföreningens
styrelse m. fl. ingifven samt af Herr Hiort såsom egen
motion upptagen framställning hade yrkats att, då
gudstjensterna i nya missionshuset ofta stördes af
sådana sällskap, som vid Nybrohamnen plägade upp-
träda med förevisningar af hvarjehanda slag äfven-
som med karuseller, skjutbanor o. d., hvarmed i de
flesta fall vore förenad en skrällande musik, och så-
dana tillställningar icke hade något fostrande el-
ler förädlande inflytande på den der samlade publiken, som
till större delen bestode af barn och ungdom, samt
närboende personer kunde hafva rätt att i sitt gran-
skap åtnjuta samma lugn och stillhet, som öfriga
stadens innebyggare, hvarförutom den inkomst, sta-
den kunde bereda sig genom uthyrning af ofvannämn-
da plats, icke i någon mån kunde uppväga den
skada och förlust, som der åstadkommes af omyndige
och onyktra samhällsmedlemmar, Stadsfullmäktige
måtte meddela förbud för Nybrohamnens upplåtande
till sådana sällskap och tillställningar som i motionen afså-
ges.

Beredningsutskottet, till hvars beredning motionen lem-
nats, hade hemstält att - då sådana föreställningar, hvar-
om här vore fråga, i lag funnes medgifvna och sålunda
icke kunde förbjudas samt bättre plats än Nybroham-
nens område icke funnes här i staden att dertill upp-
låta, då tillsynen derstädes vore lätt att vidmakthålla,
samt ett upplåtande af en allmän plats för ett dylikt
ändamål måste anses vara högeligen att föredraga fram-
för sådana sällskapers och anstalters hänvisande till
enskilda gårdar, der nödig polisuppsigt icke kunde
erhållas, och då slutligen föreskrifter rörande tiden för
föreställningarne fölle inom området för polismyndig-
hetens befogenhet samt, om oordningar förefölle och före-
ställningarne vore af så störande art, som uppgifvits,
nämnda myndighet förvisso på anmälan derom kom-
me att meddela behöfliga föreskrifter och bestämmelser,
Stadsfullmäktige måt-
te finna framställningen i fråga icke böra till nå-
gon dess vidare åtgärd föranleda.

Efter en längre diskussion, hvarunder Herr
Hiort talade för bifall till motionen och Herr Stål-
berg m. fl. yrkade bifall till Utskottets hemställan samt
Herr Stawelius likaledes yrkade bifall till hvad Ut-
skottet hemstält, men med tillägg af att en skrifvelse
skulle aflåtas till Poliskammaren med begäran om
förbud att vid dylika föreställningar och anstalter exe-
qvera skrällande musik, biföllo Stadsfullmäktige
den af missionsföreningens styrelse m. fl. gjorda fram-
ställningen efter omröstning med 18 röster mot 15,
som afgåfvos för bifall till Utskottets hemställan; och
skulle detta beslut genom utdrag af protokollet delgif-
vas Drätselkammaren.

[MARG: 245]

{ § 5.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren hemstält bi-
föllo Stadsfullmäktige Kammarens framställning att till ett pris
af Tretusen tvåhundra kronor till egaren af tomten N:r 176 för-
sälja det utanför samma tomt liggande, genom gränsre-
glering mot Öbergska Filfabrikstomten och Gredby krono-
hemman staden tillvunna jordområde i enlighet med ett
bilagdt förslag till köpekontrakt, som lästes och godkändes;
och bemyndigades Drätselkammaren att
afsluta köpet på deri uppstälda vilkor.

[MARG: 181]

{§ 6.}
Biföllo Stadsfullmäktige en af Drätselkammaren
gjord framställning om afskrifning ur räkenskapen af
oguldna kommunalutskylder för år 1896 till belopp
af 2050 kr. 26 öre enligt en af Stadskamreraren afgifven
förteckning, hvilka utskylder efter handräcknings sö-
kande icke ingått.

[MARG: 251]

{§ 7.}
Med magistratsskrifvelse öfverlemnades KMBef:des
i länet utslag den 20 nästlidne Oktober, enligt hvilket
Eskilstuna stad förpligtats att årligen under fem år,
räknade från och med innevarande år, till Fors socken
erlägga ett särskildt tillskott för fattigvården af
tre kronor för hvarje matlag af inhyseshjon och
backstugusittare, som visas under sagda tid hafva
varit å den Eskilstuna stad tillhöriga utmarken
Vestermarken bosatt, staden likväl obetaget att,
om den så hellre önskade, åtaga sig enskild an-
svarighet för den fattigvårdstunga, som af ifråga-
varande matlag föranleddes, i öfverensstämmelse
med föreskrifterna i § 34 af Fattigvårdsförordningen.

