Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juni 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juni 1896

Anmärkning

{1896, den 11 Juni.}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar Hellstedt,
Hallström,
Berg,
Liljeqvist,
Lundberg och
Stenqvist, samtliga med anmälda och
godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utså-
gos Herrar Stawelius och Stenman.

{§ 2.}
Verkstäldes val af tre ledamöter och tre suppleanter i
länets landsting för en tid af två år, räknad från och
med den 1 nästkommande September; och utsågos der-
vid medels sluten omröstning:

till ledamöter: Fabriksidkaren m. m. Arvid Nilsson med 28 röster
Provinsialläkaren m. m. D:r Viktor Mossberg med 28 röster
Rådmannen m. m. E. A. Lundblad med 20 röster

till suppleanter: Direktören m. m. Aug. Stålberg med 24 röster
Ingeniören Knut Söderblom med 24 röster
Apotekaren A. W. Koraen med 23 röster

Genom lottdragning afgjordes, att Direktören Stålberg
blef förste och Ingeniören Söderblom andre suppleant.

[MARG: {144}]

{§ 3.}
Föredrogs den af revisorerna öfver stadens räken-
skaper och förvaltning för år 1895 afgifna berät-
telse öfver den verkstälda granskningen, jemte
till revisionsberättelsen hörande ej mindre berät-
telse från siffergranskaren med bilagor, än äfven
tvänne anmärkningsmemorial mot Drätselkam-
maren och Fattigvårdsstyrelsen jemte de af dessa
öfver anmärkningarne afgifna förklaringar.

Då handlingarne icke varit i tryck tillgängliga
för Stadsfullmäktiges ledamöter samt åtminstone
en af anmärkningarne, nämligen den mot Drätsel-
kammaren, berör en principfråga beslöto Stadsfull-
mäktige att icke nu afgöra frågan om ansvarsfri-
het, utan remittera samtliga hithörande handlin-
gar till Utskottet för utlåtande.

[MARG: {145}]

{§ 4.}
Till Utskottet för beredning remitterades en
af revisorerna af stadens räkenskaper och för-
valtning för år 1895 gjord framställning om vid-
tagande af lämpliga åtgärder i syfte att erhålla
kommunalskatt af personer, hvilka här i staden
under längre eller kortare tid idka försäljning
af varor medels s. k. "realisationer".

[MARG: {148} A]

{§ 5.}
Till Utskottet för beredning remitterades en
af revisorerna af stadens räkenskaper och förvaltning
för år 1895 gjord framställning derom att sekreterarne
hos Beredningsutskottet och Drätselkammaren, samt
Helsovårds- och Byggnadsnämnderna måtte åläggas att
föra diarier, upptagande datum för de olika ärendenas
ingång och deras behandling intill dess
de blifvit färdiga att såsom slutbehandlade afföras
ur diariet.

[MARG: {149.}]

{§ 6.}
Direktören Stålberg
anmälde att, sedan Stadsfullmäktige den 12 December
1895 lemnat Drätselkammarens Ordförande uppdrag
att tills vidare årligen revidera Poliskammarens räken-
skaper, hvarken protokoll öfver detta beslut eller rä-
kenskaper kommit honom i denna egenskap till-
handa, hvarför någon revision icke af honom kun-
nat företages; med anledning hvaraf och sedan upp-
lyst blifvit, att utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll
rörande detta beslut blifvit af Sekreteraren utskrif-
vet för att genom Magistraten vidare fastställas,
Stadsfullmäkte beslöto att i
skrifvelse till Magistraten anhålla, att Stadsfull-
mäktiges beslut i denna fråga måtte bringas till
verkställighet.

[MARG: {120}]

{§ 7.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren hemstält
medgåfvo Stadsfullmäktige efterskänkande af de
Enkan Emilie Fast i N:r 53 för år 1895
påförda kommunalutskylder till Eskilstuna stad
med tre kronor efter bevillning.

Underrättelse härom skulle genom utdrag af pro-
tokollet Drätselkammaren meddelas.

