Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juni 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juni 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 11.
Junii 1863.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige.

{§.1.}
Godkändes till liquid af Stadskassan en räkning å Sveriges
och Noriges Statskalendrar för 1862 och 1863, hvilka af
Magistraten hemtats å Herr H. Sandbergs Bokhandel;
varande priset å desamma 9 Rd [riksdaler] Rmt [riksmynt].

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.2.}
Sedan Herr A. Billjer, vid redogörelse för ett nyligen
hållet möte med Kommitterade för jernvägsanläggning
mellan Oxelösund och Qvicksund, omförmält, att de för-
beredande undersökningarne för jernvägen redan sträckt sig
till trakten af Flens gästgifvaregård och att kommit-
terade till plan för vidare undersökningar antagit,
att jernvägen skulle gå till Eskilstuna Stad,
samt att Kommitterade uplyst att den erforderliga
undersökningskostnaden i det närmaste var tecknad, så att requisi-
tion snarligen kunde förväntas å Eskilstuna Stads
bidrag; beslutade Stadsfullmäktige, att då denna
requisition ingår, skulle Ordföranden requirera medlen
af Utskänknings Bolaget och dem Jernvägskommittéen
tillhandahålla.

[ÄRENDEORD: Järnvägsfråga, Järnvägsförtroendevalda,Järnvägskostnad]

{§.3.}
Redogjorde Herr C. L. Björk skriftligen för sitt updrag
att vara Stadens Ombud vid de af Herr Kaptenen Th.
Hierta verkställde rågångs regleringar kring Hvilsta
med underlydande, hvarefter Herr Björk nu afsade sig
detta updrag och fordrade 3 Rd i kostnadsersättning,
enligt räkningar.

Räkningarne godkändes, och utvaldes Herrar W. A. Öhman
och S. Palmgren att härefter, med biträde af Herr
C. L. Björk, iakttaga och bevaka Stadens rätt
i denna sak.

[ÄRENDEORD: Skogsbruksförtroendevalda]

[MARG: N:o 60.]

{§.4.}
I enlighet med Stadsfullmäktiges beslut den 26
sistlidne Maji; §.10, utfärdade Stadsfullmäktige
till Eskilstuna Utskänknings Bolag eller ordres en
skuldsedel å Stadens vägnar på Aderton Tusen
Riksdaler Riksmynt, löpande med 6 procent ränta
från denne dag och betalbar efter 6 månaders
upsägning.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.5.}
Efter Stadsfullmäktiges updrag den 18 sistlidne
Maji hade Herr Axel Karlsson uprättat och föreviste
nu tvenne alternativa projektkartor för hamnplatsens
bebyggande, ett med rak och ett med böjd strand-
gata.

Stadsfullmäktige öfverlade i denna sak och
antogo det af Herr Karlsson med blått tecknade
projectet för böjd strandgata samt updrogo
åt Herr Karlsson att i enlighet dermed upgöra
en Plankarta på hamnen.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 41.]

{§.6.}
I enlighet med Stadsfullmäktiges beslut den
18:de sistlidne Maji, hade de på Gatu Kommittéens
föranstaltande uprättade afvägningskartorna
å Stadens gator i 14 dagars tid, efter kungörelse,
hållits tillgänglige för Stadens innevånare med
anmaning att de anmärkningar, som kunde mot
kartorna göras, måtte inom sagde tid anföras hos
Ordföranden.

Wid föredragning af detta ärende anmälte
Ordföranden, att protester mot Kartorna ingifvits
från följande gårdsegare vid Drottninggatan, nemligen
Herrar Emanuel Svalling, C. G. Lamberg och A. F. Ljung-
ström, för såvidt kartorna uptogo sänkning af
Drottninggatan och såvida de ej garanterades ersättning för de förluster dem
kunde genom sänkningen tillskyndas.

Dessa protester, som skriftligen afgifvits, uplästes,
hvarefter ämnet diskuterades och det beslut deri fat-
tades, att de ifrågavarande Afvägningskartorna skulle
efterföljas vid härefter blifvande stensättningar
i Fristaden och Nystaden samt vid gaturegleringar derstädes;
anseende Stadsfullmäktige alla ersättningsfrågor böra ankomma på serskild
pröfning, då skada skett.

Widare beslöts att följande af Gatu Kommittéen
föreslagna grunder för blifvande stensättningar skulle
antagas, neml.

att körbanan å Storgatan blir 24 fot och det
öfriga utläggas till lika breda trottoirer å hvardera
sidan, då dessa skulle blifva minst 8 fot;

att körbanan å Drottninggatan blir 28 fot samt
trottoirerne der 16 fot breda;

att körbanan å Nygatan och Smedgatan blir 20 fot
bred och trottoirerne der 6 fot breda;

att körbanan å Tvärgatorna blir 18 fot bred
och det öfriga utlägges till trottoirer; hvaremot
Herr Joh. Hedlund reserverade sig under yrkande
om 16 fots bredd å körbanan;
hvarjemte beslöts:

att, då stensättning ifrågakommer, det åligger
vederbörande gatuhållare att derförinnan anmäla
sådant hos Gatu Kommittéen, hvilken då föran-
staltar riktig afvägning af sakkunnig person;

och att Afvägningskartorna skulle öfverlemnas
till Magistraten och ofvannämnda grunder för sten-
sättningsarbetet jemväl der anmälas för erhållande
af Magistratens fastställelse derå, samt utfärdande
af dess kungörelse derom till Stadens innevånare.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler, Vägfråga]

[MARG: N:o 50.]

