Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 juli 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 juli 1890

Anmärkning

{1890 den 10 Juli}

Närvarande samtliga Herrar Stadsfullmäkti med
undantag af
Herrar Th. Munktell med godkända förfall.
Herrar E.A. Berg med godkända förfall.
Herrar H. Lagerbäck med godkända förfall.
Herrar A. Aulin med godkända förfall.
Herrar F.O. Nilsson med godkända förfall.
Herrar C. Olsson med godkända förfall.
Herrar Albin Hellstedt med godkända förfall.

{§ 1.}
Ordförandeplatsen intogs af Herr vice Ordföranden.

{§ 2.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befallningshaf-
vandes två utslag den 25 nästlidne Juni, hvarigenom
förordnats att Mureriarbetaren Anders Olof Andersson och
Stenarbetaren Lars Johan Ringstedt jemte familj
skola uteslutas ur stadens mantalslängd.

Utslagen lades till handlingarne; Och utanordnades Sex
kronor affordrad stämpelafgift till utslagen.

{§ 3.}
I mål rörande Smidesarbetaren Erik Theodor Rynnings
mantalsskrifning beslutade Stadsfullmäktige afgifva följande
påminnelser:

"Till Konungens Befallningshafvande i Södermanland län.
som upplyst blifvit att Smidesarbetaren Erik Theodor
Rynning numera aflidit, finna Stadsfullmäktige frågan
om hans mantals skrifningsort må kunna förfalla."

{§ 4.}
I mål rörande Smidesarbetaren Carl Victor Brobergs
och hans familjs mantalsskrifning beslutade Stadsfullmäk-
tige afgifva följande påminnelser:

" Till Konungens Befallningshafvande i Södermanlands län.
Som Carl Victor Broberg - ej Boberg - i höstas bilagda
tillägg till sin föregående förkklaring lemnat den upplysning
att han hustru och barn den 1 Oktober 1889 flyttat från
Eskilstuna till af honom förhyrd bostad i en lägenhet
på Knoptorps egor i Fors Socken, benämnd Björklunda
och tillhörig en person Lundin, och först den 1 April
detta år derifrån flyttat till Skeby i Torshälla Socken,
få Stadsfullmäktige fullfölja ansökningen."

{§ 5.}
I mål rörande Anna Carolina Anderssons mantals-
skrifning beslutade Stadsfullmäktige afgifva följande
påminnelser:

"Till Konungens Befallningshafvande i Söderman-
lands län.

Med bilagor prestbevis styrkes emot hvad Fjär-
dingsmannen Johan Olsson i Hagnesta antagit att en
lägenhet i Klosters Socken benämnd Skogsvaktare stugan
verkligen finnes och genom den undersökning, Stadsfullmäktige
låtit vidtaga genom Stadsvaktmästaren Gustaf Carlsson
har ock blifvit utredt att i bilagda handlingar omför-
mälda Anna Carolina Andersson är dotter till vid
Skogvaktare stugan boende förre Statdrängen inhyses
Anders Olsson och hans hustru Anna Stina
Persdotter, men då samma utredning gifve vid
handen att Anna Carolina Andersson den tid,
då mantalsskrifningen till år 1890 förrättades, icke
mera varit boende vid Skogvaktarestugan utan haft
plats i Berga, Lista Socken, få Stadsfullmäktige
sålunda förändra sin ansökning, att hon med
uteslutning ur mantalslängden för Eskilstuna
stad, må i stället mantalsskrifvas i Lista socken."

{§ 6.}
I mål rörande Hilma Carolina [Jonasson] med
sonen Carl mantalsskrifning beslutade Stadsfull-
mäktige afgifva följande förklaring:

"Till Konungens Befallningshafvande i
Södermanlands län.

Med Länsmannen Reinhold Lindebergs
undersökning är ådalagdt att i bilagda handlingar
omförmälda Hilma Carolina [Jonassons] med sonen
Carl vid tiden för mantalsskrifningen till år 1890
varit och fortfarande är boende vid lägenheten
Kumla i Brygartorps egor i Klosters socken; Och
få Stadsfullmäktige förty sålunda förändra sin
framställning att han, med uteslutning ur Eskils-
tuna stads mantalslängd, må istället mantalsskrifvas
i Klosters Socken."

