Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 november 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 november 1887

Anmärkning

{1887 den 10 November}.

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af
Herr Ade Falk, som ej heller anmält förhinder.

{§.1.}
I anledning af Herr Kaptenen P. Laurells förklaring
att det muddringsarbete i Hjelmaren, mot hvilket Stads-
fullmäktige sökt förbud, blifvit afslutadt och ej
komme att vidare upptagas, skulle Stadsfullmäk-
tige, enligt Utskottets nu föredragna förslag, af-
gifva det yttrande till Läns Styrelsen att Stads-
fullmäktige, vid sådant förhållande, för närva-
rande låta saken härvid bero.

[MARG: 58.]

{§.2.}
På skäl som Utskottet uti nu föredragna betän-
kandet anfört, beslutade Stadsfullmäktige - i
anledning af härvarande Tekniska skolas direk-
tions framställning - att staden skulle till Eskils-
tuna fackskola för den finare smidesindustrin,
för år 1888, lemna ett anslag af 750 Kronor,
att af Tekniska skolans direktion förvaltas
och redovisas.

[MARG:72.]

{§.3.}
Emedan Magistraten infordrat Stadsfullmäk-
tiges underdåniga yttrande med anledning af
en af härvarande tekniska skolas direktion
hos Kongl. Maj:t gjord ansökning om årligt
statsbidrag tillsvidare af 5500 Kronor till in-
rättande af en s.k. fackskola för den finare
smides och metallindustrin härstädes,- uti
hvilken ansökning ock omförmäldes att såsom
bidrag af Eskilstuna stad påräknades för skolan
nödig lokal med uppvärmning -, företogs detta
ärende, uti hvilket Berednings Utskottet afgifvit
utlåtande, hvaruti hemställts att Stadsfull-
mäktige måtte förklara, att, då ifrågavarande
ansökning sammanfölle med Stadsfullmäktiges
egen tidigare framställning i samma ämne
och, likasom denna, grundades på den öfverty-
gelse att den föreslagna fackskola blefve af
största betydelse för den finare smides - och
metallindustrins utveckling i riket - hvilken åsigt
jemväl omfattats af de i ämnet förut hörda
myndigheterna -, Stadsfullmäktige på
det varmaste förordade bifall till den under-
dåniga framställningen, med tillkännagifvande
att staden jemväl vore villig att för fack-
skolans inrättande i Eskilstuna tillhandahålla
nödig lokal med uppvärmning.

Efter handlingarnes läsning bifölls Utskot-
tets utlåtande.

[MARG: 74.]

{§.4.}
Som Utskottet anmält att, vid granskning af
fattighusbyggnadskomiténs afgifvna redovisning
för byggnadsärendet, anledning till anmärkning
mot samma redovisning ej förekommit, så be-
slutade Stadsfullmäktige:

1:o) att Komitén beviljas ansvarsfrihet.

2:o) att Komiténs begäran om befrielse från
vidare uppdrag rörande fattighusbyggnaden
beviljas;
hvarjemte Stadsfullmäktige ville uttrycka sin tacksamhet
för det sätt, hvilket Komiterade fullgjort sitt uppdrag.

[MARG: 63.]

{§.5.}
På framställning af motionären Herr H. Lager-
bäck bordlades till nästa sammanträde den
af honom väckta frågan, huruvida med Carl
Gustafs stads gevärsfaktoris vattenrätt öfver-
ensstämde att faktoriet får till enskild person
utarrendera vattenkraft under det vattenbrist
är rådande och till skada för stadens vatten-
verksarrendatorer, uti hvilken fråga Drät-
selkammaren afgifvit nu föredraget utlåtande;
och skulle, enligt Herr Lagerbäcks begäran,
handlingarne hållas tillgängliga å vanlig lokal
och dervid äfven till påseende framläggas det
Köpekontrakt hvarigenom staden köpt sina
vattenverk från Kronan.

[MARG: 66.]

{§.6.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande i an-
ledning af Herr E.A. Lundblads hos Stadsfull-
mäktige väckta motion " att Drätselkammaren
får uppdrag tillse att vattnet i ån hålles till
af Stadsfullmäktige förut beslutad höjd"; och
hade Drätselkammaren föreslagit att motionen
ej måtte till någon Stadsfullmäktiges åtgärd
föranleda, hufvudsakligen på den grund, att,
sedan Stadsfullmäktige den 11 September 1873
bestämt olika {högsta} vattenhöjder för olika
tillfällen, samt bestämmelse om {lägsta} vatten-
höjden funnes uti vattenmärket för Gevärs-
faktoriet, hvilket sattes den 22 Mars 1873,
så funnis i Gevärsfaktoriet Kontrollant derå
att vattnet ej komme att understiga sistnämn-
da bestämmelse,innehållande 3,5 fot å märket.-

Wid föredragning häraf yrkade motionären att skrifelse
må afgå till Gevärsfaktoriets Styresman med
anhållan att han måtte öfvervaka att vattnet
i öfra ån ej må understiga sagda märke;
men sedan öfverläggningen förklarats slutad,
blef Drätselkammarens utlåtande bifallet.

[MARG: 59.]

{§.7.}
Drätselkammarens anmälan att egaren till
Wattenverket Stampen ej antagit den af staden
till belopp 8000 Kronor erbjudna löseskilling
för samma vattenverk, remitterades till
Utskottet för ärendets vidare beredning.

[MARG: 33]

{§.8.}
Stadsfullmäktige biföllo Drätselkammarens
hemställan om afskrifning af 1886 års kom-
munalutskylder,-

1:0) enligt en förteckning - Kronor 375:78
med afdrag för N:o 717. Boktryckeri
faktorn J. Forsman, hvilkens utskylder
balanseras,- 87:79

återstår Kronor 287.99

2:o) enligt en annan längd Kr. 1546:08

till sammans Kronor 1,834:09

[MARG: 75.]