[MARG: {140}]

{§ 8.}
Jemlikt Drätselkammarens hemställan afslogo Stads-
fullmäktige en af Fabriksidkaren Alb. Chorell härstädes
gjord ansökning om efterskänkande af de honom för
år 1895 härstädes påförda kommunalutskylder till belopp
af 33 kronor efter bevillning.

[MARG: {141}]

{§ 9.}
I enlighet med Drätselkammarens hemställan beslöto
Stadsfullmäktige bifalla en af Eskilstuna Trädplante-
ringssällskap gjord framställning, att Eskilstuna stad
ville för framtiden åtaga sig att, i likhet med hvad förut
skett med den närmast Kungsgatan belägna delen af
Hamnparken, underhålla äfven den öfriga, nu ordnade
delen af nämnda park med tillhörande vattenkonst,
samt förse parken med nödigt antal soffor och upp-
låta densamma till allmänhetens gagn och trefnad
emot det att Trädplanteringssällskapet till staden
öfverläte den dispositionsrätt öfver parken, som
sällskapet enligt beslut vid bolagsstämma med
delegarne i Öfre Kanalaktiebolaget den 15 Mars
1883 eger, samt såsom gåfva till staden med full
eganderätt öfverlemnade den i parken upstälda
fontän med cement-cistern, den likaledes der be-
fintliga cementurnan samt alla derstädes plan-
terade växter och träd; vid hvilket beslut dock fästades
det vilkor, att öfverlåtelsen på staden af dispositions-
rätten öfver parken skulle af Öfre Kanalaktiebola-
get godkännas; och bestämdes härjemte, att renhållningen
af Kyrkogatan utanför nu ifrågavarande del af hamn-
parken skulle, sedan öfverlåtelsen skett, öfvertagas och
bestridas af staden.

[MARG: {142}]

{§ 10.}
I hufvudsaklig öfverenstämmelse med hvad Drät-
selkammaren hemstält i fråga om en af Styresman-
nen vid Carl Gustafs stads Gevärsfaktori den 15 näst-
lidne Maj på grund af anmodan från [Genalfälttygmästarens] expedition gjord
förfrågan, huruvida Eskilstuna stad
vore i tillfälle lemna Gevärsfaktoriet
behöflig elektrisk kraft för dess elektri-
ska belysning, beslöto Stadsfullmäktige, såsom svar
å den gjorda framställningen, meddela, att stadens
elektricitetsverk, som uteslutande anlagts för och afsetts
till drifvande af gatubelysning i Eskilstuna, icke i dess
nuvarande skick kunde lemna någon kraft till
nu ifrågavarande ändamål och icke heller lämpligen
utan altför stora kostnader kunde utvidgas, hvarför
Eskilstuna stad icke såge sig i stånd lemna Faktoriet
elektrisk kraft, hvaremot och då inom staden bil-
dats ett enskildt företag, Elektriska Aktiebolaget i
Eskilstuna, hvilket i Faktoriets nästan omedelba-
ra närhet anlagt centralstation för elektrisk belys-
ning, hvilken redan nu lemnade kraft till be-
lysning för en mängd byggnader inom samhället
samt vore anlagd i så stor skala, att den kunde
lemna Faktoriet dess behof af elektrisk kraft för
belysning dag som natt, Gevärsfaktoriet utan svå-
righet torde från denna anläggning kunna erhål-
la behöflig elektrisk ström ej mindre för dess be-
lysning, än äfven för det af Styresmannen tillag-
da behof af kraft för drifvande af Faktoriets verk-
tygsafdelning.

[MARG: {130}]

{§ 11.}
Sedan Dk:n vid granskning af en utaf Stadskam-
reraren afgifven förteckning å kommunalutskylder
för år 1895 till belopp af 497 kr. 22 öre, hvilka af upp-
gifna orsaker icke kunna uttagas, undantagit från
afskrifning

N:r 2301 Fabriksidkaren A. L. Karlsson - 108.99
N:r 2742 Gelbgjuteriarbetaren C. Ax. Ek - {1.12}

s:ma kr. 110.11

men för återstående beloppet 387 kr. 11 öre gjort fram-
ställning om afskrifning ur räkenskapen, blef den-
na framställning af Stadsfullmäktige bifallen.

