Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 mars 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 mars 1886

Anmärkning

{1886 den 11 Mars}.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af

Herr Ordföranden Theofr. Munktell
Herr Theodor Engström
hvilkas anmäldta förfall godkändes.

Herr K. Söderblom, hvilken är på riksdagen.-


{§.1.}
Ordförandeposten intogs af Herr vice Ordföranden.


{§.2.}
Stadens mantalslängd för år 1886, hvilken hvarit
för granskning framlagd utan att anmärkning blifvit
mot längden anmäld, förklarades godkänd.


{§.3.}
Som, enligt Landshöfdinge Embetets kungörelse, Herr Winhand-
landen och Riddaren E.A. Lundblad blifvit utsedd till
ordförande i stadens bevillningsberedning, men Herr
Lundblad varit till ledamot i densamma af stadsfull-
mäktige utsedd, så företogs nu val af ny ledamot
i bevillningsberedningen efter Herr Lundblad och
hvarvid Herr TelegrafKommisarien H. Åkerstein
dertill utsågos med 17 röster.

Och som Herr Åkerstein varit förste supppleant
i bevillningsberedningen, företogs derefter val till
suppleant efter Herr Åkerstein, hvilken suppleant
äfven blefve den förste. Herr Fabriksidkaren
C.W. Dahlgren utsågos dertill med 16 röster


{§.4.}
I anledning af de förut valda revisorernes afsägelse,
och efter uppläsning af Utskottets utlåtande i ämnet,
företogs nu nytt val till fem revisorer å den
kommunala räkenskapen och förvaltningen för år
1885, hvarvid dertill utsågos:

Bankkassören Jac. Svensson,
Bokhandlaren J.O. Wallin,
Grosshandlaren Carl Olsson,
Komministern G. Åbergh och
Fabrikören P. Liljeqvist,

hvardera med 1 röst; och öfriga afgifna 24 va-
sedlar kasserades då de upptogo ett eller
annat namn å personer, hvilka voro i
Fattigvårdsstyrelsen eller bland Brandbefälet,
deribland mest förekom Fabriksidkaren Agust
Stenmans namn.

Sedan valet skett, hemstälde Herr C.W. Dahlgren
att detsamman icke måtte blifva gällande, emedan
Utskottet, till ledning för Stadsfullmäktige, upp-
rättat förslag å revisorer, samt på detta förslag
uppfört just Herr August stenman, hvars namn
å de fleste valsedlarne förosakat dess
kassering.

Stadsfullmäktige godkände denna fram-
ställning och beslutade företaga nytt revisorsval;
emot hvilket beslut Herr Ade Falk anmälde re-
servation; äfvenså Herr Axel Karlsson.

Till revisorer blefvo derefter utsedda:
Bankkassören Jac. Svensson med 22 röster
Bokhandlanden Joh. Wallin med 20 röster
Grosshandlanden Carl Olsson med 19 röster
Bryggmästaren Herrman Egnell med 16 röster
Kassören C. Hagberg med 12 röster

hvarefter till revisorssuppleanter utsågos de
närmast i röstetal kommande:
Grosshandlanden Otto Carlson och
Redaktören L.A. Ahlgren

[MARG: 122.]


{§.5.}
Upplästes följande till Stadsfullmäktige genom
Magistraten ankomna svarsskrifvelse angående
den för Eskilstuna stad sökta lånerätt:

"Till Magistraten i Eskilstuna .
Enligt sistlidne gårdag hit ankommet Nådigt Bref af
den 12 innevarande månad har Kongl. Maj:t i Nåder funnit
godt i så måtto bifalla Stadsfullmäktiges i Eskilstuna
underdåniga framställning om upptagande af lån å
700000 Kronor, att staden Eskilstuna må ega att
upplägga ett obligationslån å nominelt belopp af
högst 700000 kronor, stäldt att amorteras under
högst 40 år och med ränta, icke öfverstigande fem procent
för år, äfvensom att använda {för} obligationerna,hvad
som erfordras till konvertering af trenne stadens
äldre lån å tillsammans 171800 Kronor och till
bestridande af kostnaderna för anläggning af vatten-
och afloppsledningar 300000 kronor, ny fattigvårdsbygg-
nad 35000 Kronor samt inköp af jordområde {till}
nya allmänna läroverkstomten 7000 Kronor, men att
obligationer derutöfver icke må afyttras med mindre
än att derom af Stadsfullmäktige fattadt beslut,
efter underställning, varder af Kungl. Maj:t godkändt.

