Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 november 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 november 1892

Anmärkning

{1892, den 10 November}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af
H:rr Liljeqvist, med anmäldt och godkändt
förfall, samt
Aulin, som är vid Riksdagen.

{§1.}
Föredrogs ankommet utdrag af Magistratens protokoll
den 4 innevarande November vid förrättande af val
utaf en ledamot i Stadsfullmäktige för tiden intill
detta års utgång efter Läroverkskollegan
Th. Engström, som aflidit; och inhemtades af förenämn-
da protokollsutdrag att härtill utsetts förste läraren
P. A. Pettersson; hvarefter och sedan han af Ordföran-
den helsats välkommen, han intog sin plats bland
Fullmäktige.

[MARG: 108.]

{§2.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll ut-
sågos Herrar Arv. Nilsson och Emil Andersson.

{§3.}
Med Magistratsremiss hade ankommit utdrag
af Magistratens protokoll den 18 nästlidne Oktober,
hvaraf inhemtades, att vid förenämnda dag i enlig-
het med den 16 December 1890 fattadt beslut verk-
stäld utlottning af två ledamöter bland Stads-
fullmäktige, Handlanden Emil Andersson och Må-
laren L. Stenqvist ur Stadsfullmäktige utlottats
för tiden från och med nästkommande års början.

Protokollsutdraget lades till handlingarne.

[MARG: {107.}]

{§4.}
Beslöts att till Utskottets beredning remittera det
från Magistraten inkommande förslaget till Utgifts-
och inkomststat för staden under nästkommande
år.

[MARG: 109.]

{§5.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren hem-
stält beslöto Stadsfullmäktige att ur räkenska-
pen afskrifva oguldna kommunalutskylder
för år 1891 till ett belopp af 149 kronor 71 öre enligt
en af Stadsfogden afgifven förteckning, hvilka
af uppgifna orsaker icke kunnat indrifvas.

{§6.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren föresla-
git beslöto Stadsfullmäktige att hos Kongl. Maj:t
göra underdånig framställning om rätt för staden att upp-
taga ett lån mot obligationer till belopp af 500000
kronor till gäldande af följande utgiftsposter,
hvilka, enligt hvad Stadsfullmäktige förut beslutat,
skulle genom tillfälliga lån bestridas, nämligen

för muddring och strandskoning samt inköp
af mudderverk och pråmar enligt beslut
12/12 1889, 10/4 1890 och 12/6 1890 - 135200

för vattenverk /till följd af Kongl. Brefvet den

Transport 135200

Transport 135200

24/4 1890/ i N:r 46 enligt beslut 14/2 1889, 26/6 1890
och 11/6 1891 59000.

för fattigvårdsbyggnad enligt beslut i 1891 års
stat 24000

för nytt vattenledningsfilter enligt beslut i
1892 års stat 33000:-

för aktier i Norra Södermanlands jernvägs-
aktiebolag enligt beslut 2/10 1890, 12/11 1891 och
14/1 1892 170000:-

Summa kr. [421200:-]

Och skulle tillika hos Kong. Maj:t göras underdånig
framställning om rätt för staden att, derest nådigt
tillstånd till upptagande af obligationslånet lemna-
des, omedelbart derefter försälja obli-
gationer till ett belopp af 421000 kronor.

[MARG: {utgår se nedan!} 110.]

{§7.}
Med skrifvelse den 8 innevarande månad öfver-
lemnade Fattigvårdsstyrelsen förslag å följande
25 fattiga smidesgesällsenkor till erhållande af in-
nevarande års ränta å C. O. Nyzellsfonden till lika
belopp sinsemellan, nämligen

Anna Maria Andersson i gården N:r 236.
Carolina Sofia Bergström i gården N:r 132
Johanna Borg i gården N:r 282.
Anna Charlotta Björklund i gården N:r 195.
Johanna Ek i gården N:r 268.
Anna Charlotta Ehrlin i gården N:r 383.
Johanna Christina Forssell i gården N:r 399.
Christina Katarina Fernsten i gården N:r 241
Anna Christina Hedberg i gården N:r 163.
Anna Greta Hedlund i Munktorp
Fredrika Carolina Hellqvist i gården N:r 288.
Charlotta Lönnberg i gården N:r 311
Christina Charlotta Lönnberg i gården N:r 204
Johanna Carolina Lindmark i gården N:r 293.
Clara Charlotta Löfgren i gården N:r 227.
Christina Wilhelmina Nordström i gården N:r 205B.
Brita Maria Pettersson i gården N:r 284.
Charlotta Ringholm i gården N:r 370A.
Beata Augusta Rolin i gården N:r 184.
Maria Charlotta Stålberg i gården N:r 241.
Johanna Vilhelmina Sundqvist i gården N:r 186.
Anna Christina Söderberg i gården N:r 373.
Christina Elisabeth Wiklund i gården N:r 299.
Brita Wallén i gården N:r 219.
Maria Christina Öjerholm i gården N:r 294.

Förslaget blef af Stadsfullmäktige godkändt.

[MARG: {111.}]

{§8.}
Till utskottets beredning remitterades

1:o en af Styrelsen för Föreningen för Frivillig Fattig-
vård gjord, af vice Ordföranden såsom egen motion
upptagen ansökning om beviljande af understöd
för uppehållande under nästkommande år
af Föreningens arbetsstuga för fattiga barn;

[MARG: 112.]

