Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 februari 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 februari 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt vid sammanträde hos
Stadsfullmäktige i Eskilstuna
den 11 Februari 1869.

Närvarande: samtelige 28 Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar G.E. Svahnbäck, E.A. Thunell, C.E. Sten-
man och J. Wedberg, hvilka hade förfall som
godkändes.

{§.1.}
Uti innevarande års Bevillnings beredningar här i
Staden invaldes med slutna sedlar.

1:o Inom första distriktet, bestående af Stadsdelarne Söder
och Norr:
{till ledamöter:} Garfvaren C.F. Sjöberg med 20 röster, Rådman
L.P. Malm med 18 röster och Handl. L.F. Österwall med 13 röster;
{till suppleanter:} Handlanden A.F. Dahlström med 12 röster
och Garfvaren A.Lindblad med 11 röster.

2:o Inom andra distriktet, bestående af Stadsdelen Wester:
{till ledamöter:} Fabrikören Joh. Walén med 18, Fabrikören
C.G. Granberg med 13 och Rådman Joh Hedlund med 11 röster.
{till suppleanter:} Handlanden A. Hellstedt med 11 röster
och Rådmannen H Dahlberg med 10 röster.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda, Taxering]

{§.2.}
Herrar C.L. Björk och C.J. Andberg valdes
till revisorer å härvarande Elementarläroverks
Byggnadskassas räkenskaper för år 1868.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevisor]
[MARG: N:o [130.] ]

{§.3.}
Den af Drätselkammaren inlemnade förklaring
i afseende å de skedda reparationerna
förra året vid Stadens Stångjernshammare
befanns nöjaktig.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsbyggnad]
[MARG: {N:o 117.}]

{§.4.}
Föredrogs Herr J. Wedbergs hos Stadsfull-
mäktige den 15 sistl. December väckta motion,
om tydligare föreskrifter, angående tillämpningen
af de för gatorna på Wester upprättade
s.k. Afvägnings Kartorna, jemte Drätselkamma-
rens deröfver infordrade utlåtande; hvarefter
Herr C.O. Öberg yrkade, att en skrift, som
han å Gatukomiténs vägnar skall till Stads-
fullmäktige hafva förlidet år ingifvet, måtte
blifva uppläst, och i hvilken skrift Gatukomi-
tén skulle hafva uttryckt ungefär samma
åsigter, som motionen innehölle; men då denna
skrift nu ej var till hands, kunde någon uppläs-
ning ej deraf ske.

Efter det öfverläggning egt rum, beslöts
att motionen skulle tills vidare bordläggas.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]
[MARG: {N:o 120.}

{§.5.}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande
öfver Enkefru Anna Sofia Öhmans ansökning om
hägnadsvirke till hemmanet Flackersta, be-
slöts att Drätselkammaren skulle inköpa
till behofvet 500 stör, och lemna utsyning
å skogen till 400 gärdsel; hvarjemte den
begärda röjningen i Flackersta södra gärde afslogs,
enär drängen på stället finge bränsletillgång
genom affallet från utsyningen.

[ÄRENDEORD: Skogsbruksmark]
[MARG: N:o 129.]

{§.6.}
Föredrogs en framställning af Stadens Drätsel-
kammare om åtgärders vidtagande för
borttagandet af Taxorna vid Stadens
utarrenderade Wattenverk; i enlighet hvar-
med Stadsfullmäktige, efter öfverläggning,
beslutade:

1:o att de för sin del godkände Taxornas
borttagande, då sådant kunde ske för alla
Werken på en gång; och

2:o att Stadsfullmäktige, för vinnande af
detta ändamål, skulle ingå till Kongl. Maj:t
med underdånig anhållan om upphäfvandet
af det vilkor i Nådiga Brefvet den 2: Decem-
ber 1835, att taxor skola finnas för arbetet i de
till Stadens disposition
upplåtna [lägenheterna], Sliphuset N:o 46 och Liesmedjan,
och att detta vilkor måtte ersättas af det
stadgande, att uppkommande tvister om betal-
ning för utförda arbeten skall efter värdering
afgöras af 3 Kompromissarier, hvaraf
parterne välja hvardera en och dessa
sedan utse den tredje.

Herr C.G. Granberg reserverade sig mot
beslutet om Taxornas borttagande, då deri-
genom säkerhet ej mera fanns för öfverdrifna pre-
tentioner, samt emedan taxorna, om de äro för låga, kunde
omarbetas.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]
[MARG: {N:o 131.}]

{§.7.}
Drätselkammarens förslag om Stångjerns-
hammarens utarrendering på 5 år godkändes,
och likaså det derför aflemnade projekt-
kontraktet, med undantag af 11 punkter, hvil-
ken genom votering med 19 röster mot 5 för-
ändrades dertill arrendatorn förbjöds
under vattenbrist låta sin vattenrätt öfver-
flyttas på annat Werk.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]
[MARG: {N:o 132}]

{§.8.}
Stadsfullmäktige godkände att södra
delen af Sliphuset N:o 47 finge af
Drätselkammaren utarrenderas på
10 års tid, på de vilkor, som finnas
bestämda för Norra delen af Sliphuset
N:o 46.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]
[MARG: {N:o 132}]

{§.9.}
En af Polisbetjenterna D.A. Möller och P.E.V.
Lundquist ingifven ansökning, om lönetillökning
eller gratifikation, remitterades för
beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]
[MARG: {N:o 133}]

{§.10.}
Med begäran om Stadsfullmäktiges yttrande
hade ankommit Anders Petter Anderssons
i Helgesta hos Kongl. Majt:s Befallningshaf-
vande i Länet gjorda framställning om förän-
dring i grunderne för underhållet af tvenne
väg stycken i Stadens närhet.

