Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 augusti 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 augusti 1887

Anmärkning

{1887 den 11 Augusti}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af

Herr P. Liljeqvist
Herr Arvid Nilsson
Herr A. F. Dahlström
Herr E. Andersson
Herr O. Aspelin
Herr E. A. Lundblad
Herr A. Falk
Herr T. Engström
Herr C. A. Ström med godkända förfall.

{§.1.}
Herr C. F. Lundström fäldes att plikta 2 Kronor
för uteblifvandet från Stadsfullmäktiges sam-
manträde den 14 sistl. Juli; utan anmäldt förfall.

{§.2.}
Företogs den från förra sammanträdet bordlagda
frågan om rättegång skulle anställas mot Hjelmare-
sänkningsbolaget för brister vid dambyggnaden här-
städes; - derom Utskottet hemställt att rättegång
tillsvidare ej beslutas.

I enlighet med yrkande af Herr Aug. Stålberg
blef detta ärende återremitteradt till Utskottet,
för utredning huruvida ej Hjelmaresänkningsbolaget
kunde åläggas underhåll och bekostande af
skötsel å dammarne, då kändt vore att
bolaget måst åtaga sig sådant för andra
af Hjelmaresänkningen berörda dambyggnader. -

[MARG: 30.]

{§.3.}
Efter föredragning af Utskottets afgifna
särskilda utlåtanden afslogos de vid förra
sammanträdet väckta förslag:

1:o af Herr G. E. Svahnbäck: derom, att en del
af Nybrohamnen måtte få användas till saluplats
intilldess att Rinmanstorg hunnit utvidgas;

2:o af Herr Joh. Engström: derom, att den genom
Ruddammens igenfyllning blifna plats måtte, tills-
vidare och så fort ske kunde, anvisas till plats
för spanmålsförsäljning. -

[MARG: 51.]

{§.4.}
På Drätselkammarens förslag antogo Stads-
fullmäktige erbjudet ackord för Fabriksidkaren
C. G. Janssons i N:o 276 kommunalutskylder för
år 1886 för 57 kronor 41 öre, då de för fastig-
heten belöpande utskylderna 25 Kr. 89 öre blifvit
undantagna för att med förmånsrätt utgå; och
innefattade ackordet att oprioriterade borgenärerne skulle
erhålla allt hvad som inflöte för Janssons till-
gångar, oberäknadt fastigheten, - som åtginge till in-
teckningar och räntor

[MARG: 52.]

{§.5.}
Till Utskottets beredning remitterades en fram-
ställning af Drätselkammaren att Stadsfullmäk-
tige måtte besluta ytterligare försäljning af
obligationer till nominelt belopp 100000 kronor
utaf stadens upplagda obligationslån, att använ-
das för gatuläggningsbehof samt för beslutad
utvidgning och ordnande af Rinmanstorg. -

[MARG: 53]

{§.6.}
Drätselkammaren hade hemställt att Stadsfull-
mäktige måtte antaga den öfverenskommelse
i afseende å Wattenledningsentreprenörens gatu-
iståndsättningsskyldighet, som omförmäldes uti
ett bilagdt protokollsutdrag.

Ärendet remitterades för beredning till Utskot-
tet, med 13 röster mot 8, hvilka senare afgåfvos
för ärendets omedelbara företagande till beslut,
då Drätselkammaren lemnat utredning.

[MARG: 54.]

{§.7.}
Föredrogs ett genom Magistraten inkommet
och af Hamndirektionen upprättadt förslag till
ny Hamntaxa för Eskilstuna, deröfver Magistraten in-
fordrat Stadsfullmäktiges yttrande.

Ärendet remitterades för beredning till Utskottet.

[MARG: 55.]

{§8.}
Upplästes en genom Magistraten inkommen
framställning af Fabriksidkaren J. A. Eilitz att
staden må bekosta borttagande af ett berg
som vore till hinders för läggning af gångbana
af tuktad sten vid hans gård N:o 250.

Remitterades till Drätselkammaren
för beredning.

[MARG: 56.]

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/

1887 den 22 Augusti å Rådhuset offentligen uppläst; betyga

/P. Fried:/
/A. Lindblom/

[MARG: {57.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 augusti 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106983.

Personrelationer