Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 januari 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 januari 1896

Anmärkning

{1896, den 10 Januari}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar G. Johnsson, hvars anmälda förfall godkändes
och F. v. Krusenstierna, utan anmäldt för-
fall.

{§ 1.}
Såsom f. n. äldste Stadsfullmäktigeledamot hade
Herr G. E. Svahnbäck utfärdat kallelse till detta sam-
manträde; och öppnade han sammanträdet samt led-
de förhandlingarne till dess val af Ordförande för-
siggått.

{§ 2.}
Till Ordförande i Stadsfullmäktige för år 1896
återvaldes Fabriksidka-
ren, Riddaren af K. Wasa Orden Arvid Nilsson med
31 röster medan en röst tillföll Provincialläkaren D:r Mossberg och en röst
kasse-
rades.

{§ 3.}
Herr Arvid Nilsson intog Ordförandeplatsen.

{§ 4.}
Till vice Ordförande i Stadsfullmäktige för år 1896
återvaldes med 32 röster af 33 afgifna Provinsiallä-
karen, Riddaren af K. Nordstjerneorden, Doktor Victor
Mossberg.

{§ 5.}
Till ledamöter under år 1896 i Stads-
fullmäktiges Beredningsutskott valdes

Fabriksidkaren m. m. Arvid Nilsson med 32 röster,
Ingeniören Knut Söderblom med 32 röster,
Provinsialläkaren m. m. D:r Mossberg med 31 röster,
Grosshandlaren Carl Olsson med 31 röster,
Direktören m. m. Aug. Stålberg med 31 röster,
Bankdirektören Hj. Åkerstein med 30 röster,
Fabriksidkaren P. Liljeqvist med 28 röster,

samt till suppleanter för samma tid:

Handlanden Emil Andersson med 22 röster och
Handlanden F. O. Nilsson med 18 röster

[MARG: {121.}]

{§ 6.}
I ankommet och nu föredraget utdrag af Drätsel-
kammarens protokoll den 7 Januari 1896 anmäldes,
att för år 1896 utsetts till Ordförande i Kammaren Direktören
m. m. Aug. Stålberg och till vice Ordförande Ingeniören
K. Söderblom.

[MARG: {122}]

{§ 7.}
Med skrifvelse den 30 December 1895 hade Magistra-
ten öfverlemnat i vederbörlig ordning bestyrkt afskrift
af KM:ts nåd Bref den 6 December samma år till
KMB. i Södermanlands län med tillstånd för staden
Eskilstuna att för uppförande af stadshusbyggnad
och inrättande af fast brandkår upptaga ett lån
å 485000 kronor att genom årlig amortering åter-
betalas inom en tid af högst fyratio år från lå-
nets upptagande.

Efter föredragning af förevarande nåd. Bref be-
slöto Stadsfullmäktige öfverlemna detsamma till
Drätselkammaren med uppdrag att för stadens räk-
ning och för de i detsamma omförmälda ända-
mål upptaga ett lån å 485000 kronor att genom
årlig amortering återgäldas inom högst fyratio år
efter det lånet blifvit upptaget.

[MARG: {77.}]

{§ 8.}
Med skrifvelse den 10 innevarande månad hade
Magistraten, under anhållan om Stadsfullmäktiges
yttrande i ärendet, öfverlemnat utdrag af sitt pro-
tokoll den 7 i samma månad, hvaraf inhemtades, att
Magistraten, med anledning af föreskriften uti § 8
af K. Förordningen angående vilkoren för försäljning
af bränvin m. m. den 24 Maj 1895 beslutat hos KMB:e
i länet ej mindre anmäla, att rätt till minuthandel med eller
utskänkning af bränvin på grund af stadgandet
i §6 mom. 1 af samma förordning icke af någon här
i staden innehades, än äfven hemställa, att rättig-
het till minuthandel med och utskänkning af brän-
vin för en tid af tre år, räknade från och med 1 instun-
dande Oktober, måtte utbjudas: för minuthandel å två
ställen, deraf ett å stadsdelen Söder och ett å stadsdelen
Vester samt för utskänkning å sex ställen, deraf tre
å stadsdelen Söder och tre å Stadsdelen Vester.

Sedan yrkande om remiss af ärendet till Utskottet
för omedelbar beredning framstälts och bifallits, sam-
lades Utskottet till öfverläggning, medan Stadsfullmäktiges
sammanträde ajournerades.

Då sammanträdet åter fortsattes hemstälde
utskottet under
erinran hurusom Stadsfullmäktige om hvars yttrande Ma-
gistraten den 19 Januari 1895 anhållit rörande en med nu föreliggande
förslag fullständigt öfverensstämmande framställ-
ning om ordnandet af minuthandeln med och ut-
skänkning af bränvin härstädes under nu löpande
försäljningsår, på anförda skäl föreslagit, att utskänk-
ningsställenas antal måtte höjas till 7 stycken och
att ingen bestämmelse måtte meddelas i hvilken
trakt af staden dessa skulle vara belägna, samt,
enligt hvad kändt vore, denna framställning af
KMB bifallits, - att Stadsfullmäktige med instämmande i Mag:ns hemställan
beträffande minuthandelsställenas antal och belägenhet måtte, då
intet under året förekommit, som kunde gifva
anledning till inskränkning af utskänkningsstäl-
lenas antal eller verka ändring i den uppfattning
om behofvet af sju utskänkningsställen här i
staden, som af Stadsfullmäktige förut framhållits,
hos KMB:e hemställa, att utskänkningsställenas an-
tal här i staden måtte för den period, som börjas
den 1 nästkommande Oktober, fortfarande bestäm-
mas till sju utan föreskrift, i hvilken stadsdel
dessa böra vara belägna.

Denna Utskottets hemställan blef af Stadsfull-
mäktige godkänd.

[MARG: {123}]

{§ 9.}
Uti en den 9 innevarande månad dagtecknad, till
Stadsfullmäktige stäld skrifvelse hade Fors sockens
Fattigvårdsstyrelse, då det med Stadsfullmäktige träf-
fade aftal om utgörande af en visst årlig pennin-
gesumma till Fors socken såsom godtgörelse för
lemnadt fattigunderstöd åt medellösa personer, bo-
ende å stadens Vestermark i nämnda socken, med
innevarande år ginge till ända, anhållit att nytt
dylikt aftal måtte träffas att gälla från och med år
1897; och hade Fattigvårdsstyrelsen derjemte för-
klarat sig villig att med vederbörliga handlingar
visa Fors sockens fattigvårdsutgifter för stadens Vester-
mark inför de personer, som af Stadsfullmäktige
i och för denna fråga måhända komme att utses.

Då Fors sockens Fattigvårdsstyrelses ifrågavarande
framställning icke åtföljts af sifferuppgifter eller
öfriga upplysningar, som för frågans bedömande
vore nödvändiga, beslöto Stadsfullmäktige, på
yrkande af Herr Stålberg, att lägga skrifvelsen
i ärendet till handlingarne.

[MARG: {124.}][MARG: 2.]

{§ 10.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll
utsågos Herrar Lagerbäck och Landström.

{§ 11.}
För utevaro utan anmäldt förfall pliktade
Herr v. Krusenstierna två kronor.

Justeradt den 11 Januari 1896.

/Arvid, Nilsson/
/Gust. Landström/
/Hilmer Lagerbäck/

År 1896 den 13 Januari å Rådhuset ofentligen
uppläst betygar:

/Joh Larsson/
/L, Aug, Sköld/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 januari 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106957.

Personrelationer