{§.7.}
Föredrogs en från Gasverket ingifven framställning
om nedsänkning af gasrör i gatorna till följe af
gatusänkningar, hvarför kostnaden blifvit upgifven.

Remitterades för beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[Marg: N:o 61.]

{§.8.}
Föredrogs Herr C. G. Granbergs den 13 sistlidne
April ingifne motion om väganläggning i rak
linie från Kronhusgatan till Hamnvägen, jemte
Drätselkammarens deröfver ingifna betänkande;
och beslöts, med gillande af detta betänkande,
att ifrågavarande motion ej skulle till någon
Stadsfullmäktiges åtgärd för det närvarande
föranleda.

Emot detta beslut reserverade sig Herr C. G.
Granberg

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: N:o 37.]

{§.9.}
Föredrogs Öster och Wester Rekarne Häraders
Hushållnings Gilles Skrifvelse rörande kreaturs-
försäljning här i Staden första lördagen i hvarje
månad, jemte Drätselkammarens betänkande,
hvarefter beslöts, att till plats för en sådan
försäljning skulle anvisas den del af Fristads-
torget, som sträcker sig till höger om körbanan
ned till planket vid Brandvaktsstugutomten;

att Drätselkammaren skulle anmodas gå i
författning om anbringande af ringar i nyss-
nämnde plank, hvarvid kreatur kunna bindas;
och att hos Magistraten skulle begäras ut-
färdande af kungörelse i ämnet som intages
bland Landshöfdinge Embetets Allmänna Kungörelser.

[ÄRENDEORD: Marknadsliv]

[MARG: N:o 49.]

{§.10.}
Med gillande af Drätselkammarens betänkande i
ämnet, medgafs Gasverket rätt att få draga
gasrörsledning genom Stadens Sliphus på sätt
begärdt blifvit, med vilkor att ledningarne anbringas
så, att de ej må utgöra något hinder uti Sliphusen
och ej heller vara hinderliga för trafiken emellan
desamma, samt att dervarande Arrendatorer
emot rörledningarnes anbringande i Sliphusen ej
hafva något att anmärka.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: N:o 52.]

{§.11.}
Föredrogs en från Drätselkammaren ankommen Skrifvelse
innehållande förslag om rasering af Stadens ned-
brunna Räckhammare N:o 48 och wattenfallets
utarrendering på längre tid, för någon annan inrätt-
ning inom Smidesmanufacturens område, med rätt
för arrendatorn att bebygga platsen.

Remitterades för beredning till en Kommittée
bestående af Herrar J. Hedlund, C. J. Westerberg
och C. L. Björk.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning, Markförvaltning,
Samhällsplaneringsförtroendevalda, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 62.]

{§.12.}
Beslöts att skrifvelse skulle afgå till Drätselkam-
maren med anmodan att Drätselkammaren förestaltar
om annullering af Stadens Contract med Manufacturi-
sten A. F. Svanström om den nu nedbrunna Räck-
hammaren N:o 48.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: N:o 53.]

{§.13.}
Föredrogs Herr C. O. Öbergs framställning om anskaf-
fande af tillförlitlig Karta öfver Fristaden och Nystaden,
jemte Drätselkammarens deröfver afgifna betänkande.

Ärendet skulle tillsvidare hvila.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 54.]

{§.14.}
Föredrogs (Drätselkammaren) Herr C. O. Öbergs
framställningar rörande upfyllelse af entreprenad-
contractet om Stadens gästgifveribyggnad m.m.
jemte Drätselkammarens betänkande; hvarvid
Herr Öberg tillkännagaf att meningen med fram-
ställningen vore den, att entreprenören Byggmästaren
Jean Asplund borde till Stadskassan återbära
någon del af betalningen för förstärkning af
grunden till gästgifveribyggnaden, emedan han up-
burit betalningen efter Konduktör Stafsings förslag,
men ej verkställt arbetet derefter.

Stadsfullmäktige beslutade att denna motion
ej skulle till någon åtgärd föranleda.

[ÄRENDEORD: Gästgiveri]

[MARG: N:o 55.]

{§.15.}
Herr W. A. Öhman valdes att vara Stadens
ombud vid Ordinarie bolagsstämman den 1 instundande
Julii med intressenterne uti Rekarne Häraders
samt Eskilstuna och Thorshälla Städers Kurhus.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsförtroendevalda]

[MARG: N:o 63.]

{§.16.}
På förslag af Herr A. Billjer beslöts att
Drätselkammaren skulle gå i författning med
verkställande af nödig täckdikning å Djurgårds-
slätten.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

Justeras

/L; F; Österwall./
/C, J, Westerberg./

År 1863 den 11 Junii är förestående Protocoll
å Rådstufvusalen offentligen upläst, betyga
som ofvan.

/C Jernbergh/
/I. F. Ohlsson/

[MARG: N:o 64.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juni 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106998.

Personrelationer