Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 juli 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 juli 1884

Anmärkning

{1884 den 10 Juli.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af

Herr A. F. Dahlström
Herr E. Andersson
Herr A. Nilsson
Herr Th. Engström
Herr A. Falk med anmälda och godkända förfall

Herr E. A. Naesman, som med kallelse ej träffats.

{§.1.}
Föredrogs utskottets utlåtande i fråga om den
å Werldsgoodtemplarordens vägnar sökta rättighet
för läskedryckers tillhandahållande uti kiosker i Stadsträd-
gården och i parken vid öfre hamnen; och blef
härom i enlighet med samma utlåtande beslutadt:
att till den person inom Werldsgoodtemplar
orden, som Drätselkammaren godkänna och
i öfrigt visar behörighet till tillhandahållande
åt allmänheten af icke sprithaltiga läskedrycker,
{tillsvidare} upplåtes plats för denna rörelse uti
Stadsträdgården under vilkor:

a.) att platsen utses af Drätselkammaren;

b.) Kiosken får å platsen uppföras blott med
det utseende, som Byggnads Nämnden gillar;

c.) platsen skall hållas snygg samt god ordning
iakttagas;

d) upplåtelsen återgår och kiosken skall utan
kostnad för staden borttagas om Stadsfull-
mäktige dertill finna anledning.

-

Utskottet hade förmält att parken vid
Öfre hamnen icke vore staden tillhörig. -

[MARG: 294.]

{§.2.}
Till Utskottet remitterades för beredning, Drät-
selkammarens framställning om pröfning af
2:ne anbud, hvilka inkommit på Djurgårds-
arrendet.

[MARG: 296.]

{§3.}
På Drätselkammarens derom gjorda framställning
iklädde Stadsfullmäktige sig det af Eskilstuna
Sparbanks principaler vid sammanträde den
7 December 1881 fordrade vilkor för lemnande
åt staden af ett amorteringslån på femtontusen
kronor till nya läroverkshuset, att ränta å
lånet skall erläggas för den händelse att Spar-
banken, till följe af §.§ 4 och 6 i Kongl. Förord-
ningen den 1 Oktober 1875, skulle blifva ålagd
att i Sparbanksräkenskaperna redovisa ränta
för lånet, så att såväl Styrelsen som Principalerna
icke drabbas af någon enskild förlust; hvar-
jemte och då tiden tillstundade för uppgörande
af denna låneaffär, Stadsfullmäktige skulle
å lånet utfärda skuldförbindelse och öfverlemna
densamma till Drätselkammaren för användande
på den tid Sparbanken medgifver lånets lyftning.

{§.4.}
Såsom tillägg till beslutet den 10 April 1884 om
ett anslag å 4000 kronor till nya läroverks-
huset för åstadkommande af centraluppvärmning
i detsamma, beslutades på Drätselkammarens
framställning, att medlen skulle anskaffas
genom tillfälligt lån på 2 år. -

[MARG: 298.]

{§.5.}
Utskottets utlåtande infordrades öfver Drät-
selkammarens framställning om aflöning af
vid särskildta tillfällen erforderlig extra betjening
åt Drätselkammaren och uppbördsförvaltningen.

[MARG: 299.]

{§.6.}
Sedan Komitén för anskaffande af ny svängbro
öfver ån vid Nybron hos Magistraten begärt
aflysning af all trafik å Nybron från och
med den 9 innevarande Juli till och med den
15 nästa September, emedan såväl qvarvarande
del af svängbron som nu befintliga provisionella
öfvergångsbryggan behöfde för arbetets
utförande borttagas, samt Magistraten,
med bifall härtill, remitterat handlingen
till Stadsfullmäktige med anhållan att, i anled-
ning af det oundgängliga behofvet deraf att
gångtrafiken emellan Norra stadsdelen och
öfriga staden i trakten af Nybron ej hålles
afstängd, Stadsfullmäktige ville ofördröjligen
gå i författning derom att samma trafik under
Nybrons afstängningstid uppehålles medelst
invid Nybron utlagd flottbro, eller genom an-
skaffad ångslup med ständiga dagsturer emellan
stränderna å ömse sidor om Nybron, eller på
sätt eljest kunde finnas lämpligt; så beslutade
Stadsfullmäktige uppdraga åt Drätselkammaren
att låta ombesörja trafikens uppehållande på
angifna ställe och tid på det sätt Drätselkam-
maren funne tjenligt och ej orsakade för stora
kostnader. -

