Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 november 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 november 1881

Anmärkning

{1881 den 10 November.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr C. A. Ström, hvars förfall godkändes,
Herr F. A. Stenman, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
I enlighet med Utskottets hemställan, afslogs Herr v. Ord-
föranden J. Svengrens den 13 sistlidne Oktober väckta
motion, att nuvarande Läroverkstomten, i händelse af
beslut om nytt lärohus på annan plats, skulle anslås
till udvidgning af Rinmanstorg i beräkning att gårds-
tomten N:o 137 framdeles jemväl skulle för enahanda
ändamål användas.

Herr v. ordföranden anmälde reservation mot beslutet.

[MARG: [44.]]

{§.2.}
Upplästes Utskottets utlåtande i det till ny behand-
ling återförvisade ärendet, angående B7Ordenssällskapets
framställning om utfärdande af gåfvobref till Eskils-
tuna Öfre Kanalaktiebolag på den del af stadens tomt
N:o 108 D, som ligger mellan Warmbadhuset och ån,
mot det att Kanalaktiebolaget å sin sida till Ordens-
Sällskapet lemnade gåfvobref å tomten N:o 108 F; och
hade Utskottet funnit de af Kanalaktiebolaget den 27
Mars 1876 föreskrifna vilkor för bekommande af
tomten N:o 108 F vara af B7-ordens Sällskapet uppfylda
den 24 sistlidne Mars, i anledning hvaraf Utskottet
hemställt om bifall till Ordens Sällskapets begäran om
gåfvobrefvets utfärdande till Kanalaktiebolaget på
ifrågakomna del af stadens tomt N:o 108 D, i enlighet
med förut fattade besluten den 22 Fabruari 1877 och
den 6 Mars 1879, äfvensom - då den klyfning af tomten,
hvilken häraf påkallades, hörde under Byggnads Nämnden -
att till samma Nämnd må afgå ansökning om tomtens
delning till två sjelfständiga tomter.

Af Herr H. Åkerstein företeddes {dels} protokoll
öfver landtmäteri förrättning den 2 Mars 1881 rö-
rande tomten N:o 108 D och {dels} karta derå, ut-
visande den del af tomten, som skulle af staden
afstås.

Stadsfullmäktige funno att den delning af
tomten, som erfordrades, vore en åtgärd, hvilken
icke behöfde vidtagas före gåfvobrefs utfärdande
utan tillkomme den, som blefve egare af nya
tomtdelen, samt biföllo härefter Utskottets utlå-
tande - med uteslutning af sista punkten om anmodan
till Byggnads Nämnden att dela tomten -; och
skulle gåfvobrefvet omfatta den del af
tomten, och deri intagas de areala förhållanden,
hvilka utvisas af ofvan åberopade till landtmä-
teriprotokollet den 2 Mars 1881 hörande Karta.

Herr Andberg anmälde sin reservation mot beslutet.

[MARG: 20.]

{§.3.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande i den an-
hängiggjorda frågan om anskaffande af nytt lärohus
för härvarande allmänna läroverk; hvarefter i
enlighet dermed beslutades:

1:o att nytt lärohus för samma läroverk skall
uppföras;

[MARG: 210.]

2:o att nuvarande lärohuset med dess tomt N:o [oläsligt]
skulle försäljas, - hvilket beslut fattades med 22
röster mot 5 och 1 nedlades; anmälande Herrar
C. M. Loström, H. Åkerstein, J. C. Heljestrand, C. J. And-
berg och A. Nilsson reservation mot beslutet, samt
Herr O. F. Larsson att han i voteringen ej deltagit;

[MARG: (138)]

3:o att Stadsfullmäktige skulle ingå till Kongl. Maj:t
med underdånig anhållan att få för ifrågavarande
byggnad upptaga ett lån på högst 15000 kronor, att
amorteras på en tid af längst 15 år, samt att
till bidrag för denna skulds betalning få uppbära
lärjungarnes afgifter till skolans byggnadsfond
intilldess lånet blifver slutamorteradt;

[MARG: Beviljadt af K.M. 6/4 1882.]

