Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 mars 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 mars 1897

Anmärkning

{Den 11 Mars}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af H:rr Aulin, som är vid Riksdagen och
Johnson,
F.O Nilsson,
Mossberg,
Andersson,
Stenqvist och
Forsberg alla med anmälda och god-
kända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utså-
gos Herrar v. Krusenstierna och Lagerbäck.

{§ 2.}
I enlighet med Utskottets hemställan beslöto
Stadsfullmäktige att till Drätselkammarens för-
fogande ställa ett förslagsanslag af trehundra
kronor för att från Riksarkivet införskaffa af-
skrifter af en del der befintliga, Eskilstuna stad
rörande Kongl. Bref och andra
handlingar.

[MARG:{193.}

{§ 3.}
I likhet med hvad Utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige bifalla en af Ordföranden väckt
motion att ställa till Södermanlands länskommit-
tés förfogande ett anslag af Femhundra kronor så-
som bidrag till beredande af tillfälle för yrkes-
skickliga arbetare från denna ort att besöka in-
nevarande års Allmänna Konst- och industriutställ-
ning i Stockholm, likväl under vilkor att, för att
göra anslaget för Eskilstuna stad med dess stora
arbetarebefolkning så fruktbringande som möj-
ligt, minst detta belopp jemte motsvarande
del af statsanslaget komme att användas till un-
derstöd för arbetare, anstälda inom Eskilstuna
stad.

[MARG: 195]

{§ 4.}
Till Utskottet för beredning remitterades Polis-
kammarens härstädes förslag till ordnande af vin-
och maltdrycks utskänkningen här-
städes under nästkommande försäljningsperiod.

[MARG: 201.]

{§ 5.}
Till Utskottet för beredning efter det stadens vid
borgmästareval röstberättigade invånare blifvit å
allmän till den 19 innevarande månad utlyst råd-
stuga hörde öfver Stadsfullmäktiges und. framställ-
ning om uppskof med tillsättande af borgmä-
starebefattningen härstädes remitterades ett af
Magistraten, på grund af KMB:s i länet skrif-
velse den 25 nästlidne Februari afgifvet förslag
å vikarie för nämnda befattning från och med
den 1 nästkommande April till dess tjensten var-
der med ordinarie innehafvare besatt och denne
befattning tillträdt; hvilket beslut af Stads-
fullmäktige fattades efter omröstning med 19 rö-
ster mot 10, som afgåfvos för ett af Förste läraren
P.A. Pettersson framstäldt yrkande att detta ärende
skulle af Utskottet omedelbart beredas, medan
Stadsfullmäktiges sammanträde under tiden skulle
ajourneras.

Tillika beslöts att för ärendets slutliga afgörande
Stadsfullmäktige skulle hålla extra sammanträde
å tid som Ordförande egde att bestämma.

[MARG: 202.]

{§ 6.}
I ankommet utdrag af dess protokoll den 2 inne-
varande månad anmälde Helsovårdsnämnden att
med anledning af Borgmästaren Alms, N:ns förutva-
rande Ordförande, frånfälle, får återstående delen
af innevarande år utsetts till Ordförande: dessför-
utvarande v. Ordförande, Stadsläkaren D:r E.V. Pallin
och till vice Ordförande Fabriksidkaren m.m. Arvid
Nilsson.

[MARG: 203.]

{§ 7.}
Till Utskottet för berdning remitterades en af Eskils-
tuna Spritförsäljningsbolag gjord framställning om
lämpligheten af att hos KMB. i länet söka få utskänk-
ningstiden för den i gården N:r 8 härstädes bedrifna
utskäkningen, som efter den 1 nästa April komme att
blifva det enda utskänkningsstället å stadsdelen söder
om om Rådhustorget utsträckt från nu tillåtna 4½ tim-
mar dagligen enl. KMB:s resolution den 29 Mars 1892,
till den i lag medgifna utskänkningstid.

[MARG: 204.]