Bevis öfver delgifningen skulle genom utdrag af
protokollet till Magistraten öfversändas.

Stadsfullmäktige beslöto härefter hos Kongl. Maj:t
anföra und. besvär öfver detsamma samt lemnade
Ordföranden uppdrag att med biträde af Sekreteraren
uppsätta, å Stadsfullmäktiges vägnar underskrifva
samt expediera de und. besvären i enlighet med lem-
nad besvärshänvisning.

[MARG: 212. besvär exp.]

{§ 8.}
Med magistratsskrifvelse öfverlemnades K. M:ts och Ri-
kets Kammarrätts utslag den 26 Augusti 1897, hvarigenom
med ändring af Pröfningsnämndens beslut faststälts
taxeringsnämndens år 1896 gjorda uppskattning af de
Lokomotivföraren C. A. Claréus m. fl. jernvägsbe-
tjente i denna egenskap tillkommande s. k. milpen-
ningar.

Stadsfullmäktige beslöto med utslaget åtnöjas; och
skulle bevis öfver delgifningen genom utdrag af pro-
tokollet Magistraten tillställas.

[MARG: 178.]

{§ 9.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige Pröfningsnämndens i
länet tvänne beslut den 23 och 24 September 1897, hvar-
igenom bifallits dels af Lokomotivföraren Per Adolf
Jansson härstädes förda besvär öfver taxeringsnämndens i
Eskilstuna åtgärd att till beskattning uppföra klagan-
den i och för hans tjenst tillkommande milpenningar
dels ock af Lokomotivförarne Frans Gustafsson, C. O. Olsson
L. P. Larsson, C. A. Claréus, C. F. Östlund, G. Göransson, Aug.
Dahlin, C. A. E. Andersson, A. G. Larsson. J. E. Hall, P. A. W.
Eriksson och Abdon Edhlund, Konduktörerna P. A. Carls-
son, K. E. Hagberg, A. Nilsson och T. E. Pettersson samt
Lokomotiveldarne P. Oskar Pettersson, [C. F. J.] Jansson,
C. F. Frykholm, C. E. Holmberg, C. J. R. Ekström och E. G. E.
Forsberg, alla anstälda vid O. - F. - W:s jernväg, förda ena-
handa besvär öfver taxeringsnämndens uppskattning.

Jemlikt det utslag K. Kammarrätten meddelat öfver
liknande, af 1896 års pröfningsnämnd fattadt beslut skulle
Pröfningsnämndens ofvanomförmälda två beslut hos
K. Kammarrätten öfverklagas; och uppdrogs åt Ord-
föranden att med biträde af Sekreteraren uppsätta, under-
skrifva och i laga ordning afsända besvären i ärendet.

[MARG: 178. besvär exp.23/11 97.]

{§ 10.}
Delgafs Stadsfullmäktige Pröfningsnämndens i länet
beslut den 23 September 1897 i fråga om beskattningen för
år 1897 af Oxelösund - Flen - Westmanlands jernvägsaktie-
bolags inkomster af och vid stationen och hufvudkontoret
i Eskilstuna, genom hvilket beslut
undanröjts taxeringsnämnndens åtgärd att till beskatt-
ning i Eskilstuna uppföra 1/4 af bolagets hela årsinkomst
för samma år, men faststälts samma taxeringsnämnds
åtgärd att fördela beskattningen af bolagets inkomst
vid Eskilstuna centralstation till 7/8 på Fors socken och
1/8 på Eskilstuna stad.

Då KM:ts utslag ännu icke erhållits å förda besvär
ifråga om samma beskattningsfråga för år 1895 beslö-
to Stadsfullmäktige öfverklaga Pröfningsnämndens be-
slut i fråga om beskattningen härstädes af 1/4 af bo-
lagets hela årsinkomst samt lemnade Ordföranden
i uppdrag att med biträde af Sekreteraren uppsätta,
underskrifva och expediera besvären i ärendet.

[MARG: 251 1/2 besvär exp. 23/11 97.]