2:o en af Smidesarbetaren Ad. Johansson gjord, af
Herr E. Frieman såsom egen motion upptagen
ansökan om efterskänkande af kommunalut-
skylder för år 1891.

[MARG: 113.]

{§9.}
Hos Stadsfullmäktige hade Enkefru Carolina Dahl-
ström härstädes å sterbhusets efter Handlanden
A. F. Dahlström vägnar gjort ansökan att till sterb-
huset måtte återbetalas kommunalutskylder för
år 1889 till belopp af 24 kr., hvilka bemälde Dahl-
ström erlagt men från hvilkas erläggande, enligt hvad af
ansökningen bilagda,
af Kongl. Maj:t faststälda Kammar-
Rättens utslag den 19 Februari 1890 Dahlström blifvit
befriad; och biföllo Stadsfullmäktige den sålunda
gjorda ansökningen.

[MARG: 114.]

{§10.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige utdrag af Magistratens
härstädes protokoll den 14 och 21 sistlidne Mars,
hvaraf inhemtades, att Magistraten, med bifall till
derom af Stadsfullmäktige gjord anhållan, sistnämn-
da dag, med afslag å Ingeniören Th. Bobergs ansökan om
upplåtelse af tomterna N:ris 356, 358 och 389 för bygg-
nadsändamål tilldelat Eskilstuna stad samma
tomter till bebyggande inom en tid af sex år, då
behöriga boningshus och uthus skulle vara derå
uppförda enligt af Byggnadsnämnden godkända
byggnadsritningar och gifna föreskrifter vid äfven-
tyr att staden eljes finge tomterna afträda.

Underrättelse härom skulle genom utdrag
af protokollet Drätselkammaren meddelas, hvar-
jemte Magistratens protokollsutdrag i ärendet skulle jemväl
till Drätselkammaren öfverlemnas för att bland
dess handlingar förvaras.

{§11.}
En af Herr Söderblom mundtligt gjord framställning,
det Stadsfullmäktige måtte till Styrelsen för Norra
Södermanlands jernvägsaktiebolag aflåta skrif-
velse med begäran att erhålla del af de vid senaste
styrelsesammanträdet fattade beslut rörande jern-
vägens sträckning vid Eskilstuna och dermed sam-
manhängande frågor, på det Stadsfullmäktige
måtte blifva i tillfälle pröfva, huruvida de af sta-
den för dess teckning af aktier uppstälda vilkor blifvit iakt-
tagna, blef efter en stunds diskussion remitterad
till utskottet, som hade att till Stadsfullmäktige
afgifva utlåtande rörande lämpligheten af en
dylik skrifvelses aflåtande samt, derest utskottet
funne sig böra tillstyrka framställningen, jemväl afgifva
förslag till skrifvelse i ämnet.

[MARG: {115.}]

{§12.}
Protokollet skulle justeras å Stadsfogdeexpeditionen
i morgon den 11 innevarande November kl. 1 e.m.

Justeras

/Theofr Munktell/
/Emil Andersson/
/Arvid Nilsson/

År 1892 den 14 Nov: å Rådhuset offentligen uppläst betyga:

/Gust Carlsson/
/Aug; Winbom/

Vid sammanträde med Stadsfullmäktige den 15 December
1892 beslöts att §6 i detta protokoll skulle såsom orätt
uppfattad och uppsatt utgå och §6 i stället erhålla följande
förändrade lydelse:

{§6.}
Föredrogs ett från Drätselkammaren ankommet ut-
drag af dess protokoll den 26 sistlidne Oktober, hvaraf in-
hemtades att, då, enligt hvad Stadsfullmäktige förut be-
slutat, följande utgiftsposter skulle genom tillfälliga
lån bestridas, nämligen

för muddring och strandskoning samt inköp af mudder-
verk och pråmar enligt beslut 12/12 1889, 10/4 1890 och
12/6 1890 - kr. 135200

för vattenverk (till följd af Kongl. Brefvet den 24/4
1890) i N:r 46 enligt beslut 14/2 1889, 26/6 1890 och
11/6 1891 - kr. 59000

för fattigvårdsbyggnad enligt beslut i 1891 års
stat - kr. 24000:-

för nytt vattenledningsfilter enligt beslut i 1892
års stat - kr. 33000

för aktier i Norra Södermanlands jernväg enligt
beslut 2/10 1890, 12/11 1891 och 14/1 1892 - kr. 170000:-

eller tillhopa kr. 421200:-

men detta belopp syntes Drätselkammaren väl stort
för att genom tillfälliga lån å högst två år kunna fort-
farande betäckas, Drätselkammaren hemstält, det Stads-
fullmäktige ville hos Kongl. Maj:t göra underdånig fram-
ställning om rättighet för staden att för ofvan angifna
ändamål upptaga ett lån mot obligationer å jemnad sum-
ma af 500000 kronor, af hvilket belopp obligationer för en
summa af 421000 kronor finge omedelbarligen efter
lånets beviljande försäljas.

Till denna framställning lemnade Stadsfullmäktige
bifall.

och blef förestående § för Stadsfullmäktige föredra-
gen samt skulle i följd häraf såsom justerad anses.

[MARG: 110.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 november 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106970.

Personrelationer