Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 oktober 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 oktober 1878

Anmärkning

{1878 den 10 Oktober.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undan-
tag af:

Herr C. O. Öberg
Herr J. C. Heljestrand
Herr E. A. Lundblad
Herr J. P. Nordlund
Herr A. Lindblad
Herr C. M. Loström hvilkas anmäldta förfall godkändes.

{§.1.}
I enlighet med Berednings Utskottets förslag skulle
Stadsfullmäktige, såsom infordradt yttrande om
blifvande beskaffenheten af stadens skjutsanstalt, för-
klara sig finna, att förhållandena numera ej
påkallade annat i detta hänseende, än en skjuts-
station, då resande kunna erhålla herberge och
förplägning å de hotell och källrar, hvilka här
finnas; hvarjemte skulle, i afseende å derom
gjord förfrågan, meddelas, att Staden ej eger bi-
träde vid skjutsningens utgörande från hemman
å landet. -

[MARG: 103.]

{§.2.}
Uti infordradt yttrande öfver Magistratens
framställning, om anslående af årlig lön å 1500 kro-
nor till en Stadsfogde här i staden med anledning
af Kongl. Maj:ts den 10 Augusti 1877 faststälda nya
Utsökningslag, hade Berednings Utskottet hemställt,
att Stadsfullmäktige måtte bestämma Stadsfogde-
lönen här i staden till 1000 kronor för år,
med förklaring, att, derest Stadsfogden vill sig
till biträde använda exekutionsbetjente, desse
må af honom aflönas.

Under öfverläggningen anförde t.f. Borgmä-
staren S. Alm angelägenheten deraf att lönen
till Stadsfogden åtminstone må sättas till 1200 kro-
nor till likställighet med hvad i stat tillkommer
en landskontorist; hvarjemte af Herr J. Walén
gjordes yrkande på 800 kronors lön åt Stads-
fogden. -

Genom votering bifölls Utskottets
förslag med 13 röster mot 11, hvilka sednare
afgåfvos för Herr Waléns yrkande. -

[MARG: 101.]

{§.3.}
Med bifall till Drätselkammarens i saken
afgifna utlåtande, medgåfvo Stadsfullmäktige
att, till undvikande af förändring under nu löpande
år, Poliskammaren skulle ega att använda aflönin-
gen för en vakant hållen poliskonstapelsplats
till löneförbättring åt i tjenst varande konstap-
lar; men på det en sådan afvikelse från en fast-
ställd stat för framtiden måtte undvikas, skulle
Stadsfullmäktige meddela Poliskammaren att
nästa års utgiftsstat för polisen bör så uppgöras
att han kan efterföljas utan att aflöning behöfver
utgå för vakanta befattningar.

[MARG: 93.]

{§.4.}
I enlighet med Drätselkammarens derom afgifna
förslag utsågo Stadsfullmäktige Ingeniören A.
Karlsson, Stadskassören C. J. Jernbergh och Fabri-
kören Gust. Nilson till komiterade för att, med
anledning af den förstnämndes motion i ämnet,
anskaffa ritning och kostnadsförslag till ett hus
för härvarande Tekniska Söndags- och Aftonskola
samt uppgöra förslag till plats derför, tiden för dess
uppförande och anskaffande af dertill erforderliga
medel; och utsågs Herr Jernbergh att till första
sammanträdet kalla Komiterade.

[MARG: 104.]

{§.5.}
Med godkännande af Drätselkammarens utlåtande
beslöts att 500 kronor af slöjd- och industriutställ-
ningens behållna medel finge lemnas till Ingeniö-
ren J. O. Biörck såsom ersättning för hvad han
enskildt i tid och på annat sätt fått uppoffra
på åstadkommande af ifrågavarande Utställnings
erkändt goda resultat; hvarjemte Stadsfull-
mäktige, på derom nu väckt förslag af Ordfö-
randen, beslutade att till hvardera af Komi-
terade för Utställningen skulle, såsom ett kommunens
erkännande till dem, lemnas ett exemplar af
årsutställningens silfvermedalj, som äfven betalas
af industri-medlen. -

(Under behandlingen af detta ärende afträdde
Herr J. O. Biörck.)

[MARG: 105.]

{§.6.}
Stadsfullmäktige beviljade:

1:o f.d. Lokomotivföraren Ch. Skånberg 25%
ackord för hans Kommunalutskylder för år 1877,
emedan han mistat sin syssla, för hvilken han taxerats;

[MARG: 97.]

2:o Skräddaren C. G. Dahlbom 45% ackord för
hans enahanda utskylder, då han förlidet år erhöll kon-
kursackord å samma belopp;

[MARG: 98.]