Handlingen remitterades, för beredning af ärendet,
till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]
[MARG: {N:o 134}]

{§.11.}
Stadsfullmäktige godkände från Kongl. Flottans
Regements Skrifvarekontor ankommen uträkning
på Stadens Båtsmans vakansafgift för år 1868.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad, Militärpersonal]

{§.12.}
Stadsfullmäktige godkände afskrifning i Stadens
räkenskaper af Stadsutskylder för år 1864,
2 Rd [riksdaler] 50 öre, och för år 1865 - 330 Rd 78 öre samt
af Helsovårdsafgift för år 1864 - 37 öre och
för år 1865 - 30 Rd 93 öre Rmt [riksmynt].

[ÄRENDEORD: Budget]

{§.13.}
Upplästes Landshöfdinge Embetets i Länet utslag
den 8 sistlidne Januari, hvarigenom Landshöf-
dinge Embetet yttrat, att Magistraten egde
förordna särskild lämplig person att i
egenskap af Uppbördsman uppbära och redo-
visa sådane medel, hvilkas indrifning på
Magistratens ansvar ankommer, och att Lands-
höfdinge Embetet ville, derest Stadsfullmäktige
icke till arfvode åt sådan Uppbördsman
anvisa det belopp, som af Magistraten
anses för ändamålet erforderligt, frågan
derom, uppå anmälan, till särskild pröfning
företaga.

Då Stadsfullmäktige icke funno att
de af Landshöfdinge Embetet för sitt yttrande
åberopade lagrum, neml. 21 punkten af 1751
års Konunga Försäkran och Kongl. Förordnin-
gen den 22 November 1791, hade tillämplig-
het på nu ifrågavarande ämne, beslöts
att utslaget skulle öfverklagas hos Kongl.
Maj:t.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]
[MARG: {N:o [113.]}]

{§.14.}
Från Eskilstuna Sparbanks styrelse hade
ankommit afgifven förklaring af 1866 och
1867 års Styrelseledamöter, hvaruti dessa
vägrat att utgifva fordrade 3816 Rd 52 öre
till ersättning för en del af förre Räken-
skapsföraren P.G. Fahlanders försnillningar.

[ÄRENDEORD: 1:Saknas]
[MARG: {N:o 106.}]

{§.15.}
För beredning till Drätselkammaren remitte-
rades en ansökning af Byggmästaren Jean
Asplund att få tomten N:o 279 å Snickare-
ängen till bebyggande.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§.16.}

Föredrogs en ansökning af Handlanderne
Gustaf Landström och J.W. Edlund att få
på 50 års arrende öfvertaga vattenfallet
till den nedbrunna Räckhammaren för
att derstädes anlägga qvarn; och erbjöd
500 Rd i årlig afgift samt att huset skulle
tillfalla Staden efter arrendetidens slut.

Då vattenfallet, som nu begäres, är
afsedt för jernmanufakturens behof, blef
ansökningen afslagen.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG: {N:o 135}]

{§.17.}
Då Stadsfullmäktiges yttrande blifvit in-
fordrat om de godkända Gode männens ut-
låtande, angående ifrågasatt sänkning af Hjel-
mare- och Qvismare- Sjöarne; så remitterades
handlingarne i ärendet till Drätselkammaren, som
hade att med utlåtande till Stadsfullmäktige
inkomma.

[ÄRENDEORD: Vattenfråga]
[MARG: {N:o 136.}]

{§.18.}
Attesterades till liquid en räkning å 29 Rd 53 öre
af Herr Th. Munktell på normal-ljus,
som anskaffats för gasprofningen.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.19.}
Beslöts att de anskaffade normal-ljusen
skulle förvaras af Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: 1:Saknas]
[MARG: [Exped.]]

{§.20.}
Attesterades till liquid en räkning å 25 Rd
för af Herr Axel Karlsson förlidet
år verkställda afvägningar å gator
i Staden efter anmodan af Herrar
C.O. Öberg och C.L. Björk, såsom ledamöter
i Gatukomitén.

Herrar E.A. Naesman, A. Lindblad
och C.F. Sjöberg reserverade sig mot denna
utbetalning, emedan ej Gatukomitén re-
quirerat afvägningarne, utan endast Ord-
föranden och, vid dennes frånvaro, {en}
ledamot i Komitén begärt desamma.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.21.}
En af Herr C.O. Öberg ingifven motion, angå-
ende beredande af arbetsförtjenst åt
arbetarne i samhället, remitterades
till Fattigvårds Styrelsen, som hade att
med utlåtande till Stadsfullmäktige inkomma.

Samma dag justeradt:

/B.L. Hessle./
/Levin Hedlund/

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering]
[MARG: {N:o 138}]

Protokollerne för den 14 sistlidne Januari
och denne dag äro offentligen upplästa,
betyga

/C Jernbergh/
/C,G, Norin/

[MARG: {N:o {[137]}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 februari 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106990.

Personrelationer