Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juli 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juli 1889

Anmärkning

{1889 den 11 Juli.}

Närvarande: samtliga herrar Stadsfullmäktige med undan-
tag af:

Herr Albin Hellstedt
Herr Th. Boberg
Herr Th. Engström
med godkända förfall.

Herr Ade Falk utan anmäldt förfall.

{§ 1.}
Till Utskottet remitterades för beredning:

1:o Herr Axel Karlssons motion om Borgmästare boställs-
fondens användande till premiefond för fackskolan
för den finare Smides och Metallindustrien;

2:o Hamndirektionens framställning om löneförhöjning
åt Hamnfogden.

{§ 2.}
På framställning af Drätselkammaren beviljades af-
skrifning af:

1:o 1887 års kommunalutskylder enligt Stadskamrerarens
förteckning med 201 kronor 4 öre

2:o 1886 års kommunalutskylder enligt Stadsfogdens
afkortningslängd af den 19 November 1888 med
76 kronor 27 öre;

3:o 1886 års kommunalutskylder enligt Stads Kamrerarens
förteckning till belopp af 228 kronor 8 öre

[MARG: 46]

{§ 3.}
På förslag af Drätselkammaren beviljades afkortning
å aflidne Lokomotivföraren C. J. Lindgrens kommunal-
utskylder för år 1888 upgående till 75 kronor 49
öre, med 15 kronor, hvadan berörde utskylder endast
skulle utgå med 60 kronor 49 öre.

[MARG: 47]

{§ 4.}
Genom resolution den 1 i denne månad
hade Magistraten för kännedom till Stadsfullmäk-
tige öfverlemnat Landshöfdinge embetets i länet
till Magistraten stälda skrifvelse af den 13 sistlidne
Juni, enligt hvilken Länsstyrelsen, funnit Stads-
fullmäktiges framställning om Djurgårdens ställande
under Stadens polisbevakning icke till någon vidare
Länsstyrelsens åtgärd föranleda.

Stadsfullmäktige läto härvid bero.

{§ 5.}
Genom resolution den 1 i denne månad hade Magistra-
ten för delgifning öfverlemnat Landshöfdingeembe-
tets i länet nu föredragna utslag den 12 nästlidne Juni
rörande medgifvande för Eskilstuna Spritför-
säljningsbolag att under nästkommande
försäljningsperiod utöfva all minuthandel
med och utskänkning af sprithaltiga drycker
här i staden samt om antalet ställen för försäljning af omför-
mälda slags drycker; Och
skulle berörda
utslag icke till något Stadsfullmäktiges beslut
föranleda.

{§ 6.}
Genom resolution den 4 i denne månad
hade Magistraten öfverlemnat nu föredragna
Konungens Befallningshafvandes i länet
skrifvelse den 2 innevarande Juli månad
med förständigande att Kongl. Maj:t medgifvit
den ändring i Stadsplanen för Eskilstuna
Stad, än det
område framför tomten N:o 129 {som}
enligt Länsstyrelsens resolution den 28 Februari 1880
afsates till förgård,
finge till en bredd af 20 fot närmast tomten bebyggas och åter-
stoden af berörda förgård utläggas till Kareliigatan.

{§ 7.}
Till Stadsfullmäktiges Ordförande hade från
förste Landtmätaren Axel Endén ankommit
skrifvelse af den 4 i denne månad med anmodan om utseende af
ombud för staden vid såväl sammanträde
för reglering af Stadens gränser dels mot Gredby Krono-
hemman och derifrån afsöndrade Öbergska filtomten
och dels mot Carl Gustafs Stads gevärsfaktoris område,
Onsdagen den 7 nästin-
stundande Augusti månad kl. 10 f. m. uti Stadens Byggnads-
Nämnds Sessionsrum, som sedermera andra förrättningens
gång;

Då nu med anledning häraf val af dylikt ombud skulle
ske, föreslog Herr A. F. Dahlström härtill Herr Stadskam-
reraren och Riddaren C. J. Jernbergh, hvaremot Herr A. Stålberg
anhöll att ärendet skulle till Utskottets omedelbara
beredning remitteras; och blef vid anstäld omröstning,
dervid 13 röster afgåfvos för Herr Dahlströms förslag och
likaledes 13 röster för Herr Stålbergs hemställan, genom
Herr Ordförandens utslagsröst beslutas, att Herr Stadskam-
reraren Jernbergh vore utsedd till Stadens ombud vid
berörda förrättning.

På förslag af Herr K. Söderblom om utseende af
en suppleant blef Ingeniören Axel Karlsson enhälligt
till suppleant för Stadskamreraren Jernberg utsedd.

[MARG: 49]

{§ 8.}
Föredrogs en genom Magistraten öfverlemnad, så lydande,
ansökning:

"Till Herrar Stadsfullmäktige
Eskilstuna.
I och för helsans vårdande anhålles härmed
vördsamt om permission från den 15 Juli till 1
instundande September.

Såsom vikarie att under tiden sköta tjensten
föreslås ingeniör Åke Carlsson. Läkarebetyg
bifogas. Eskilstuna den 8 Juli 1889. /C. F. Virgin./"

Vid hvilken ansökan fogades betyg af Stadsläkaren
E. V. Pallin att Stadsingeniör Virgin vore i behof
af tjenstledighet för sin helsas vårdande
under den begärda tiden.

Ansökningen bifölls; och förordrades Ingeniören
Åke Carlsson att uppehålla tjensten under tiden.

[MARG: 48]

{§ 9.}
En af C. J. Andberg och Emil Andersson
såsom egare af gården N:o 39 till Stadsfullmäktige gjord
framställning om
tillstånd till utfyllning i ån och Stadsfullmäktiges
förord till erhållande af eganderätt till den utfylda tomten
remitterades för beredning till Utskottet, som
dervid hade att infordra Byggnadsnämndens
utlåtande i ärendet.

[MARG: 49 1/2]

{§ 10.}
Att jemte Herr ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar O. Svengren
och A. W. Koraen.

Justeradt

/TheofrMunktell/
/A; W; Koraen/
/O, Svengren/

År 1889 den 22 Juli å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga

/Carl Aug; Svensson./
/Aug; Winbom/

[MARG: 50]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juli 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106996.

Personrelationer