[MARG: {146}]

{§ 12.}
Med magistratsresolution erhöllo Stadsfullmäktige
del af LandshöfdingeEmbetets i länet skrifvelse den
27 nästlidne Maj, hvarigenom meddelades, att genom be-
slut samma dag förordnats, att stationskarlen Carl August
Johansson, född år 1867, samt Robert Gunnar Westerberg,
född år 1880, hvilka för innevarande år mantalsskrif-
vits i Fors socken, skola för samma år föras i mantal i
Eskilstuna stad och i följd deraf uteslutas ur mantals-
längden för Fors socken.

Bevis öfver delgifningen skulle genom utdrag af pro-
tokollet tillika med skrif-
velsen i fråga till Magistraten öfversändas.

[MARG: (147) / 133.]

{§ 13.}
Af ingifvet utdrag af protokollet hos Magistra-
ten härstädes den 18 nästlidne Maj månad inhemtades
att, sedan Magistraten genom behörigen anslagen och
i stadens tidningar införd offentlig kungörelse in-
fordrat skriftliga anbud å öfvertagande af de af
Konungens Befallningshafvande för nästinstundan-
de treårsperiod bestämda två rättigheter till minut-
handel med och sju rättigheter till utskänkning af
bränvin och andra brända eller distillerade spiri-
tuösa drycker här i staden, Eskilstuna Spritför-
säljningsbolag inom kungjord tid inkommit med
skriftligt, ärendet bilagdt anbud å öfvertagande
af all minuthandel med och utskänkning af brän-
vin m. m., som eljes skolat å auktion utbjudas, för
samma treårsperiod, mot erläggande af afgifter
enligt bestämmelsen uti § 17 mom. 3 i Kongl. För-
ordningen ang. vilkoren för försäljning af brän-
vin m. m. den 24 Maj 1895, varande anbudet åt-
följdt af bolagets stadgar och förteckning öfver
delegarne i bolaget; och hade Magistraten anhål-
lit om Stadsfullmäktiges yttrande öfver ifrågava-
rande anbud.

Stadsfullmäktige beslöto förklara att de emot
Eskilstuna Spritförsäljningsbolags här ofvan
omförmälda anbud icke hade något att erinra.

[MARG: {123}]

{§ 14.}
Med magistratsresolution den 3 innevarande månad
öfverlemnades till Stadsfullmäktige Konungens Befallnings-
hafvandes i länet resolution den 29 nästlidne Maj
med tillhörande karta öfver området till tom-
ten N:r 13 A), genom hvilken resolution faststälts
Byggnadsnämndens beslut den 13 derförutgående
April rörande den reglering mellan tomten N:r 13 och tom-
ten N:r 13 A), som betingades af Stadsfullmäktiges
beslut den 13 Februari 1896 om utbyte af mark mel-
lan sagda båda tomter.

Bevis öfver delgifningen skulle genom utdrag
af protokollet jemte resolutionen åtecknad lösen och
stämpelafgift, 4 kr. 50 öre till Magistraten öfverlem-
nas för att Konungens Befallningshafvande i
länet tillställas.

[MARG: 127.]

{§ 15.}
Till utskottet för beredning remitterades en af
Fattigvårdsstyrelsen gjord framställning om tillsät-
tande af en arbetsförman vid Fattigvårds- och arbets-
inrättningen.

[MARG: {150}]

{§ 16.}
På derom framstäld begäran beviljade Stads-
fullmäktige Stadsingeniören C. F. Virgin tjenstledig-
het för helsans vårdande under tiden från och med
den 29 Juni till och med den 1 Augusti 1896 samt
förordnade Ingeniören Åke Carlsson att under
denna tid på Virgins bekostnad uppehålla Stads-
ingeniörsbefattningen här i staden.

[MARG: 151.]

