Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juli 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juli 1895

Anmärkning

{1895, den 11 Juli.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar Koraen,
Liljeqvist,
Silén,
Olsson,
Landström,
Hellstedt,
Söderblom,
Aspelin,
Dahlgren och
v. Krusenstierna, alla med anmälda
och godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Aulin och Berg.

{§ 2.}
I afgifvet utlåtande öfver en af revisorerna för
stadens räkenskaper och förvaltning år 1894 gjord
framställning om tillsättande af en aflönad siffer-
granskare med uppdrag att under årets lopp revi-
dera in- och utgående räkningar och boksiffror
och hafva detta arbete, i den mån sig göra låter,
färdigt vid den egentliga revisionens början, hade
Utskottet hemstält om bifall till revisorernas
framställning om anställande af en siffergran-
skare och bestämmande af dennes verksamhet
men tillika föreslagit att, Stadsfullmäktige ville uppskjuta frågan om aflöning
för
nämnda befattningshafvande och hans tillsät-
tande till ordinarie samman-
trädet nästkommande December månad, då
det borde visa sig, huruvida brandmästaren,
som skulle hafva skyldighet att utföra de andra
uppdrag för staden, hvilka med hans tjenst
kunna förenas, och som skulle anställas
med tjenstgöring från början af år 1896, lämpligen
skulle kunna åläggas att bestrida befattningen som
siffergranskare.

På yrkande af Herr Fahlstedt beslöto Stadsfull-
mäktige att, då befattningen såsom brandmästare
måhända icke torde blifva tillsatt förr än i bör-
jan af nästkommande år och revisorerna af inne-
varande års räkenskaper sålunda icke skulle kun-
na hafva att påräkna den [hjälp] af
siffergranskaren, som motionen afsett,
med bifall till Utskottets hemställan rörande så-
väl anställande af en siffergranskare som bestäm-
mande af dennes verksamhet och befogenhet,
uppskjuta behandlingen af frågan beträffande
befattningens öfverlemnande till brandmästaren,
tills dess sig visat, om detta lämpligen kunde ske,
och återremittera ärendet, i fråga om
anställande af en siffergranskare för innevarande
års räkenskaper, till Utskottet med uppdrag att
[upprätta] förslag till såväl ifrågavarande befattnings-
hafvande för år 1895, som arvode för befattningen
under denna tid.

[MARG: {86 ½ }]

{§ 3.}
I likhet med hvad Utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige, att en belöning af tio kronor för vi-
sad raskhet och uthållighet vid arbetet med eldsvå-
dan i Jernmanufakturaktiebolagets magasiner den
10 nästlidne Maj månad skulle ur Stadskassan tilldelas enhvar af föl-
jande fyra personer, nämligen Maskinuppsättaren
F. G. F. Mattson vid Munktells Mekaniska Verkstad,
Sliparen Oskar Eriksson, Skorstensfejaren Widlund
d. y. och O. E. Johansson hos Låsfabriksaktiebolaget
E. A. Naesman & c:o.

[MARG: {93.}]

{§ 4.}
I enlighet med Utskottets hemställan beslöto
Stadsfullmäktige bifalla en af Styrelsen för Elementar-
läroverket för flickor härstädes gjord, af Doktor Moss-
berg såsom egen motion upptagen framställning
om ett årligt understöd från staden till läroverket
af Ett tusen kronor under tre år, räknade från och
med år 1896.

[MARG: {95}]

{§ 5.}
I likhet med hvad Drätselkammaren hemstält
beslöto Stadsfullmäktige att, i stället för att nu inbetala
de båda lån å resp. 11000 och 5000 kronor, staden
hade hos Eskilstuna stads Sparbank och hvilka blifvit till betal-
ning uppsagda, ingå på Sparbanksstyrelsens
alternativt gjorda framställning att förbinda sta-
den, genom anteckning å reverserna, att å sagda
lån, som förut varit räntefria, betala fyra procent
årlig ränta, å det förra från den 13 Mars och å det
sistnämnda från den 13 September innevarande
år.

[MARG: {61}]

{§ 6.}
Med skrifvelse från Magistraten den 1 Juli detta
år öfverlemnades, för Stadsfullmäktiges känne-
dom, bestyrkt afskrift af Kongl. Maj:ts den 31
sistlidna Maj till Kongl. Medicinalstyrelsen aflåtna
nådiga Bref, hvari föreskrifvits, att det årliga bidrag
till den äldre amorteringsfonden för apotekspri-
vilegier, hvilket skulle det nya apoteket "Lejonet" här
i staden åsättas, blifvit bestämdt att utgå efter
ett värde af 35000 kronor under de första fem å-
ren, sedan apoteket blifvit behörigen afsynadt
och dess verksamhet börjat, samt sedermera efter
ett värde af 40000 kronor.

Bevis öfver delgifningen skulle genom utdrag
af protokollet till Magistraten öfversändas, dervid
jemväl det nådiga Brefvet skulle återställas.