3:o f.d. Poliskonstapeln F. Sohlberg 25% ackord för
hans enahanda utskylder, sedan t.f. Borgmästaren
Alm upplyst att han ej, emot hvad Drätselkammaren
antagit, återbekommit polissysslan utan endast
tjenstgör såsom extra konstapel.

[MARG: 99.]

{§.7.}
Stadsfullmäktige biföllo Drätselkammarens
hemställan att uret å Elementarläroverkshuset
finge iståndsättas och på samma gång så förändras,
att detsamma äfven finge minutvisare, för hvilket
Drätselkammaren uppgifvit en kostnad af
200 kronor för iståndsättningen och 150 kronor för
förändringen i angifna hänseendet.

[MARG: 106.]

{§.8.}
Sedan den härstädes bildade Gymnastikföreningen
hos Drätselkammaren begärt införande af gasled-
ning i Gymnastikhuset, enligt ett af Föreningen
anskaffadt kostnadsförslag å 222 Kr. 33 öre, antin-
gen på stadens bekostnad eller ock att 200 kronor
måtte dertill anslås, med skyldighet för Föreningen
att betala resten utan anspråk på delegarerätt i
gasledningen; hade Drätselkammaren öfver-
lemnat framställningen till Stadsfullmäktige,
med tillstyrkan, att ifrågasatta gasledningen, på
anförda skäl, måtte i Gymnastikhuset införas
på stadens bekostnad.

Efter öfverläggning bifölls Drätselkammarens
hemställan med det tillägg att Gymnastikföreningen
skall deltaga i betalningen för gaslyset derstädes.

Derefter framstäldes af Ordföranden det förslag
att som gymnastiksalen, serdeles efter gaslysnings in-
förande, blefve en ändamålsenlig konsertlokal, skrif-
velse skulle afgå till Elementarskolans Rektor
med anmodan att upptaga lämplig afgift för salens be-
gagnande; men detta förslag förkastades vid vote-
ring med 18 röster mot 5 röster.

{§.9.}
Fabrikören Sven Palmgren och Kollega T. Eng-
ström valdes till revisorer å härvarande Utskänk-
ningsbolags räkenskap och förvaltning under året
1877-1878.

{§.10.}
Fabrikören Johan Walén utsågs till stadens
Ombud vid instundande Mantalsskrifning, och
Handlanden C. J. Andberg valdes att dervid
å Kommunalstyrelsens vägnar meddela intyg
angående dem, hvilka för fattigdom eller
sjuklighet böra från mantalspenningar befrias.

{§.11.}
Stadskassören C. J. Jernbergh utsågs att bevaka
Eskilstuna stads rätt vid af Kommissionslandt-
mätaren C. A. Åkerstein utsatt landtmäteriförätt-
ning, rörande den af Stadsfullmäktige beslutade
vattenaflednings upptagande vid stadens gräns
mot Eskilstuna Kungsladugård och vidare
genom Kungsladugårdens egor med utlopp i
ån nedom Klosterström.

{§.12.}
Öfver Herr A. Lindblads vid förra samman-
trädet väckta motion, om antagandet af förnyad
nummerordning å gårdarne i staden, sålunda, att
desamma skulle betecknas med särskild nummer-
ordning för hvarje gata, hade Byggnads Nämnden
sig utlåtit och på det sätt tillstyrkt bifall till
förslaget att, med bibehållande dock af den
förutvarande nummerordningen såsom den
officiela, gårdarne långs hvarje gata måtte
förses med särskild adressnummer.

Wid föredragning häraf godkändes Nämndens
yttrande, hvarefter ärendet till Nämnden åter-
remitterades, med anmodan, att af densamma
få uppgjordt ett förslag till adressnummerin-
gar. -

[MARG: 107.]

{§.13.}
Föredrogs en genom Magistraten ankommen
framställning från Komiterade för aktietecknare
till ett Kallbadhus härstädes, att Staden måtte
bispringa berörda företag på uppgifna sätt; och
remitterades denna framställning för bered-
ning till Utskottet.

[MARG: 108.]

{§.14.}
Herr Carl Andberg väckte muntligen motion om
gaslednings införande i Folkskolehuset; och
remitterades densamma, för beredning, till Drät-
selkammaren, med anhållan om skyndsam behandling
i anseende till den framskridna årstiden, som snart
omöjliggör ett dylikt arbetes utförande, derest
detsamma beslutas. -

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/
/T. Engström/
/E A Naesman/

1878 den 30 December å Rådhuset
offentligen uppläst, betyga

/[C; S Wikman]/
Dir. Musices

/J E Jacobsson/

[MARG: {121.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 oktober 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106973.

Personrelationer