{§ 11.}
Den af Stadsfullmäktige den 10 December 1896 till-
satta komité för att, efter behörig utredning af frågan
om omorganisering i sättet för handhafvande af gö-
romålen vid fattigvården härstädes i den riktning, Ut-
skottet förut antydt och som finnes närmare angifvet
i Stadsfullmäktiges protokoll för den 10 Sep-
tember 1896, inkomma till Stadsfullmäktige med förslag
i ärendet, hade i ett längre, af förslag till instruk-
tion för sysslomannen vid Eskilstuna stads fattig-
vård och föreståndaren för fattigvårds- och arbetsin-
rättningen i Eskilstuna åtföljdt motiveradt utlå-
tande hemstält:

{att} Stadsfullmäktige måtte besluta inrättande af
en fattigvårdsbyrå härstädes, förlagd i bottenvåningen af Fattigvårdens
hus, med en särskildt anstäld föreståndare för
densamma under benämning "syssloman för fattig-
vården";

{att} Stadsfullmäktige ville godkänna bilagdt förslag
till instruktion för såväl sysslomannen, som föreståndaren
för fattigvårds- och arbetsinrättningen med deri införd löne-
stat för dessa båda befattningshafvande; samt

{att} Stadsfullmäktige måtte i sammanhang härmed be-
sluta följande förändrade lydelse af § 15 i gällande regle-
mente för fattigvården härstädes:

"De tjenstemän, Fattigvårdsstyrelsen har till sitt bi-
träde äro:

a) stadens ombudsman;
b) en syssloman för fattigvården, tillika kassör och
räkenskapsförare;
c) en föreståndare för fattigvårds- och arbetsinrättningen;
d) en predikant vid fattigvårds- och arbetsinrättningen.

Ang. ombudsmannens, äfvensom sysslomannens
och föreståndarens tillsättning och aflöningsförmåner
samt de dem i egenskap af biträden åt Styrelsen ålig-
gande göromål är särskildt stadgadt i för dem ut-
färdade instruktioner.

Öfriga tjenstemän antagas af Styrelsen; och skola
dessa tjenstemän förses med aflöning, som af Stads-
fullmäktige på Styrelsens framställning bestämmer."

Till hvad komiterade sålunda föreslagit lemna-
de Stadsfullmäktige bifall; varande den af Stadsfullmäk-
tige sålunda godkända instruktion så lydande:

"{Instruktion för sysslomannen vid Eskilstuna stads fat-
tigvård och föreståndaren för fattigvårds- och arbetsin-
rättningen i Eskilstuna}

{§ 1.}
Sysslomannen tillsättes af Fattigvårdsstyrelsen med
tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

{§:2.}
Sysslomannen åligger:
1:o att i egenskap af föreståndare för fattigvårdsbyrån öfver-
vaka och ombesörja, att alla till densamma hörande göro-
mål i behörig tid utföras, samt att vara tillgänglig å byrån
under expeditionstid, som af Fattigvårdsstyrelsen bestämmes;

2:o att ombesörja, det alla styrelsens beslut, utom hvad de angå
arbetsinrättningen, bringas till verkställighet;

3:o att föra diarium öfver in- och utgående skrifvelser;

4:o att mottaga hjelpbesökande samt gifva dem nödiga
hänvisningar och råd:

5:o att i samråd med vederbörande distriksledamot verkställa un-
dersökningar om behof af understöd samt derefter uppsätta an-
sökningshandling, hvilken af distriktsledamoten och sysslo-
mannen gemensamt underskrifves;

6:o att äfven annars, ensam eller i distriktsledamots
sällskap, besöka understödstagarne tillräckligt ofta
för att tillse deras lefnadsförhållanden och för beredan-
de af en efter dessa lämpat och såvidt möjligt för
alla likformig fattighjelp;

7:o att i samråd med distriktsledamoten bereda och
vid Fattigvårdsstyrelsens sammanträde föredraga al-
la på förhand kända ärenden och i dem afgifva
förslag till beslut, med rätt att i öfverläggningen,
men ej i besluten deltaga;

8:o att mottaga och qvittera fattigvårdens af Ordföran-
den utanordnade anslagsmedel äfvensom dess
öfriga inkomster samt verkställa vederbörligen an-
ordnade utgifter;

9:o att föra fattigvårdens räkenskaper samt för hvarje
år hafva dem afslutade senast den 15 Februari följande år;

