Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 januari 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 januari 1895

Anmärkning

{1895, den 10 Januari}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af H:rr G. Fahlstedt,
Aspelin,
P.A. Pettersson,
Hallström,
Frieman,
Thunberg, och
v. Krusenstierna, alla med anmäldta
och godkända förfall

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll utsågos
Herrar Aulin och Liljeqvist.

{§ 2.}
Den af Fil. D:r Theofr. Munktell vid sammanträdet med
Stadsfullmäktige den 13 December 1894 väckta motion
om förhöjning af lönen för Stadsfullmäktiges och Drät-
selkammarens sekreterare remitterades för utlåtande
till Beredningsutskottet med anmodan till utskottet att
jemväl införskaffa Drätselkammarens yttrande i ä-
rendet.

[MARG: {62}]

{§ 3.}
På framställning af Drätselkammaren och i
enlighet med hvad Byggnadsnämnden i afgifvet
och nu föredraget utdrag af dess protokoll den 10 Decem-
ber 1894 anfört och hemstält beslöto Stadsfullmäkltige
att, i sammanhang med förut beslutad reglering af Köp-
mangatan utanför tomten N:r 21 jemväl verkställa regle-
ring af samma gata utanför bredvidliggande tomten N:r 24 b) och 26,
samt att för dylikt ändamål förvärfva till staden från
sistnämnda tomt ett område af 46 qvadratmeter, beläget
invid Köpmangatan och å en af Stadsingeniören C.F.
Virgin i och för ifrågavarande reglering den 18 Oktober
1894 upprättad karta öfver Köpmangatan med deinvid
liggande tomter utmärkt med röd färg, och använda
detta område till fortsättande af Köpmangatans regle-
ring jemväl utanför tomten N:r 24 b) och 26, äfvensom att
lemna Drätselkammaren uppdrag att å Stadsfullmäk-
tiges vägnar öfverlemna ärendet till KMBef:de i länet
för fastställelse af beslutet i fråga.

[MARG: 31.]

{§ 4.}
Föredrogos tvänne ankomna skrifvelser, den ena från
Städernas lösreförsäkringsbolag den 27 December 1894 och
stäld till bolagets ombud i Eskilstuna, samt af Ombudet,
Rådmannen Lundblad, genom särskild skrifvelse den
29 i samma månad öfverlemnad till Stadsfullmäktige,

[MARG: N:r 40]

och den andra från Tarifföreningens Delegation i
Stockholm den 22 December 1894 och stäld till Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna, i hvilka skrifvelsen såväl Lösöre-
försäkringsbolaget, som Tarifföreningens delegation
meddelat att de utsträckt tiden för tillämpningen af de
förhöjda brandförsäkringspremier hvilka beslutats
för den händelse Stadsfullmäktige icke före den
1 innevarande Januari fattat beslut om förbätt-
ring af Eldsläckningsväsendet härstädes från
sistnämnde dag till den 1 nästkommande April,
på det ytterligare rådrum måtte lemnas för fattan-
de af beslut i berörda hänseende.

[MARG: N:r 46]

Sedan Brandchefen meddelat att Brandkårsbefälet
nu vore i det närmaste färdigt med det förslag
till omorgansering af brandkåren, hvars upprättan-
de blifvit dem anförtrodt, beslöto Stadsfullmäktige
lägga skrifvelserna till handlingarne såsom icke
föranledande någon vidare åtgärd från Stadsfullmäk-
tiges sida.

{§ 5.}
Med skrifvelse från Brandstodskommitténs här-
städes Ordförande öfverlemnades Inspektörens vid
Städernas Almänna Brandstodsbolags berättelse
rörande af honom den 17 sistlidne Oktober verkstäld
inspektion af brandsläcknings anstalterna m.m. i
Eskilstuna.

Sedan Brandchefen meddelat, att en afskrift af samma
berättelse kommit brandkårsbefälet tillhanda beslöto
Stadsfullmäktige att, med anledning af en i berättelsen
förekommande uppgift, att vattenledningens effekt, sär,
skildt i stadens sydöstra och på grund af byggnads-
sättet mest eldfarliga del i visst afseende vore svag,
öfverlemna ärendet till Drätselkammaren för den
åtgärd, som med anledning häraf kan finnas erfor-
derlig.

[MARG: {66}]

Justeradt den 11 Jan. 1895.

/Arvid, Nilsson/
/P, Liljeqvist/
/Adolf Aulin./

År 1895 den 14 Januari å Rådhuset offentligen
uppläst betyga:

/Aug Sköld/
/C.G. Ledin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 januari 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106956.

Personrelationer