{§ 8.}
I enlighet med Byggnadsnämndens utlåtande be-
slöto Stadsfullmäktige bifalla en af Drätselkamma-
ren gjord framställnng att, sedan till egaren af tom-
ten N:r 87 och 89 härstädes, med Stadsfull-
mäktiges medgifvande, försålts af området för Slottsbacken en
areal af 877,90 qv. meter att sammanläggas med före-
nämnda bredvid det försålda jordområdet belägna
tomt, i enlighet med hvad en ärendet bilagd, af Stads-
ingeniören Virgin upprättad karta utvisade, Stadsfull-
mäktige ville besluta den förändring af stadsplanen,
som betingades af ifrågavarande försäljning och det
försålda områdets sammanläggning med bredvid-
liggande tomten N:r 87 och 89; och skulle detta be-
slut jemte Byggnadsnämndens,
i bilagdt utdrag af dess protokoll
den 12 Oktober 1896 omförmälda beslut om jemk-
ning i tomtgränserna för nyssnämnda tomt, un-
derställas vederbörandes pröfning och fastställelse.

[MARG:{162.}]

{§ 9.}
Till Drätselkammaren för beredning remitterades
en af Stensättaren J.E. Andersson Behmer gjord, af
Stadsfullmäktiges Ordförande såsom egen motion
upptagen anhållan om efterskänkande af den ho-
nom för 1896 härstädes påförda kommunal-
skatt.

[MARG: 205.]

{§ 10.}
Till Byggnadsnämnden för beredning och yttrande
remitterades en af Byggmästaren J.M.F. Malmberg
härstädes gjord, af Herr Berg såsom egen motion upp-
tagen anhållan om rätt för Malmberg såsom egare af tom-
ten N:r 67, 68 och 69 att bebygga sagda tomt efter Strand-
gatan intill gatulinien utan hinder deraf att å stads
planen funnes utlagd en förgård till tomten.

[MARG: 206.]

{§ 11.}
Till Drätselkammaren för beredning remitterades
en af Lärarinnan Gerda Norén gjord, af Herr P.A.
Pettersson såsom egen motion upptagen anhållan
om efterskänkande af den henne för år 1896 på-
förda kommunalskatt till Eskilstuna stad.

[MARG: 207.]

{§ 12.}
Med erinrande, hurusom 1895 års revisorer af sta-
dens räkenskaper gjort anmärkning mot Drätselkam-
maren för det kammaren till Poliskommisarien
Ramström oafkortadt utbetalat den honom i denna
egenskap tillkommande lön jemväl för de tider, då
han på förordnande innehaft annan tjenstebefatt-
ning här i staden, ehuru reglementet för honom
föreskrefve, att han icke med sin tjenst finge för-
ena annan befattning, anhöll Drätselkammarens
Ordförande, Direktören m.m. Aug. Stålberg att, då en-
ligt hvad kändt vore, bemälde Ramström af Ma-
gistraten under en tid innevarande år till 1 näst-
kommande April förordnats att uppehålla Stads-
fogdetjensten här i staden Stadsfullmäktige ville med-
dela Drätselkammaren, huru densamma i detta fall
borde förfara och om Stadsfullmäktige ansåge
att ett så beskaffadt förordnande, som det nu ifråga-
varande icke bort Ramström meddelas i skrifvelse till Magi-
straten meddela att magistraten för framtiden ville taga nödig hänsyn
till Stadsfullmäktiges vid skiljande af Poliskom-
missariebefattningen från Stadsfiskalstjensten för den förra befatt-
ningens utöfvande faststälda bestämmelser.
;Och blef denna
framställning på Herr Stålbergs yrkande remitterad
till Utskottet för beredning.

[MARG: 208.]

{§ 13.}
Justering af detta protokoll
skulle ega rum å Stadshuset Lördagen den 13 innevarande
månad kl.1 e.m.

[MARG:{reg.}]

Justeradt den 13 Mars 1897.

/Arvid, Nilsson/
/Hilmer Lagerbäck/
/F. v. Krusenstierna/

År 1897 den 15 Mars å Rådhuset offentligen uppläst betygar:

/Joh,Aug, Larsson/
/Carl Rundqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 mars 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107006.

Personrelationer