Ofvanberörda Nådiga beslut anmodas Magistraten
att skyndsamt bringa till vederbörandes kännedom.
Nyköping; LandsKansliet den 24 Februari 1886
LandshöfvdingeEmbetet.

/Gustaf Nordeman./
/E. Ploman./

Videmeras ex officivo Sixten Alm."

På förslag af Herr Joh. Engström beslutades att
till Protokollet skulle tagas, i afseende å här ofvan
nämnda 7000 Kronor, att Stadsfullmäktiges ansök-
ning icke innehållit att den summan skulle upplånas
för inköp af jordområde {till} nya almänna läro-
verkstomten; och som begäran afsett inköp
af jord {intill} nya allmänna läroverkstomten,
förklarade Herr Borgmästaren Alm sig villig
hos LandshöfdingeEmbetet efterforska huruvida
ej det ifrågavarande uttrycket berott af
missskrifning i dess till Magistraten aflåtna
bref.

Hvad detta ärende i öfrigt anginge, så remit-
terades detsamma till Utskottet för afgifvande
af förslag å sätt för lånets upptagande och
å beloppet; och som för Wattenledningen äfven
skall användas Utskänkningsbolagets vattenled-
ningsfond, fick Utskottet jemväl i uppdrag
att om den fondens afleverering utfärda skrif-
velse till Utskänkningsbolaget med angifvande
tillika om det önskades att bolaget aflemnar
fonden i dess innehafvande värdehandlingar,
eller om bolaget skulle uppsäga och indrifva
medlen, nemligen till den del af fonden och
dess värdehandlingar, hvilka ej varda öfver-
tagna af Eskilstuna Sparbank i betalning
för stadens jernvägslån derstädes.

Och sedan Utskottets utlåtande afgfvits,
egde Stadsfullmäktiges ordförande att utsätta
nytt sammanträde för ärendets behandling.

[MARG: 131.]


{§.6.}
På Stadsfullmäktiges framställning till Magistraten,
i afseende å dess tillsättning af Magistratssekre-
terare tjensten på förordnande, hade Magistraten
i skrifvelse den 1 i denne månad meddelat
att då den begärda upplysningen åsyftade en
Magistratens tjensteåtgärd och sålunda afsåge
ett ämne, som icke lagligen fölle under Stadsfullmäk-
tiges bedömande, samt åberopade §.52 i Kongl.
Förordningen om Kommunalstyrelse i stad förty icke
vore i föreliggande fråga tillämplig, kunde Stads-
fullmäktiges framställning icke till någon Magistra-
tens åtgärd föranleda.-

Ärendet återremitterades härefter till
Utskottets vidare beredning.

[MARG: N:o 417.]


{§.7.}
Efter föredragning af Drätselkammarens utlåtande,
angående anskaffande af ett slagur till allmänna
läroverket härstädes, beslutades - under vilkor
att uret å det till staden afträdda gamla
läroverkshuset blifver stadens tillhörighet-
att ett regulatorsur till en kostnad å 40 a 50
Kronor skulle af staden anskaffas och uppsättas
i läroverkets kollegierum; och fick Drätsel-
kammaren i uppdrag att verkställa beslutet.

[MARG: 100.]


{§.8.}
Herr C.F. Lundström erhöll permission från
sammanträdet på en timma.


{§.9.}
Drätselkammaren hade afgifvit ett på ritning af-
fattadt förslag till ny strandlinie från Nybron till
Dammarne på åns norra sida, med anhållan
att Stadsfullmäktige måtte godkänna samma förslag.

ByggnadsNämndens yttrande i ämnet skulle begäras.

[MARG: 125.]


{§.10.]
Som Stadsfullmäktige beslutat strandreglering från
bryggan vid Drottninggatan till Sliphusdammen
och dertill i årets utgiftstat uppfört ett förslags-
anslag å 500 Kronor; samt Drätselkammaren
äfven låtit uppgöra ett förslag till denna reglering,
inritadt å strandregleringsplanen, gällande för stranden från
nämnda brygga
till Nybron;
så hemstälde nu Herr P. Liljequist att Stads-
fullmäktige måtte godkänna förstnämnda
strandregleringsförslag

ByggnadsNämndens yttrande i ämnet skulle
begäras.


