Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 oktober 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 oktober 1889

Anmärkning

{1889 den 10 Oktober.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af:

Herr A. F. Dahlström
Herr Theofr. Boberg
Herr T. Engström med godkända förfall

Herr Ade Falk utan anmäldt förfall.

{§1.}
Då nu till behandling företogs Hamndirektionens hemställan
om bemyndigande att, i mån erforderliga medel dertill erhölles
genom influtna hamnumgälder, fortsätta och fullborda stenkajen
vid Nybrohamnen enligt förut af Stadsfullmäktige godkänd
plan för nämnda arbetes utförande, föredrogs till en början
Utskottets utlåtande i ärendet, deri Utskottet, af anförda
orsaker, med afstyrkande af Herr Lundblads i ärendet gjorda
framställning att en del af berörda medel måtte användas till för-
bättrande af trafikleden vid Nybron, hemstält att Hamn-
direktionens hemställan måtte i oförändradt skick bifallas.

Sedan derefter Herr Lundblad förklarat sig afstå från
sitt ofvan berörda yrkande, blef i enlighet
med Utskottets utlåtande Hamndirektionens hemställan
af Stadsfullmäktige bifallen.

[MARG: 58]

{§2.}
I enlighet med Utskottets utlåtande afslogo Stads-
fullmäktige af Herr Theofr. Boberg såsom egen
motion uptagen ansökan från Eskilstuna Gymnastik-
klubb att få vissa tider disponera Gymnastiklokalen.

[MARG: 59]

{§3.}
I nu föredragen skrifvelse hade Drätselkammaren,
med tillkännagifvande att vid beslutad och åt Drätsel-
kammaren updragen försäljning af Stadens ännu oförsålda,
till nominelt belopp af 87,000 kronor upgående obligationer anbud inkommit
från Eskilstuna Stads sparbank att för 110 procent
inköpa berörda obligationer, hvarigenom
ett öfverskott af 8,700 kronor utöfver nominela
beloppet komme att för staden upstå, hemstält
att detta öfverskått måtte användas till dels för-
bättrande af stenläggningen å Köpmangatan
dels gatuförbättringar i öfrigt.

Stadsfullmäktige biföllo framställningen.

[MARG: 61]

{§4.}
Föredrogs Kongl. Maj:ts nådiga resolution
den 26 Juli 1889 uppå Stadsfullmäktiges besvär
öfver Kongl. Kammarrättens utslag den 4 Mars
1889 i fråga om Provincialläkaren V. Mossbergs
taxering för år 1888, hvarigenom Kongl. Majt, med
undanrödjande af öfverklagade utslaget, fast-
stält pröfningsnämndens beslut, enligt hvilket
Mossberg skall för all sin inkomst här i staden
beskattas.

Resolutionen lades till handlingarne; Och
skulle af Stadskassan gäldas kostnaderna för
resolutionens utfående med två kronor.

[MARG: 29]

{§5.}
I och för förklarings
afgifvande delgåfvos Stadsfullmäktige de
besvär, Klosters Sockens Kommunalstämma hos Kongl. Kammarrätten anfört
öfver Konungens Befallningshafvandes i länet Utslag
den 18 sistlidne April, deri Konungens befallnings-
hafvande befriat Waktkonstapeln G. Eriksson från
honom vid mantalsskrifning vid Klosters Socken påförda
böte samt i sammanhang dermed förordat att Eriksson
skall ur Klosters sockens mantalslängd för inne-
varande år uteslutas.

I detta ärende beslöto Stadsfullmäktige afgifva
följande förklaring:

Till Kongl. Maj:ts och Rikets Kammarrätt.

Som det dock är styrkt, emot hvad klaganden
antagit, att Waktkonstapeln G. Eriksson är boende
i Klosters socken utan behörigt tillstånd, hem-
ställa Stadsfullmäktige, att besvären lemnas
utan afseende.

[MARG: exp.]

{§6.}
Sedan Beredningsutskottet nu till Stadsfull-
mäktige öfverlemnat ej mindre eget förslag till ny
Byggnadsordning för Staden än äfven Drätselkamma-
rens, efter infordradt utlåtande, afgifna förslag
till sådan byggnadsordning, beslutade nu Stadsfull-
mäktige, i enlighet med Herr Åkersteins hemställan,
att samtliga handlingar i ärendet skulle
till Magistraten öfverlemnas med anmodan, att
Magistraten ville, efter det Byggnadsnämndens
utlåtande blifvit genom Magistratens
försorg infordradt, med eget yttrande till Stadsfull-
mäktige i ärendet inkomma.

[MARG: 3 Exp.]

{§7.}
Till Utskottet remitterades för beredning:

1:o af Stadskamreraren C. Jernberg i egenskap af Stadens
ombud gjord hemställan om instruktion vid pågående
gränsreglering med Carl Gustafs stad.

[MARG: 63]

2:o Styrelsens för Eskilstuna Elementarläroverk
för flickor ansökan om ökade anslag till nämnda
läroverk.

[MARG: 64]

3:o Af Herr C. J. Andberg såsom egen motion uptagen
ansökan från Eskilstuna Warmbadhus bolags Styrelse
att från år 1890 måtte beviljas vattenledningsvatten
kostnadsfritt till Warmbadhusets behof.

[MARG: 65]

{§8.}
Föredrogs följande till Stadsfullmäktige ingifna
skrifvelse:

"Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna.
Af helsoskäl och bristande tid till befattnin-
gens skötande får jag härmed vördsamt anhålla
om entledigande såsom Sekreterare hos Stads-
fullmäktige.
Eskilstuna den 10 Oktober 1889.
/C. Jernbergh./"

Stadsfullmäktige biföllo denna anhållan;
Och beslutade Stadsfullmäktige tillika, på af
Herr Ordföranden framstäldt förslag, till Herr
Stadskamreraren Jernbergh hembära dess tack-
samhet och förbindelse, för det utmärkta sätt, hvarpå
Herr Stadskamreraren Jernbergh under så många
år uppehållit Sekreterarebefattningen hos Stadsfull-
mäktige.

[MARG: 62]

{§9.}
Sedan Herr Stadskamreraren C. Jernbergh denna
dag på egen begäran erhållit entledi-
gande från Sekreterarebefattningen hos Stads-
fullmäktige väckte Herr A. Stålberg nu mundt-
ligen motion om beslutande af ett [årligt] anslag
åt Herr Stadskamreraren Jernbergh samt anhöll
om remiss till Utskottet af motionen; Och
blef motionen af Stadsfullmäktige till utskottet
för beredning remitterad.

[MARG: 66]

{§10.}
Herr Falk pliktar 2 kronor för ute-
varo från dagens sammanträde

{§11.}
Att jemte Herr Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar C. A. Lundberg
och G. E. Svanbäck.

/Theofr Munktell/

Samma dag justeradt

/G E Svahnbäck/
/C. A. Lundberg/

År 1889 den 14 Oktober å Rådhuset offentligen uppläst;
betyga:

/Aug Eriksson/
/Gust. Carlsson/

[Marg: 63.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 oktober 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106972.

Personrelationer