{§ 17.}
Till Utskottet för beredning remitterades en af
Eskilstuna Jernmanufakturaktiebolag gjord hem-
ställan rörande rätt till begagnande, på vissa vil-
kor, af stadens brandkår med dess materiel vid inträf-
fande eldsolycka inom bolagets fabriker, Ingeniörsbosta-
den, Joh. Engströms fabrik och de af firman Åhlén & C:o
arrenderade Tunafors qvarnar.

[MARG: {152}]

{§ 18.}
Till Drätselkammaren för beredning remitterades
en af C. [S]. Asplund gjord, af Herr G. Fahlstedt såsom
egen motion upptagen ansökning om afkortning å
de Asplund för år 1893 härstädes debiterade kommu-
nalutskylder.

[MARG: {153}]

{§ 19.}
Riksdagsmannen Aulin väckte mundtligt motion
derom, att Stadsfullmäktige ville till Drätselkam-
maren aflåta en skrifvelse med begäran om ut-
redning, om och i sådant fall hvilka åtgärder
må kunna vidtagas för att bilägga den bland
de vid stadens arbeten anstälda arbetarne nu
pågående strejken.

Sedan Herr Stålberg föreslagit, att Stadsfull-
mäktiges sammanträde måtte ajourneras för
att lemna Drätselkammaren tillfälle att ome-
delbart behandla motionen, bifölls denna
framställning; och blef Stadsfullmäktiges
sammanträde sålunda ajourneradt, medan
Drätselkammaren sammanträdde.

Då förhandlingarne åter fortsattes aflemna-
de Drätselkammaren i ärendet en så lydande
skriftlig hemställan:

"Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna.

Sedan Drätselkammaren vid sitt senaste
sammanträde - på anmälan af Stadsingeniören
derom, att stadens arbetare utan vidare lem-
nat sina arbeten - beslutat att härvid låta
bero, helst de föreliggande arbetena icke i
allmänhet vore af beskaffenhet att kräfva
skyndsamt utförande, och att stadens arbeten
icke skulle få upptagas utan Drätselkammarens
dertill gifna medgifvande, så anser Drätselkamma-
ren, att dessa arbetare, som utan tillstånd lem-
nat sina arbeten, icke vidare få anses vara i sta-
dens tjenst anstälda och att Drätselkammaren
derför ej har någon, hvarmed underhandling i
detta hänseende kan bedrifvas; men då bland
dessa stadens arbeten, hvilka sålunda ligga
nere, det dock finnes ett, som är af natur att
icke böra försummas, nämligen skötseln af
stadens planteringar, har Drätselkammaren
sökt att, med biträde af tillfälligt antagne ar-
betskrafter, hjelpligen uppehålla dessa arbeten.
Härvid har emellertid mött det förhållande, att
desse i sitt arbete hindrats och störts genom
hotelser och smädeord samt till och med nödgats
lemna sin sysselsättning genom de strejkan-
des åtgöranden, utan att tillräckligt kraftig
hjelp från polisens sida häremot kunnat er-
hållas. Med anledning häraf hemställer Drät-
selkammaren, att Stadsfullmäktige ville i
skrifvelse till Polismyndigheten härstädes an-
mäla detta missförhållande och derjemte anhål-
la om ett kraftigare skydd för stadens arbe-
ten och uppehållande af ordning och skick; vil-
jande Stadsfullmäktige, derest Polismyndighe-
ten härför saknar tillräckligt antal konstaplar,
ställa till dess förfogande det anslag, som för
tillfället för god ordnings uppehållande kan
erfordras.

På Drätselkammarens vägnar:

/Aug Stålberg/ /
/Ernst Modigh./"

Till hvad Drätselkammaren sålunda hemstält
lemnade Stadsfullmäktige bifall; och skulle denna
§ i protokollet anses såsom justerad, på det att fram-
ställningen till Polismyndigheten måtte kunna omedel-
barligen öfverlemnas.

[MARG: 154.]

Justeradt den 13 Juni 1896.

/Arvid, Nilsson/
/G V Stawelius/
/Aug. Stenman/

År 1896 den 15 Juni å Rådhuset ofentligen uppläst betygar:

/Joh, Aug, Larsson/
/Axel Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juni 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106999.

Personrelationer