10:o att, då Ordföranden sådant äskar, lemna kontanta kassa-
behållningen till inventering;

11:o att, på sätt och under ansvar, som styrelsen bestäm-
mer, hafva kassamedlen inlåsta i byråns kassaskåp;

12:o att efter hvarje månads slut afgifva summarisk,
af Ordföranden bestyrkt kassarapport till styrelsens pro-
tokoll;

13:o att hafva tillsyn öfver vården af fattigvårdens fastig-
het och effekter, öfver hvilka han skall föra fullständig
inventarieförteckning;

14:o att vid hvarje årsskifte verkställa inventering
af alla fattigvårdens tillhörigheter;

15:o att på anmodan till Ordföranden lemna uppgift
å kostnaden för sådana å inrättningen intagna
personer, för hvilkas underhåll enskilda personer, andra
kommuner eller statsverket skola lemna ersätt-
ning;

16:o att hos Ordföranden anmäla, hvad för fattigvårdsin-
rättningens behof erfordras, samt för honom föreslå,
hvad i öfrigt kan till dess bästa lända; samt

17:o att i öfrigt för byrån utföra, hvad styrelsen el-
ler Ordföranden åt honom uppdrager.

{§:3.}
Föreståndaren för fattigvårds- och arbetsinrätt-
ningen tillsättes af Fattigvårdsstyrelsen med en ömse-
sidig uppsägningstid af tre månader.

{§:4.}
Föreståndaren åligger:

1:o att utöfva tillsyn öfver de å fattigvårds- och ar-
betsinrättningen intagna hjonen med den husbonde-
rätt, som Kongl. Fattigvårdsförordningen bestäm-
mer och å honom kan varda öfverlåten, samt så-
som betjeningens förman gifva densamma nödiga
föreskrifter;

2:o att hafva öfverinseendet öfver de arbeten, som för
hjonen anordnas, och dervid tillse, att hvarje hjon
med tjenligt arbete sysselsättes;

3:o att tillse det åtagna leveranser till fattigvår-
den ordentligt fullgöras;

4:o att från af styrelsen antagen leverantör i mån
af behof reqvirera nödiga persedlar och matvaror
samt att, då styrelsen icke träffat uppgörelse om
leverans, på dess uppdrag anskaffa de matvaror,
klädespersedlar, inventarier m. m., som för fattigvården
erfordras;

5:o att hålla noggrann tillsyn öfver inrättningens
mathållning med allt hvad dertill hörer samt upp-
rätta och tillställa v. Ordförande förslag till ändring
i spisordningen och utspisningsstaten, då sådan
synes påkallad;

6:o att upprätta och föra längd öfver hjonen i öf-
verensstämmelse med af styrelsen gilladt fårmulär;

7:o att hafva ledning öfver och ansvar för alla de ar-
beten, som af hjonen utföras, samt att deröfver
föra journal, angifvande, hvad hvarje arbete kostar,
och till sysslomannen deröfver för hvarje vecka lemna
uppgift;

8:o att dagligen å byrån mottaga ingångna be-
ställnigar å arbete, samt dervid aflemna upp-
gift å verkstäldt eller till utlemning färdigt ar-
bete och priset derpå äfvensom hafva vård om
färdiga arbetsprodukter och materialier;

9:o att föra räkenskaper enligt faststäldt formulär
samt dem till byrån för hvarje månad aflemna;

10:o att hos v. Ordföranden anmäla, när arbetshjon
afvikit eller gjort sig skyldigt till olydnad eller
lättja;

11:o att för hvarje månad till styrelsens protokoll
aflemna rapport om afgångna och tillkomna
hjon;

12:o att tillse, det den för inrättningen gällande arbets-
ordningen och ordningsreglerna finnas i rummen an-
slagna samt noga öfvervaka deras efterlydnad;

13:o att hos v. Ordföranden anmäla, hvad för inrätt-
ningens behof erfordras, samt för honom föreslå, hvad i
öfrigt kan till dess bästa lända;

14:o att hafva i förvar hjonens egna persedlar och icke
utan särskildt tillstånd utlemna dem eller tillåta
hjon hafva flere persedlar ute, än hvad dagligen be-
höfves; samt

15:o att i öfrigt fullgöra, hvad styrelsen, ordföranden eller
v. ordföranden åt honom uppdrager i afseende å fattig-
vårdens slutna anstalt.