{§.11.}
Herr C.W. Dahlgren väckte motion om upprensning
i ån vid vattenhemtningsstället midt för
Drottninggatan på det
vattnet der blefve mera åtkomligt vid
eldsvådor.

Remitterades till Drätselkammaren för
beredning.


{§.12.}
Till Utskottets beredning remitterades ansökningen
om efterskänkande af Kommunalutskylder,
hvilka ingifvits af:

1:o Postexpeditören A.O.G. Lindhs enka
2:o Maskinarbetaren C E Helmers enka.

[MARG: 126,127.]


{§.13.}
Herr C.F. Lundström återkomtill sammanträdet.


{§.14.}
På begäran af Albertina Trosander, som arrenderar stadens
lustställe Djurgården, skulle Stadsfullmäktige aflåta
anmälan till Konungens Befallnings hafvande i länet
om behofvet af utvärdshusrörelses bedrifvande der-
städes instundande sommarmånaderna Maj - September,
jemte framställning, att hon må erhålla rättighet till
bränvins - och andra brända eller distillerade speri-
tuosa dryckers utskänkning på sätt och å tid, som
hennes bilagda ansökning till Konungens Befall-
ningshafvande innehölle, och hvilken upptoge
enahanda bestämmelser med hvad för föregående
somrars värdshusrörelse vid Djurgården varit
stadgadt.

[MARG: 132.]


{§.15.}
På begäran af Enkefru Mathilda Fréese, såsom
egarinna till luststället Sommarro, skulle
Stadsfullmäktige aflåta enahanda anmälan
och framställning för detta lustställe, som
här förut beslutats för Djurgården.

[MARG: 133.]


{.§16.}
Herr C.A. Frössén erhöll permission från
sammanträdet.


{§.17.}
Upplästes det hos Komiterade för fonden
af den 16 April 1871 den 25 sistlidna Februari
förda protokoll angående anslag af fondens sti-
pendiemedel.


{§.18.}
Drätselkammaren understälde Stadsfullmäktiges
pröfning det förslag till den blifvande Ruddams-
kanalens förändrade riktning, jemte dermed
i sammanhang stående åtgärder, som innefattades
uti ett bilagdt protokollsutdrag och åskåd-
liggjordes genom en aflemnad ritning.

Ärendet remitterdes till Utskottet för beredning.

[MARG: 128.]


{§.19.}
Sedan Stadsfullmäktige den 22 December 1885 till
Byggnads nämnden återremitterat dess förslag å
taxa för Stadsingeniörens förrättningar åt enskilde
med hänsyn till Byggnadsstadgan och Byggnads-
ordningen, förytterligare handläggning i anledning
af Utskottets anmärkningar mot samma förslag;
så hade från Byggnadsnämnden nu ankommit
ett nytt taxeförslag i berörda hänseende, hvilket
fördrogs.

Ärendet remitterades till Utskottet för beredning.

[MARG: 82.]


{§.20.}
Upplästes Revisionsberättelsen öfver härvarande
Utskänknings bolags räkenskap och förvaltning under
försäljningsåret 1884 - 1885; och hade emot bo-
lagets förvaltning och dess räkenskap ej före-
kommit någon anmärkning.

Revisionsberättelsen lades till handlingarne.

[MARG: 129.]


{§.21.}
Upplästes en nu af Herr Arvid Nilsson in-
gifven motion, innehållande förslag att Drät-
selkammaren må bekomma uppdrag att
yttra sig öfver huruvida tidpunkten för införande af
elektrisk belysning här nu anses vara lämplig samt
eventuelt utreda kostnader för dylik belysnings anlägg-
ning och drift, samt att 200 Kronor ställs till Drät-
selkammarens disposition för de kostnader som för
utredningen må förekomma.

Ärendet remitterades till Utskottet för beredning.

[MARG:130.]


{§.22}
Herrar Af. Dahlström och E.A. Lundblad erhöllo
permission från sammanträdet.


{§.23.}
Herr C W. Dahlgren anmäler att han till Stadsfull-
mäktiges ordförande ingifvit en framställning om in-
struktion för Spruthusmästaren
och denna framställning remitterades till
Brandkårsbefälet för afgifvande af förslag
till instruktion.

Samma dag uppläst och justeradt.

/Joh. Svengren/
/EA. Naesman/
/Albin Dahlstedt/

1886 den 15 Mars å Rådhuset offentligen uppläst
betyga:

/Aug Eriksson/
/H. Eriksson/

[MARG: 131.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 mars 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107005.

Personrelationer