Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 februari 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 februari 1886

Anmärkning

{1886 den 11 Februari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr K. Söderblom, som är på Riksdagen,

Herr E. A. Lundblad
Herr H. Åkerström med godkända förfall

Herr T. Engström, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Till innevarande års bevillningsberedning för staden
valdes:

a.) {ledamöter}:
Winhandlanden m.m. E. A. Lundblad med 24 röster
Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 22 röster
Handlanden Emil Andersson med 20 röster.

b.) {suppleanter}:
Telegraf Kommissarien H. Åkerstein med 24 röster
Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck med 12 röster

[MARG: 118.]

{§.2.}
Nu föredragen uträkning å Eskilstuna stads båts-
mansvakansafgift för år 1885 till belopp 266 kro-
nor 58 öre godkändes.

[MARG: Exped.]

{§.3.}
Jemlikt Utskottets förslag beslutade Stadsfull-
mäktige afstyrka bifall till ansökning om öppet-
hållande af bierstugorna i gårdarne N:ris 42 och
119 här i staden under sön- och helgedagar; och
grundades afstyrkandet på skäl som Utskottet
anfört.

[MARG: 120. Exped.]

{§.4.}
Med bifall till Herr A. F. Dahlströms motion
i ämnet och med godkännande af Utskottets ut-
tande, lemnade Stadsfullmäktige uppdrag åt
Drätselkammaren att anskaffa och å lämpliga
ställen - tvenne ofvan Rådhusbron och trenne
nedanför densamma - låta upphänga 5 stegar,
tjenliga att användas för räddning af menniskor,
hvilka råka i fara genom beträdandet af
isen på ån, då denna icke är säker.

[MARG: 119. Exped.]

{§.5.}
Jemlikt Utskottets förslag valdes Fabriks-
idkaren D. Hedengran till ledamot i Drätsel-
kammaren efter derifrån afgångne Telegraf-
Kommissarien H. Åkerstein. -

[MARG: 121.]

{§.6.}
Enligt Utskottets hemställan biföllo Stads-
fullmäktige Herr Axel Karlssons motion, att
Hamndirektionen måtte bemyndigas att på
Hamnkassans bekostnad låta vid Nybrohamnen
anbringa en cirka 50 fot lång kajmur af sten,
på sätt afgifven ritning och kostnadsförslag
närmare angåfvo; men Herr Karlssons för-
slag om pålvirkets uttagande å Flackersta-
skog blef ej bifallet, då virkesprisen nu äro låga.

[MARG: 116.]

{§.7.}
Med godkännande af Utskottets utlåtande
öfver Herr Ade Falks motion, angående till-
sättningen af Magistratssekreteraretjensten
på förordnande, skulle Stadsfullmäktige, med
stöd af 52§. i Kongl. Förordningen om kom-
munalstyrelse i stad den 21 Mars 1862, hos
Magistraten begära upplysning om, i kraft af
hvilket lagrum Magistraten på förordnande
besatt Magistratssekreteraretjensten härstädes då
denna var ledig.

[MARG: 117. Exped.]

{§.8}
Med godkännande af Utskottets utlåtande,
bifölls Herr Johan Engströms motion att den
kommunalskatt, som påföres Sofia Pettersson
i gården N:o 29 för bevillning
år 1885, måtte afskrifvas, enär hon ej drif-
vit den näring, hvarför bevillning blifvit
påförd. -

[MARG: 114.]

{§9.}
Föredrogs en genom Magistraten inkommen
ansökning af Arbetskarlen Anders
Larsson i gården N:o 5, att från kommunalut-
skylder hädanefter blifva befriad
på grund af ålderdom och sjukdom; och hade
Magistraten förordat ansökningen i anseende till
sökandens kända blottstälda belägenhet. -

Stadsfullmäktige biföllo ansökningen, hvad
anginge utskylderna för år 1885, men lemnade
framställningen i öfrigt utan afseende. -

[MARG: Exped.]

{§.10}
Föredrogs en nu inkommen så lydande framställning

"Undertecknade, af Stadsfullmäktige utsedde till revisorer
för granskning af den kommunala räkenskapen och
förvaltningen för år 1885, få härmed afsäga oss
detta uppdrag.

Eskilstuna 10 Februari 1886.

/T. Engström./
/Georg Hedlund./
/O. Björk./
/O. Aspelin./
/Oscar Rydström./
Hindrad af ögonsjukdom."

Stadsfullmäktige biföllo ansökningen och lemnade
uppdrag åt Utskottet att inkomma med förslag
å revisorer i de afgångnas ställe. -

[MARG: 122.]

{§.11.}
Föredrogs en ansökning af Läroverkskollegan
T. Engström om endtledigande från ledamotskapet
af Stadsfullmäktige.

Yrkanden framstäldes både att ärendet skulle
genast behandlas och att detsamma skulle till
Utskottet remitteras för beredning.

Det förra yrkandet bifölls vid votering med
14 röster mot 10 röster: -

Härefter yrkades af Herr vice Ordföranden,
att som Sökanden icke uppgifvit något förhinder
för sig att vara Stadsfullmäktig, ansökningen
måtte afslås; och genom votering samt med
20 röster mot 5 röster blef Herr T. Engströms
framställning afslagen.

[MARG: 123.]

{§.12}
Herr T. Engström pliktar 2 Kronor för ute-
blifvandet från dagens sammanträde utan
anmäldt förfall -

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/

År 1886 den 15 Februari å Rådhuset offentligen uppläst,
betyga:

/A Lindblom/
/[oläsligt] Ahlström/

[MARG: 124.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 februari 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106991.

Personrelationer