Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 november 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 november 1898

Anmärkning

{1898, den 10 November}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar Stawelius,
Liljeqvist,
Öberg
Forsberg och
Hellstedt,
alla med anmälda och godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar A.G. Pettersson och P.A. Pettersson

{§ 2.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstäld beslöto Stads-
fullmäktige förklarar sig icke hafva något att erinra
mot bifall till den af Handlanden C.A. Strengbohm
såsom innehavare af firman "Eskilstina sportma-
gasin, C.A. Strengholm " hos KMB. i länet gjorda
ansökning om tillstånd att i hans i gården N:r 228
med adressnummer 14 vid Drottninggatan här i sta-
den belägna handelslokal idka handel med explo-
siva varor af andra klass i enlighet med föreskrif-
terna i Kongl. Förordningen den 19 November 1897.

[MARG:{49}[E].]

{§ 3.}
Jemlikt utskottets hemställan beslöto Stadsfull-
mäktige, med bifall till Styrelsen för härvarande
Arbetareinstitut derom gjorda framställning,att un-
der vilkor, det institutets verksamhet fortfarande
leddes i enlighet med de för detsamma af Stads-
fullmäktige godkända stadgan, för uppehållande
af föreläsningarne vid institutet under kalender-
året 1899 anvisa ett anslag af Ett tusen kronor.

[MARG:{51}a.]

{§ 4.}
Till Utskottet för beredning remiterades det
från Magistraten inkommande förslaget till Utgifts-
och Inkomststat år 1899 för Eskilstuna stad.

[MARG:{53}S.]

{§ 5.}
Sedan Drätselkammaren vid granskning af fem utaf
Stadsfogden och Stadskammaren afgifna förteckningar å
oguldna kommunalutskulder till Eskilstuna, hvilka
af uppgifna orsaker icke kunnat indrivas, uppgående
till följande belopp.

för år 1895 - kr. 297:28
för år 1896 - kr.1741:36
för år 1897 - {kr.1560:78}
kronor 3599:42

från afskrifning undantagit
287/1896 Handelsresanden L.Th. Lagberg kr. 21:62
2555/1897 Handlanden C.E. Dahlberg {kr. 22:36}
kronor 43:98

men för återstående beloppet 3555 kr 44 öre hos Stads-
fullmäktige begärt afskrifning ur räkenskapen blef
denna framställning af Stadsfullmäktige bifallen.

[MARG:{54}[U].]

{§ 6.}
Till erhållande af understöd för innevarande år
från C.O. Nyzellsfonden hade fattigvårdsstyrelsen före-
slagit följande 25 behövande smidesgesälls enkor,
nämligen,
Hedda Sofia Andersson boende vid Båtsmansbacken
Anna Maria Andersson boende i gården N:r 207,
Anna Charlotta Björklund boende i gården N:r 195,
Brita Kristina Bergman boende i gården N:r 368,
Anna Charlotta Ehrlin boende i gården N:r 383,
Johanna Fredrika Ek boende i gården N:r 268,
Anna Kristina Eriksson boende i gården N:r 135,
Carolina Fredrika Hellqvist boende i gården N:r 335
Johanna Carolina Lindmark boende i gården N:r 293,
Kristina Lovisa Lodén boende i gården N:r 236
Charlotta Lönnberg boende i gården N:r 311
Kristina Charlotta Lönnberg boende i gården N:r 204
Fredrika Gustafva Malmqvist boende i gården N:r 241
Maria Kristina Norén boende i gården N:r 226
Kristina Wilhelmina Nordström boende i gården N:r 213,
Brita Kristina Nyberg boende vid Gustafsberg
Beata Augusta Rolin boende i gården N:r 217.
Angelina Gustafva Sjöstedt boende vid Brunnsbacken
Maria Charlotta Stålberg boende i gården N:r 235,
Johanna Wilhelmina Sundqvist boende i gården N:r 186,
Anna Kristina Söderberg boende i gården N:r 373
Kristina Lovisa Ullvin boende i gården N:r 299,
Brita Wallén boende i gården N:r 219
Kristina Elisabeth Wiklund boende i gården N:r 299,
Kristina Charlotta Öjerholm boende i gården N:r 299.
Tillika hade Fattigvårdsstyrelsen
{dels,} för den händelse någon af förestående perso-
ner skulle aflida, innan utdelning af understöden
egt rum, i reserv uppsatt
Enkan Sofia Lundin boende i gården N:r 186,
{dels ock} hemstält att, om understöd tilldelas enkan
Angelina Gustafva Sjöstedt, detsamma, för att komma
henne personligen till del och nytta, måtte öfverlem-
nas till Distriktsledamoten Herman Lundberg, för
att henne sjelf i mån af behof tillställas.

Till hvad Fattigvårdsstyrelsen sålunda föresla-
git och hemstält lemnade Stadsfullmäktige bi-
fall; och skulle underrättelse härom genom ut-
drag af protokollet meddelas Drätselkammaren
med uppdrag tillika att i vederbörlig ordning verk-
ställa utdelning af understödsmedlen.

[MARG:{55.}n.]

{§ 7.}
Af Helsovårdsnämnden och fattigvårdsstyrelsen
gjorda anmälningar om vid årets slut afgående
ledamöter i Nämnden och Styrelsen remitterades till
Utskottet för uppgörande af valförslag.

[MARG:{56}N.{57}F.]

{§ 8.}
En genom Magistraten öfverlemnad framställning
från Helsovårdsnämnden om anslag till aflöning
åt en veterinär tjensteman under benämning Stadsve-
terinär här i staden remitterades till Utskottet för
beredning.

[MARG:{58}S.]

{§ 9.}
En af Eskilstuna Spritförsäljningsbolag gjord
framställning, att Staden måtte från nästa års bör-
jan inköpa bolagets såväl byggnader som in-
ventarier å Djurgården blef för utlåtande
remitterad till Drätselkammaren.

[MARG:{59}D.]

Justeradt Samma dag

/Arvid, Nilsson/
/P Aug. Pettersson/
/A.G. Pettersson/

[MARG:{reg}]

År 1898 den 12 November å Stadshuset offent-
ligen uppläst betyga:

/Joh, Aug, Larsson/
/Hans, Swenson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 november 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106971.

Personrelationer