{§.9.}
Stadsfullmäktige godkände Drätselkammarens fram-
ställning att bifall må lemnas till öfverlåtelse
af hyreskontraktet på stadens hotellgård N:o 58
frånrestauratrisen Elise Lundquist till källarmästaren
E.G. Ringdahl från Lidköping

[MARG: 76.]

{§.10.}
Upplästes en genom Magistraten inkommen
framställning af Fabriksidkaren Hadar Hallström,
om ersättning för uppgifven skada genom nedlägg-
ning af vattenafloppsledning utefter och
framför det af Hallström innehafvande
vattenverks ränna.
Remitterades till Utskottet för beredning.

[MARG: N:o 77.]

{§.11.}
Stadsfullmäktige beviljade Drätselkammarens
hemställan att få uppställa och hålla lysande
två gaslyktor vid portarne till saluhallen invid Rinmans-
torg.

[MARG: 78.]

{§.12.}
Herr A. Hellstedt utsågs till stadens ombud
vid instundande mantalsskrifning; och till
suppleant valdes Herr E.A. Lundblad.

{§.13.}
Fattigvårdsstyrelsens ordförande Herr E.A.
Lundblad valdes att vid instundande mantalsskrifning med staden
gifva intyg rörande de personer, hvilka böra
för fattigdom eller sjuklighet från mantals-
penningar befrias. Till suppleant utsågs h:r A. Hellstedt.

{§.14.}
Till Utskottet remitterades anmärkningar om
afgång från Drtätselkammaren och Fattigvårdsstyrelsen
vid årets slut; i och för afgifvande af val - förslag.

[MARG: 79,80.]

{§.15.}
Så snart Utgifts - och inkomstförslaget för år
1888 inkommit till Stadsfullmäktiges Ordförande
öfverlemnas detsamma till Utskottet för bered-
ning.

{§.16.}
Stadsfullmäktige godkände Fattigvårsstyrelsens
förslag, jemlikt dess protokoll för den 3 i denne
månad, å de tjugofem fattiga smidesgesällsenkor,
hvilka skulle i lika delar erhålla den ränta,
som innevarande år utdelas från C.O. Nysells-
fonden af Drätselkammaren.

{§.17.}
Stadsfullmäktige godkände följande af stadens
ombud Herrar E.A. Lundblad och Aug. Stålberg
med delegerade för Fors sockens Kommunal-
nämnd träffade öfverenskommelse angående
skyldighet för staden att till Fors socken erlägga
fattigvårdsafgift för stadens utmark Wester-
marken:
"Sedan Herrar Stadsfullmäktige i Eskilstuna
genom beslut den 14 Oktober sistlidet år, hvilket beslut
blifvit Fattigvårsstyrelsen i Fors socken delgifvet, för-
klarat, att" Eskilstuna stad icke bekostar någon fattig-
vård til på Westermarken boende personer, räknadt från
innevarande års utgång", samt - i anledning af be-
mälde fattigvårdsstyrelses hemställan om träffande
af öfverenskommelse om sådant särskildt tillskott för bestridande af
fattigvården å Westermarken, som i 34§. af gällande fattigvårdsförordning
föreskrifves undertecknade blifvit utsedde, Lundblad och
Stålberg af Eskilstuna stad såsom egare till ofvanberörda
lägenhet, samt Svedin och Jonsson af Fors sockens fattig-
vårdsstyrelse, att härom underhandla, så har mellan oss
träffats följande öfverenskommelse:

1:o) i stället för viss afgift af hvarje matlag skall Eskilstuna stad
erlägga en årlig afgift af Tvåhundrafemtio /250/ Kronor.

2:o) Denna afgift skall erläggas till Fors sockens Kommunal Nämnd
före utgången af December månad hvarje år, så länge denna
öfverenskommelse varar.

3:o) Denna öfverenskommelse skall gälla för en tid af fem
/5/ år från och med ingången af innevarande år.
För att denna öfverenskommelse skall blifva gällande
erfordras dock dess godkännande af Herrar Stadsfullmäktige
i Eskilstuna, hvarmot vi undertecknade anbud från
Fors socken, såsom det lemnade protokolls utdraget vi-
sar, haft uppdrag att i här förevarande hänseende
handla å fattigvårdsstyrelsens vägnar och med dess befo-
genhet. Eskilstuna den 5 November 1887.

/E.A. Lundblad./
/Aug. Stålberg./
/A. Svedin./
/C.O. Jonsson./"

[MARG: 208/1886.]

{§.18.}
Upplästes Magistratens beslut den 31 sist-
lidne Oktober med anledning af Stadsfullmäk-
tiges framställning .2.14 Juli rörande plats för torghandel
med varor, som icke kunna hänföras till
landtmannaprodukter eller lifvsmedel; och
lydde beslutet:
"Magistraten, som icke eger rätt förvägra
försäljning af varor utaf hvad slag de vara
må å stadens torg och allmänna saluplatsen,
så långt utrymme sig sträcker, kan af sådan
anledning icke till Stadsfullmäktiges framställ-
ning lemna bifall"
Lades till handlingarne.

[MARG: 17.]

{§.19.}
Herr A. Falk pliktar 2Kr. för uteblifvandet
denna dag

Samma dag uppläst och justeradt
/TheofrMunktell/

År 1887 den 14 November å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga
/N,F, Olsson/
/C.F. Strebel

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 november 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106969.

Personrelationer