4:o att Stadsfullmäktige skulle ingå till Styrelsen för
Eskilstuna Sparbank med anhållan om räntefritt
lån till skolhusbyggnaden å 15000 kronor, att amor-
teras på 15 år med 1000 kronor om året;

5:o att af de Bränvinsvinstmedel för 1879-1880, hvilka
finnas reserverade och uppgå till omkring 5500 kro-
nor, anslå 5000 kronor till skolhusbyggnaden;

och då kostnaden för byggnaden beräknats till
50000 kronor, samt för gamla lärohuset med tomten
antages kunna erhållas 20 à 25000 kronor, och Läro-
verkets egen byggnadsfond uppginge vid 1882 års slut
till beräknade 10200 kronor; så vore med nyss till
upplåning beslutade 15000 kronor och af bränvins-
medlen anslagna 5000 kronor byggnadskapitalet fylldt.

Stadsfullmäktige beslutade ock i enlighet med
Drätselkammarens utlåtande:

6:o att till plats för nya lärohuset, derest hinder ej möter, anslå stadens
vid Smedjegatan belägna andel af det s.k. Nygärdet,
hvilken tomt med sundt och fritt läge samt sin
omedelbara närhet intill Gymnastiktomten förenar
fördelen af nödigt utrymme.

Då likväl denna plats, enligt Kongl. Brefvet
den 21 December 1877 samt stadsplanen vore reserve-
rad för parkanläggning, funno Stadsfullmäktige
att hos Kongl. Maj:t måste sökas fastställelse af
denna förändring i gällande stadsplan; men då
Byggnads Nämndens yttrande derom bör inhemtas
jemlikt §.7 i Byggnads Stadgan, - blef
denna punkt för detta ändamål remitterad till
Nämnden.

Och hvad anginge lärohusets beskaffenhet, be-
slutades:

7:o att förutom den ritning, som förelåge, skulle en eller
flere sådane ytterligare anskaffas, - hvilka af
Stadsfullmäktige pröfvas.

Slutligen beslutades:

8:o att från Läroverkskollegium skulle begäras dess yttrande
i fråga om användande af lärjungarnes terminsaf-
gifter till amortering af lånet, för att biläggas
den underd. framställningen derom till Kongl. Maj:t.

{§4.}
Fattigvårds Styrelsens förslag till understödstagare
af C. O. Nysellsfonden remitterades till Utskottet,
för afgifvande af utlåtande.

[MARG: 72.]

{§.5.}
Skomakaren L. E. Lindgren utsågs till Ombud för
staden vid instundande Mantalsskrifning; och
Fattigvårds Styrelsens Ordförande Herr C. J. Andberg
utsågs att dervid å kommunalstyrelsens vägnar
aflemna intyg rörande de personer, hvilka
böra för fattigdom eller sjuklighet från man-
talspenningar befrias.

{§.6.}
Ett af Byggnads Nämnden framstäldt förslag
om ordnande af stadens gräns mot Gredby hem-
man och Öbergska filfabrikstomten blef
till Nämnden återremitteradt på det Nämnden
måtte blifva i tillfälle att fullständiga förslaget
i afseende å sättet för ordnandet och vidden
af den mark, hvilken staden skulle söka erhålla.

[MARG: 73.]

{§.7.}
Herr F. A. Stenman pliktar 2 Kronor för ute-
blifvandet från dagens sammanträde. -

{§.8.}
Herr A. Hellstedt väckte motion om aflåtande
af skrifvelse till Magistraten med anhållan att
uppbörden å Kronoutskylderna här i staden
måtte utsättas till medlet af Mars månad.
Ärendet remitterades till Utskottet för beredning,
Och blef Stadsfullmäktiges sammanträde
ajourneradt på det att samma beredning måtte
genast kunna åstadkommas.

Utskottets Ordförande förklarade, vid ärendets
åter-företagande, att Utskottet afstyrkte motionen emedan
saken låge i Magistratens händer samt Stads-
fullmäktige icke borde taga initiativ i ären-
det, hvarförutan ock svårighet skulle möta
att med bifall till motionen hinna med resternas
indrifning till levereringstid.

På Herr Hellstedts begäran bordlades
ärendet till nästa sammanträde.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/H, Åkerstein/
/Carl Andberg/

År 1881 November den 14 å Rådhuset
i Eskilstuna blef detta protocoll ofent-
ligen uppläst och justerat; betygas

/Aug [Johanson]/
/P, Fried/

[MARG: 75.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 november 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106968.

Personrelationer