Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 april 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 april 1895

Anmärkning

{1895, den 11 April}

Närvarande: samtlige Stadsfullmäktige, förutom

Herr Aulin, som är vid Riksdagen,
H:rr Koraen,
Svengren,
Svahnbäck,
Hellstedt och
Öberg, alla med anmälda och godkända förfall, samt
Herr v. Krusenstierna, utan anmäldt förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos H:rr
Landström och Åkerstein.

{§ 2.}
Vid nu företagen slutlig behandling af Drätselkamma-
rens i tryck föreliggande förslag till utredning och yttran-
de i anledning af Kongl. Kammarkollegii skrifvelse den
7 Juni 1894 i fråga om dispositionen af städernas dona-
tionsjord beslöto Stadsfullmäktige att med godkännande
af den utredning i ärendet beträffande Eskilstuna stads donationsjord,
som Drätselkammaren åstadkom-
mit, till alla delar instämma i och såsom sitt eget upp-
taga samma Drätselkammares yttrande i frågan.

[MARG: {32.}]

{§ 3.}
Företogo Stadsfullmäktige till afgörande den af dess
förre Ordförande Fil. D:r Theofr. Munktell väckta motion
att på grund af ökning i de med tjenstebefattningarne
förenade göromål höja aflöningen för Stadsfullmäk-
tiges och Drätselkammarens sekreterare från förutva-
rande 500 kronor till 750 kronor för hvardera tjensten.

I afgifna utlåtanden hade såväl Drätselkammaren
som Beredningsutskottet afstyrkt bifall till motionen,
Utskottet likväl endast "för närvarande", och såsom
skäl härför andragit att antagligt vore att inom kort
en omorganisering komme att ske af tjenstebefatt-
ningarne med ty åtföljande reglering af lönevilkoren
samt att den nuvarande Sekreteraren icke innehaft
sina befattningar längre tid än mellan tre och fyra år,
hvarjemte Drätselkammaren såsom skäl för afslag
anfört, att tjensternas nuvarande innehafvare
derjemte vore Stadsfogde och Sekreterare hos Helsovårds-
nämnd och Byggnadsnämnd och för dessa sina samtliga
befattningar uppbure en lön af 3000 kronor, hvartill kun-
de läggas några hundra kronors sportler af befattningar-
ne såsom Stadsfogde och Byggnadsnämndens sekreterare,
samt att han derjemte hade inkomster af enskildt arbe-
te, så att han vore upptaxerad till en årlig inkomst af
4500 kronor.

Mot Utskottets afstyrkande utlåtande hade v. Ordföran-
den D:r Mossberg reserverat sig under yrkande att, då
lönen för Stadsfullmäktiges Sekreterare icke sedan år 1871,
då den faststäldes till 500 kronor årligen, undergått nå-
gon förändring, men arbetet i och för befattningen efter
denna tid i väsendtlig grad ökats, Utskottet borde
hos Stadsfullmäktige hemställa, det lönen för Stads-
fullmäktiges Sekreterare måtte höjas från 500 kr. till 750
kronor för år räknadt.

Sedan D:r Mossberg yrkat bifall till sin reserva-
tion, blef motionen i enlighet med Drätselkammarens
och Utskottets hemställan utan votering afslagen.

[MARG: {62}]

{§ 4.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslöto Stads-
fullmäktige lemna sitt förord till anta-
gande af ett utaf Eskilstuna Spritförsäljningsbolag inom
föreskrifven tid ingifvet anbud, att för nästkommande
försäljningsår mot en afgift af Trettiotusen kronor öfver-
taga all minuthandel med och utskänkning af bränvin
och andra brända eller distillerade spirituösa drycker
här i staden.

[MARG: {67.}]

{§ 5.}
Jemlikt Utskottets hemställan beslöto Stadsfullmäk-
tige förklara, att de för sin del icke hade något att erinra
emot Poliskammarens den 14 sistlidne Februari framstäl-
da förslag till ordnande af vin och maltdrycksförsäljningen
här i staden under nästinstundande försäljningsår, enligt
hvilket förslag hemstälts, att KMB. i länet måtte med-
gifva, att för samma försäljningstid finge utbjudas en
rättighet till utskänkning af vin i förening med kondi-
torirörelse å stadsdelen Vester, samt åtta ölutskänk-
ningsrättigheter, förlagda fem å stadsdelen Vester, två
å stadsdelen söder och en å stadsdelen Norr.

[MARG: 76.]