{§:5.}
Sysslomannen och föreståndaren böra biträda hvar-
andra i alla de fall, som omfatta deras tjenstgörings-
område och med detsamma förenade åligganden på så-
dant sätt, att hvad af endera förmärkas och som tarfvar
rättelse bör af honom genast för vederbörande an-
mälas.

{§:6.}
Sysslomannen och föreståndaren ega icke att med
sina befattningar förena annan tjenst eller annat
uppdrag, utan skola odeladt egna sin tid åt fattig-
vården.

{§:7.}
Aflöningsförmånerna utgöra:

för Sysslomannen: årlig lön af Tvåtusen kronor och
för Föreståndaren: årlig lön af Ettusen kronor jemte fri bostad,
vedbrand och lyse samt andel i arbetsinkomsten, beräk-
nad till tre à fyra hundra kronor för år.

Den kontanta lönen utbetalas från stadskassan mån-
adtligen och förskottsvis den första helgfria dagen i hvarje
månad.

-

Slutligen beslöto Stadsfullmäktige lemna Fattigvårdsstyrel-
sen uppdrag att gå i författning om anskaffande af en
syssloman och om beslutets verkställande i öfrigt, i hvad
på Styrelsen ankomme, så tidigt, att detsamma
kunde träda i gällande kraft snarast möjligt
och senast den 1 April 1898.

[MARG: 150]

{§ 12.}
I sammanhang med förslag till ordnande af sättet för
göromålens handhafvande vid fattigvården i Eskilstuna
hade derför utsedde komiterade tillika hemstält, att
då nuvarande föreståndaren för Fattigvårds- och Arbetsin-
rättningen Gustaf Sahlin, hvilken under nära 21 års tid
innehaft denna befattning och städse efter bästa förmå-
ga sökt samvetsgrannt uppfylla sina åligganden, förklarat
sin afsigt att på grund af tilltagande sjuklighet och deraf
följande oförmåga att numera så som sig vederborde, skö-
ta denna sin tjenst, från densamma begära entledigan-
de, Stadsfullmäktige måtte bevilja Sahlin
under hans återstående lifstid en årlig pension af
800 kr. att från stadskassan utgå från och med må-
naden näst efter den, då hans afskedsansökan blifvit
af Fattigvårdsstyrelsen beviljad; och hade Fattigvårds-
styrelsen härjemte i ingifvet utdrag af dess pro-
tokoll den 4 innevarande månad {dels} meddelat, att
Sahlin på derom gjord ansökning beviljats afsked
från befattningen såsom föreståndare för fattig-
vårds- och arbetsinrättningen, räknadt från och
med den 1 April 1898, {dels ock}, med vitsordande
af det nit samt den ordning och arbetssamhet,
hvarmed han städse skött sin befattning och de
uppdrag, som i öfrigt af Styrelsen honom lem-
nats, på det lifligaste instämt i och förordat
bifall till den af komiterade gjorda framställning
om pension för Sahlin att utgå från och med må-
naden näst efter den, då han sin befattning från-
träder.

Med bifall till framställningen beviljade Stads-
fullmäktige Sahlin en årlig pension af 800 kronor
under hans återstående lefnad att från stadskassan
utbetalas från och med med månaden näst efter
den då han sin befattning frånträder, eller från
och med den 1 April 1898.

[MARG: 252]

{§ 13.}
En af Drätselkammaren gjord anmälan om vid årets
slut ur Kammaren afgående ledamöter remitterades till
Utskottet för upprättande af valförslag.

[MARG: 253. {res}]

{§ 14.}
Med magistratsskrifvelse öfverlemnades en af Professo-
ren E. Almqvist i Stockholm gjord anhållan att stadens vid
konst- och industriutställningen i Stockholm innevarande
år utstälda ritningar och beskrifningar öfver aflopps- och vattenledning
samt desinfektionsanstalt och saluhall måtte helt eller
delvis skänkas till Karolinska Institutets hygieniska museum.

Enahanda framställning hade Professoren Almqvist gjort
hos Helsovårdsnämnden beträffande ritningar och beskrif-
ningar öfver epidemisjukhuset; och hade Nämnden öfverlem-
nat ärendet till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall
till framställningen.

Båda ärendena remitterades till Utskottet för att i
sammanhang med hvarandra beredas.