{§ 7.}
I fråga om Oxelösund-Flen-Westmanlands jernvägs sty-
relses framställning att i och för tillämnad
omläggning af vägport i Gymnastikgatans förlängning
staden ville åtaga sig att på stadens bekostnad
från Kyrkoherdebostället förvärfva erforderlig mark
för Gymnastikgatans framdragande till vägporten samt
anlägga denna nya gatudel hade Utskottet, sedan Utskottet
fått sig bikant att å Westermarken funnes mark lämplig
till det ifrågavarande egoutbyte, hemstält om bifall
till ansökningen under förutsättning ett berörda ego-
utbyte kan åstadkommas samt med förbehåll å
stadens sida att Jernvägen förbinder sig {dels} att anlägga
och underhålla den nya gatudelen och vägen från jern-
vägens gräns jenom vägporten och fram till jernvägsstationens
lastkaj {dels} att afstå till staden den mark, jernvägen
till äfventyrs kan ega å Westermarksgatan.

Wid ärendets behandling upplyste Herr Aug. Stålberg
att jernvägen redan afstått till staden från all eganderätt
till Westermarksgatan från Gymnastikgatan till till gatans slut
Och beslutade Stadsfullmäktige med föranledande häraf
återremittera ärendet till Utskottets förnyade beredning.

[MARG: 122,{res}]

{§ 8.}
I enlighet med Utskottets utlåtande antogo
Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag till ny
sotaretaxa att gälla intill slutet af år 1895; och skulle
taxan underställas Konungens Befallningshafvandes
fastställelse.

[MARG: 116]

{§ 9.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beslutade
Stadsfullmäktige med anledning af framställning från
Helsovårdsnämnden att lönen till Nämndens tillsy-
ningman skall höjas till 1000 kronor om året att utgå
från och med 1 instundande Oktober.

[MARG: 118]

{§ 10.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande öfver
Wattenledningsstyrelsens anmälan att elektriska gatu-
belysningen fullbordats jemte anhållan om entledigande
och ansvarsfrihet att samt att ett par utgiftsposter i
och för elektriska belysningen utöfver årets utgifts stat
måtte godkännas, beslutade Stadsfullmäktige:

1:o Styrelsens anhållan om enledigande bifalles;
2:o frågan om ansvarsfrihet uppskjutes intill dess
Wattenledningsstyrelsens räkenskap afgifvits
och blifvit reviderad i sammanhang med
stadens öfriga kommunala räkenskaper;
3:o förvaltningen af vatten- och afloppsledningarne
samt elektriska belysningen öfverlemnas
åt Drätselkammaren;
4:o af Styrelsen verkstäld utbetalning af
666 kronor för skyddräcke m.m. godkännes
och Drätselkammaren tillåtes använda 1243 kronor
för inköp af reservdelar och komplettering af stolpar
till elektriska belysningen.

[MARG: 117]

{§ 11.}
På Utskottets hemställan beslutade Stadsfull-
mäktige hos Kongl. Maj:t anföra besvär öfver
Kongl. Kammarrätten den 25 April 1890 meddelade
utslag i fråga om taxering af Eskilstuna stads
inom klosters Socken belägna vattenledningsverk.

[MARG: 115]

{§ 12.}
Drätselkammarens förslag om ändringar af gatu-
namn och adressnummer blef, efter föredragande
af Utskottets utlåtande i ämnet, remitterade
till Byggnadsnämnden för beredning.

{§ 13.}
Utskottets förslag till ny byggnadsordning behandlades
ånyo, dervid till afgjörande förelåg Herr Stålbergs af
Utskottet med endast den ändring att orden " i god tid" uteslutas
förordade förslag till ett nytt moment att införas
efter 15§ 1mom. i byggnadsordningen.

Herr Th. Engström föreslog den förändring af momentet
att orden "dylik plan" utbytes mot "faststäld Stads-
plan".

Efter öfverläggning, hvarunder Herrar Stålberg, Söderblom
och Nilsson yrkade bifall till Utskottets förslag med Herr Engströms
ändring samt Herrar Lundblad, Åkerstein och Falk afslag,
begärda
votering, dervid mot afslag uppsattes som kontraproposition
mot Utskottets förslag med af Herr Engström föreslagen omre-
digering.

Och röstningen utföll sålunda att 11 röster afgåfvos för
bifall till omredigerade förslaget och likaledes
11 röster för afslag.

Genom Ordförandens utslags röst, afgifven för bifall,
blef emellertid Stadsfullmäktiges beslut att antaga
Utskottets förslag med af Herr Engström vidtagen ändring.

Häremot anfördes reservationer {dels} af Herrar
Lundblad Andberg och Åkerstein med hänvisande till Byggnads-
stadgans 9§ 3 och 4 mom. samt 49§ 1mom., hvarmed enligt
reservanternes förmenande beslutade momentet ej stode
i öfverensstämmelse, {dels} af Herr Falk, hvarmed
Herr Engström instämde, under framhållande att beslutet
kränkte enskildas dispositions rätt öfver dem tillhörig
mark.