{§ 6.}
I ingifvet utdrag af dess protokoll den 27 nästlid-
ne Mars hade Drätselkammaren, under erinran, hu-
rusom Stadsfullmäktige genom beslut den 11 Oktober
1894 lemnat Drätselkammaren uppdrag att under
tiden för det nya stadshusets uppförande genom
tillfälliga lån anskaffa de härför nödiga penninge-
medel 365000 kronor, hvilka lån sedermera skulle
liqvideras genom ett för ändamålet upptaget amorterings-
lån, tillkännagifvit, att Drätselkammaren, under
förbehåll af Stadsfullmäktiges godkännande och KM:ts
nådiga tillstånd till amorterings-låns upptagande, med K. Styrelsen
för Postsparbanken träffat aftal, att K. Styrelsen
skulle mot revers och en till 3,85% bestämd årlig
ränta, hvilken halfårsvis skulle till Postsparbanken
erläggas, lemna Eskilstuna stad ett lån å 400000 à
450000 kronor att återbetalas under loppet af det
antal år, som kunde varda af Kongl. Maj:t be-
stämdt, hvilket lån skulle, utan kostnad för staden,
i poster om minst 50000 kronor hvarje gång
utbetalas å postkontoret i Eskilstuna, under vilkor
dock att reqvisition å det belopp, som för hvarje
gång skulle lyftas, gjordes hos Styrelsen minst fjor-
ton dagar före lyftningsdagen samt att lånet i sin
helhet blefve uttaget inom utgången af år 1897; gäl-
lande derjemte för samma låns återbetalande, att detta
skulle ske efter en särskildt upprättad amorterings-
plan, men att såväl långifvaren som låntagaren
skulle ega rätt att, sedan tio år förflutet efter lånets
fullständiga utlemnande och om sådant påfordrades, till
återbetalning uppsäga, hvad af lånet då vore oguldet,
samt att staden derjemte skulle ega rätt att, efter sam-
ma tids förlopp, öka den årliga amorteringen
utöfver det belopp, som i amorteringsplanen angåfves;
och hade Drätselkammaren anhållit om Stadsfullmäk-
tiges godkännande af detta sålunda mellan Kongl. Sty-
relsen för Postsparbanken och Drätselkammaren vil-
korligt träffade aftal om upptagande af lån, dervid
Drätselkammaren, beträffande lånets storlek, ville fram-
hålla, att hänsyn tagits dertill, att med detsamma
skulle kunna betäckas icke blott de beräknade
kostnaderna för stadshusets uppförande, 365000 kro-
nor, utan äfven eventuelt kostnaderna för möblering
af hotellet derstädes m. m., äfvensom för inrättande af
en fast brandkår, i hvilka båda ärenden beslut må-
hända kunde inom snar framtid komma att fattas,
hvarför sålunda fixerande af lånesummans storlek
lämpligen kunde anstå till dess Stadsfullmäktige
komme att besluta om sökande af KM:ts tillstånd
till lånets upptagande.

Till hvad DK:n härofvan anfört och föreslagit be-
slöto Stadsfullmäktige lemna bifall.

[MARG: 77.]

{§ 7.}
Med skrifvelse från Magistraten öfverlemnades för
kännedom och efterrättelse i bestyrkt afskrift KM:ts
nådiga Bref den 1 Mars 1895 till Medicinalstyrelsen,
hvari meddelats, att KM:t samma dag funnit godt fö-
reskrifva, att ett nytt apotek med personligt privilegium
skall anläggas i Eskilstuna inom det område af
stadsdelen Vester, som begränsas af Vestermarks-, Krib-
sens-, Kungs- och Bruksgatorna.

Det Kongl. Brefvet såsom icke från stadens sida
föranledande någon åtgärd, lades i förvar bland Stads-
fullmäktiges handlingar.

[MARG: {33.}]

{§ 8.}
I ingifvet utdrag af sitt protokoll den 4 innevarande
månad hade Fattigvårdssyrelsen hemstält, att Stads-
fullmäktige måtte till Styrelsens förfogande ställa ett
anslag af 900 kronor till inköp af tvänne manglar
af samma storlek, som de hos Fattigvården förut be-
fíntliga, att jemte belastning och två tillhörande lån-
ga bord anskaffas och uppställas i den del af nedre
våningen i f. d. epidemiska sjukhuset, bestående af
en större sal och två rum, hvilka enligt Stadsfull-
mäktiges beslut den 13 December 1894 blifvit för detta
ändamål stäld till Fattigvårdsstyrelsens disposition;
och blef denna framställning af Stadsfullmäktige
bifallen.

[MARG: {78.}]

{§ 9.}
Till Utskottet för beredning remitterades en af
Herr Aug. Stålberg väckt motion om anslag, på sätt
i Stadshuskommitterades betänkande är föreslaget,
af 35000 kronor för möblering i Stadshusbyggnaden.

[MARG: 79.]

{§ 10.}
För utevaro utan anmäldt förfall pliktade Herr
v. Krusenstierna två kronor.

Justeradt den 13 April 1895.

/Arvid, Nilsson/
/Gust. Landström/
/H. Åkerstein/

År 1895 den 16 April å Rådhuset offentligen uppläst betyga:

/Gustaf Carlsson/
/J. W. Öfling/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 april 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106982.

Personrelationer