[MARG: {254.}]

{§ 15.}
Till erhållande af understöd från C. O. Nyzellsfonden
för innevarande år hade Fattigvårdsstyrelsen föreslagit
följande fattiga smidesgesällsenkor:

Hedda Sofia Andersson i gården N:r 244,
Anna Maria Andersson i gården N:r 207,
Anna Charlotta Björklund i gården N:r 195,
Johanna Fredrika Ek i gården N:r 148, 150,
Anna Charlotta Ehrlin i gården N:r 383,
Anna Greta Hedlund i Munktorp
Johanna Hellberg i gården N:r 96,
Johanna Carolina Lindmark i gården N:r 293,
Kristina Lovisa Lodén i gården N:r 236,
Sofia Lundin i gården N:r 186,
Charlotta Lönnberg i gården N:r 311,
Christina Charlotta Lönnberg i gården N:r 204,
Fredrika Gustafva Malmqvist i gården N:r 241,
Maria Kristina Norén i gården N:r 226,
Kristina Vilhelmina Nordström i gården N:r 205 B.
Charlotta Ringholm i gården N:r 370 A.
Beata Augusta Rolin i gården N:r 217,
Maria Charlotta Stålberg i gården N:r 235,
Johanna Wilhelmina Sundqvist i gården N:r 186,
Anna Kristina Söderberg i gården N:r 373,
Kristina Ullvin i gården N:r 299,
Brita Wallén i gården N:r 219,
Kristina Elisabet Wiklund i gården N:r 299
Maria Kristina Öjerholm i gården N:r 294 och
Anna Kristina Eriksson i gården N:r 135,

hvarförutom, för den händelse någon af förenämnda under-
stödstagare skulle med döden afgå före medlens utbetalan-
de, styrelsen i reserv å förslag uppsatt

Katarina Mathilda Lindberg i gården N:r 370 A.

Stadsfullmäktige godkände förslaget och beslöt öfverlemna
Drätselkammaren underrättelse härom med uppdrag att
på vanligt sätt gå i författning om medlens utdelande.

[MARG: 255.]

{§ 16.}
Stadsfullmäktige beslöto afgifva af KMB. infordradt
yttrande i dit ankommet ärende rörande Arbetaren Carl
Reinhold Andersson Strands rätta mantalsskrifningsort
för innevarande år, hvilket yttrande finnes infördt i
Stadsfullmäktiges bref- och konceptbok för denna dag.

[MARG: {256}]

{§ 17.}
Till Utskottet för uppgörande af valförslag remittera-
des KMB:s af vederbörlig kungörelse åtföljda skrifvelse
om utseende dels af en särskild nämnd af 5 personer, hvil-
ken, efter det Konungen förordnat om krigsmaktens stäl-
lande på krigsfot, inom staden skall uttaga de 8 hästar
och 3 fordon, som skola af staden tillhandahållas, dels
ock af en ledamot i den mönstringskommission, som
för hvarje hästutskrifningsområde skall pröfva de
uttagna hästarnes duglighet.

[MARG: 257.]

{§ 18.}
Med bibehållande af den år 1894 för val af ombud
vid mantalsskrifningsförrättning verkstälda distriktsin-
delning, utsågo Stadsfullmäktige med öppen omröstning
till ombud vid innevarande års mantalsskrifning:

{för 1:sta distriktet} (gårdarne N:r 1 - 104)
ombud: Rådmannen m. m. E. A. Lundblad
suppleant: Fabriksidkaren Gotthard Forsberg;

{för 2:dra distriktet} (gårdarne N:r 105 - 200)
ombud: Målaremästaren H. Lundberg,
suppleant: Fabriksidkaren Alb. Öberg;

{för tredje distriktet} (gårdarne N:r 201 - 299):
ombud: Snickaremästaren A. G. Pettersson,
suppleant: Handlanden Gust. Rydström;

{för 4:de distriktet} (gårdarne N:r 300 - 407 jemte Klosterström och
stadsjorden):
ombud: Gelbgjutaren Alb. Lindström,
suppleant: Bokföraren Fritz Wedén.

{§ 19.}
Protokollsjustering skulle ega rum å stadshuset Tis-
dagen den 16 November kl. 12 på dagen.

[MARG: {reg.}]


Justeradt den 16 Nov. 1897

/Arvid, Nilsson/
/Oscar Aspelin/
/C Thunberg/

År 1897 den 18 November å Rådhuset offentligen uppläst
betyga:

/Joh Aug Larsson/
/L, Aug, Sköld/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 november 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107007.

Personrelationer