[MARG: 300]

{§7.}
Komiterade för uppförande af nytt lärohus för
allmänna läroverket härstädes anmälde att yttersta
punkten af den å huset blifvande rundbyggnaden,
genom något slags förbiseende vid undergrundens ned-
läggande, komme att befinna sig 50 linier närmare
Westermarksgatans förlängning än Stadsfullmäktige
beslutat, samt hemstälde att Stadsfullmäktige ville
lemna denna förändring utan anmärkning, enär
byggnaden endast med sjelfva sockeln komme att öfver-
skjuta det bestämda märket

Stadsfullmäktige biföllo framställningen,samt på förslag af Herr A. Karlsson
gjordes dertill följande tillägg: "för
såvidt Byggnads Nämnden, - derom af Komiterade
tillspord - icke hade något att erinra mot förän-
dringen."

Detta tillägg om Byggnads Nämnden beslutades genom
votering med 13 röster mot 11; och emot samma
tilläggs beslut reserverade sig:

1.) {Herr E. A. Lundblad}, på den grund att beslutet [innefattade]
ett misstroende till Byggnadskomiterade;

2) {Herr C. A. Ström}, emedan Byggnads Nämnden icke
hade att bestämma något uti förevarande fall;

3.) {Herr K Söderblom}, emedan Stadsfullmäktige oegent-
ligt yttrat sig om något, hvilket
i ärendet ej förekommit. -

hvarjemte

4.) {Herr H. Åkerstein} reserverade sig mot beslutet i
dess helhet, såsom olagligt.

{§.8.}
Med remiss af Magistraten hade till Stadsfullmäktige
inkommit en framställning af Herr Carl Andberg,
innefattande förslag om aflåtande till Magistraten
af framställning om nödvändigheten af gatornas
och allmänna platsers vattenspolning samt sopande
minst 3 gånger i veckan, med angifvande af tisdagar,
thorsdagar och lördagar efter kl. 6 e.m. såsom
lämpliga för denna renhållning, hvilken motiverades
af snygghet och sundhetsskäl.

Ärendet remitterades, för beredning, till Helsovårds-
Nämnden.

Detta remissbeslut fattades genom votering med 13 röster
mot 11, hvilka sednare röstade för enahanda remiss
med det tillägg att Helsovårds Nämnden skulle
anmodas skyndsamt inkomma med utlåtande.

[MARG: 301.]

{§.9.}
Herr Hilmer Lagerbäck inlemnade en motion
om åtgärd för rännstenars läggning med
huggen sten.

Ärendet remitterades till Utskottet, för
beredning.

[MARG: 302.]

{§.10}
Herr Ordföranden väckte motion att som, vid
skedd tomtreglering å Norr till vinnande af öfverens-
stämmelse med nya stadsplanen, Garfvaregesällen
Lindbom fått sin tomt N:o 359 på sådant sätt ut-
lagd att sjelfva boningshuset kommit att stå på
nu varande Storgatan, der det stode i vägen;
samt Lindbom vore mindre bemedlad och icke
sjelf kunde verkställa vare sig husets flyttning
eller gatans ordnande med gångbana; Stads-
fullmäktige måtte, i afsigt att Staden skulle
komma Lindbom till hjelp, lemna uppdrag åt
Drätselkammaren att utreda och till Stads-
fullmäktige inkomma med uppgift å kost-
naden för husflyttningen jemte gatuordnandet
för Lindboms tomt N:o 359.

Ärendet remitterades, för beredning, till Drät-
selkammaren.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Axel Karlsson/
/H, Åkerstein/

År 1884 den 14 Juli å rådhuset offentligen uppläst, betyga

/Carl Johan Lundqvist/
/J A, Eriksson/

[MARG: oläsligt]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 juli 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106958.

Personrelationer