[MARG: {96}]

{§ 7.}
Med magistratsremiss öfverlemnades för kännedom
Länsstyrelsens till Magistraten stälda skrifvelse den
29 nästlidne Juni, hvari meddelats, att sedan muni-
cipalstyrelsen i Nyfors på grund af ett af Stadsfullmäktige och
Helsovårdsnämnd i Eskilstuna begärdt åläg-
gande för Nyfors samhälle att borttaga en i
ett öfver Tuna kyrkoherdeboställes mark framdraget, för
dagvatten afsedt dike nedlagd kloakledning, inkom-
mit med förslag till utförande af ny kloakledning
från tegelbruket i Nyfors till Eskilstunaån nedan-
för lasarettet, hvilken ledning, som redan vore ut-
förd under jernvägsbanken, beräknats vara full-
bordad senast den 15 Augusti detta år, Länssty-
relsen funnit skäligt tills vidare låta dervid bero.

Stadsfullmäktige beslöto härmed åtnöjas och skulle bevis
öfver delgifningen genom utdrag
af protokollet till Magistraten öfversändas.

[MARG: {36}]

{§ 8.}
På derom framstäld begäran beviljades Sekreteraren
hos Stadsfullmäktige Ernst Modigh tjenstledighet från be-
rörda befattning under tiden från och med den 14 till och
med den 31 innevarande Juli månad; och förordnades
Hofrätts e. o. Notarien L. Löwing att Sekreteraretjensten
under sagda tid uppehålla.

[MARG: {97.}]

{§ 9.}
Till Drätselkammaren för beredning remitterades
en af Enkefru Ofelia Sandstedt härstädes gjord, af
Herr Aulin såsom egen motion upptagen anhållan
om efterskänkande af de hennes aflidne man
Premieraktören G. V. Sandstedt för år 1894 påförda
kommunalutskylder till Eskilstuna med belopp, som
ännu återstode oguldet, eller 86 kronor 60 öre.

[MARG: {N:r 98}]

{§ 10.}
Föredrogs en af Herrar Arv. Nilsson, Vict Mossberg,
Aug. Stålberg, K. Söderblom och G. Fahlstedt väckt
motion derom att, då det blifvit ifrågasatt, att vid den
invigning af Norra Södermanlands jernväg, som är
ämnad att försiggå i början af nästkommande
September månad och hvarvid H. M. Konungen lof-
vat närvara, sjelfva högtidligheten, då jernvägen förklaras
för trafik öppnad, skulle försiggå i Eskilstuna samt
derefter möjligen en festmåltid skulle härstädes anord-
nas och Konungen dertill inbjudas, Stadsfullmäktige
ville för vidtagande af yttre anordningar för värdigt
firande af denna festlighet samt möjligen äfven
till bidrag för anordnande af lämplig lokal för
H. M:t Konungens mottagande, bevilja ett förslags-
anslag af högst 3000 kronor samt utse en kom-
mitté af tre personer för nämnda åtgärders
utförande; och blef, då remiss till Utskottet för
omedelbar handläggning begärts Stadsfullmäkti-
ges sammanträde ajourneradt, medan Utskottet
samlades till öfverläggning och beredning af ären-
det.

Då sammanträdet åter vidtog biföllo Stadsfull-
mäktige, i enlighet med Utskottets hemställan, mo-
tionen i fråga samt utsågo till ledamöter i kom-
mittén Herrar Stadsfullmäktiges Ordförande Arvid
Nilsson, Direktören G. Fahlstedt och Kamreraren F.
Grönberg med rätt för dessa att, om de så finna
nödigt, med sig adjungera en eller flere dertill lämp-
liga personer.

[MARG: {99.}]

{§ 11.}
Till Utskottet för beredning remitterades en af Herr
Hallström mundtligt väckt motion att, då det försports,
att en större industriell anläggning vore påtänkt vid
Hjelmare docka och denna anläggning sålunda komme att för-
bruka en stor mängd af det vatten, som eljes från
Hjelmaren affördes till Mälaren genom Eskilstuna
ån hvarigenom åter vattentillgången för stadens vattenarren-
datorer måste komma att minskas, Stadsfullmäk-
tige måtte uppdraga åt en kommitté att sätta
sig i förbindelse med öfriga vattenverksegare
vid Eskilstuna ån och gemensamt med dessa söka
utreda de frågor, som beröra denna vattenrätt
samt vidtaga de åtgärder, hvartill denna utredning
kan gifva anledning för att bevaka stadens intressen
och förhindra intrång på stadens vattenrätt; till hvilken
motion af Herr Fahlstedt gjordes det tillägg att om en
dylik kommitté utsåges, Stadsfullmäktige ville till dess
förfogande ställa de penningemedel, som för dess
uppdrag och verksamhet kunde erfordras.

[MARG: {100}]

Justeradt den 12 Juli 1895

/Arvid, Nilsson/
/Erik Anton Berg/
/Adolf Aulin./

År 1895 den 15 Juli å Rådhuset offentligen
uppläst betyga

/Aug, Sköld/
/Axel, Lewin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juli 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106997.

Personrelationer