Herr Engström föreslog nu att med föranledande
af Kongl. Majt:s Nådiga Kungörelse den 20 nästlidne
Juni, hvarigenom till Byggnadsstadgan 42§ blifvit
gjordt följande tillägg "Byggnadsordningarne skola
jemväl innehålla föreskrifter, huro de för byggnads-
arbete nödiga ställningar böra uppföras för att ej
medföra fara för arbetarne eller andre; och åligger
det Byggnads Nämnden att noga vaka öfver sådana
föreskrifters efterlefnad", i förslaget måtte inflyta
bestämmelser af sådant innehåll.

Denna fråga remitterades till Utskottets omedelbara
beredning, hvarefter Stadsfullmäktiges sammanträde
ajour-
nerades för en stund, medan Utskottet öfverlade
härom.

Sedan Stadsfullmäktige åter sammanträdt
föredrogs Utskottets utlåtande, enligt hvilket
24§ 2mom. i förslaget borde få följande förändrade
lydelse:

"Wid verkställande af byggnadsföretag skola
byggnadställningar göras så säkra att fara deraf ej
uppkommer för arbetarne eller andra och har
Byggnadsnämnden att noga öfvervaka denna
föreskrifts efterlefnad.

Stadsfullmäktige biföllo Utskottets hemställan.

Till sist beslutades att den sålunda i sin helhet
nu antagna byggnadsordningen skulle underställas Konun-
gens Befallninghafvandes pröfning.

[MARG: 120]

{§ 14.}
Herr Ade Falk väckte motion derom att Stadsfull-
mäktige måtte besluta att så snart som möjligt
gå i författning om planläggande af sådana till staden
hörande områden, som nu ej tillhöra Stadsplanen.

Men hvilkas framtida bebyggande på ett närmare
sätt kunna beröra nu gällande Stadsplan.

Motionen remitterades till beredning af Byggnads-
nämnden.

{§ 15.}
Föredrogs Fattigvårdsstyrelsens utlåtande med anledning
af Herr Ade Falks motion om understöd åt aflidne
Fabrikören Oscar Svallings efterlemnade omyndiga barn,
deri Fattigvårdsstyrelsen af anförda orsaker afstyrkt
motionen.

På Herr Falks framställning blef ärendet remitteradt
till Utskottets beredning efter votering med 13 röster mot 8
röster, som afgåfvos för bifall till Fattigvårdsstyrelsens utlåtande.

[MARG: 123]

{§ 16.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befall-
ningshafvandes två utslag den 2 i denna månad,
enligt hvilka Jernsvarfvaren Anders Gustaf Blom
och enkan Johanna Sofia Gustafsson skola ur Eskils-
tuna stads mantalslängd uteslutas.

Utslagen lades till handlingarne och utanordnades
6 kronor affordrad stämpelafgift till utslagen.

{§ 17.}
Genom resulution sistlidne gårdag med framställ-
ning om återremiss till Magistraten för ärendets
beredning eller för utlåtande i sammanhang med
den beredning, som eljes kunde varda af Stadsfull-
mäktige beslutad, öfverlemnade Magistraten
Stadsfiskalen Aug. Johanssons till Stadsfullmäktige
stälda ansökan om förhöjning af Stadsfiskals-
lönen.

Ärendet återremitterades till Magistraten
med anmodan att jemte eget utlåtande öfverlemna
handlingarne till stadsfullmäktiges Beredningsutskott,
hvilket derefter hade att ärendet i sin helhet
bereda.


[MARG: 125, exp.]

{§ 18.}
Till Utskottets beredning remitterades
Herr August Stålbergs motion
angående utredning om uppförande af nytt
stadshus och anslag af 2000 kronor för upp-
görande af ritningar till sådant hus.

[MARG: 124]

{§ 19.}
Från Skolrådet hade ankommit framställ-
ning om upplåtande af två salar i gamla
skolhuset i Augusti månad nästkom-
mande år och blef framställningen remitterad
till beredning af Drätselkammaren.

{§ 20.}
Herr C.F. Lundström pliktade 2 kronor för
förfallolös utvaro från Stadsfullmäktiges
näst föregående sammanträde.

[MARG: {bet.}]

{§ 21.}
Protokollsjustering skall ega rum å sessions-
rummet i morgon fredag kl. 10 f.m. och
utsågos Herrar A.W. Koraen och C.J. Andberg
att jemte ordföranden justera protokollet.

Uppläst och justeradt den 11 Juli 1890

/Axel Carlsson/
/A;W; Koraen/
/Carl Andberg/

År 1890 den 14 Juli å Rådhuset offentligen uppläst
betygar

[MARG:119.]

/Gust, Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 juli 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106959.

Personrelationer