Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 januari 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 januari 1889

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna följande dagar.

{1889 den 10 Januari.}

Närvarande: Herr K. Söderblom
Herr A. Nilsson
Herr A. Karlsson
Herr P. Liljeqvist
Herr H. Åkerstein
Herr E. Andersson
Herr C. F. Lundström
Herr A. Hellstedt
Herr A. F. Dahlström
Herr A. Aulin
Herr C. J. Andberg
Herr E. A. Berg
Herr O. Aspelin
Herr A. Stålberg
Herr A. W. Koraen
Herr O. Svengren
Herr C. W. Dahlgren
Herr Theofr. Munktell
Herr E. A. Lundblad
Herr Theofr. Boberg
Herr G. E. Svahnbäck
Herr F. Grönberg
Herr H. Lagerbäck
Herr A. Falk
Herr C. A. Lundberg
Herr Carl Olsson
Herr Theod. Engström
Herr H. Lundberg
Herr F. O. Nilsson
Herr O. F. Larsson

{§. 1.}
Herr A. F. Dahlström, såsom äldste Stadsfullmäktigs-
ledamoten, öppnade detta första sammanträdet för året
och intog ordförandeplatsen intilldess ordförandeval för-
siggått; och upplästes Magistratens protokoll för den
11 och 12 sistlidne December, innehållande att följande
då blifvit till Stadsfullmäktige valda, nemligen:

Apothekaren A. W. Koraen
Handlanden O. Svengren
Fabriksidkaren C. W. Dahlgren
Fil. Doktorn m. m. Theofron Munktell
Winhandlanden m. m. E. A. Lundblad
Ingeniören m. m. Theofron Boberg
Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck
Bankkamreraren F. Grönberg
Fabriksidkaren Hilmer Lagerbäck
Läroverkskollegan Ade Falk
Handlanden C. A. Lundberg d. y.
Spanmålshandlanden Carl Olsson
Läroverkskollegan Theodor Engström
Målaren Herman Lundberg
Handlanden F. O. Nilsson
Handlanden O. F. Larsson.

Härefter skedde upprop, då samtelige Stadsfullmäktige
befunnos närvarande.

[MARG: 1.]

{§. 2.}
Herr Filosofie Doktorn och Riddaren Theofron Munktell
valdes med slutna sedlar till ordförande hos Stadsfull-
mäktige för innevarande år med 26 röster.

{§. 3.}
Herr Doktor Munktell intog ordförandeplatsen.

{§. 4}
Till vice ordförande hos Stadsfullmäktige för innevarande
år valdes medelst slutna sedlar Herr Ingeniören Axel
Karlsson med 23 röster.

{§. 5.}
Till ledamöter i Stadsfullmäktiges Berednings Utskott
för innevarande år valdes:

Herr Ordföranden Doktor Theofr. Munktell med 28 röster,
Herr vice Ordföranden A. Karlsson med 27 röster,
Herr E. A. Lundblad med 26 röster,
Herr Arvid Nilsson med 25 röster,
Herr A. W. Koraen med 24 röster,
Herr K. Söderblom med 22 röster,
Herr H. Åkerstein med 20 röster;

hvarefter till suppleanter i Utskottet valdes:

Herr A. Falk med 19 röster,
Herr A. Stålberg med 14 röster.

{§. 6.}
Drätselkammaren meddelade att Fabriksidkaren
Aug. Stålberg blifvit vald till ordförande och
Ingeniören Knut Söderblom till vice ordförande
i Drätselkammaren för innevarande år.

[MARG: 2.]

{§. 7.}
Till beredning af Utskottet, och med uppdrag att äfven
infordra Drätselkammarens utlåtande i ämnet,
remitterades Byggnadsnämndens protokoll för
den 14 December 1888 med dervid fogade förslag
till ny Byggnadsordning för Eskilstuna stad.

[MARG: 3. 141/1888.]

{§. 8.}
Uti nu föredragen skrifvelse af den 9 i denne
månad anhöll Magistraten att Stadsfullmäktige före
den 28:de i denne månad till Magistraten inkomma med
det utlåtande, som afsåges i §. 8. mom. 2 af Kongl.
Förordningen angående vilkoren för försäljning af
bränvin och andra brända eller destillerade spiritu-
ösa drycker den 29 Maj 1885.

Ärendet remitterades till beredning af Utskottet.

[MARG: 4.]

{§. 9.}
Till beredning af Utskottet remitterades:

1:o Wattenledningskomiténs framställning derom att
icke någon vattenförbrukningsafgift hädanefter
skall erläggas för vissa uppräknade, staden tillhöriga,
hus.
[MARG: 5.]

2:o Handlanden O. Björks skrift, hvari han afsade sig
suppleantbefattning i Fattigvårds styrelsen.
[MARG: 6.]

{§. 10.}
På Wattenledningskomiténs vägnar aflemnade dess
Ordförande Herr Borgmästaren S. Alm en skriftlig
redogörelse för Wattenledningsanläggningen här i staden,
hvarvid Komiterade ock anhöllo om endtledigande från
samma uppdrag och ansvarsfrihet för deras åtgärder.

Ärendet remitterades till beredning af Utskottet, med
uppdrag till detsamma att inkomma med förslag å
ledamöter till den Wattenledningsstyrelse, som hade
att efter Komiterade öfvertaga befattning med Wattenled-
ningens drifvande.

[MARG: 7.]

{§. 11.}
Upplästes det hos Komiterade för fonden af den
16 April 1871 den 31 Mars 1888 förda protokoll
öfver då beviljade understöd från samma fond.

{§. 12.}
Föredrogs en nu ingifven, så lydande framställning:

"Undertecknade få härmed hos Stadsfullmäktige i
Eskilstuna vördsamt anhålla, att de å bilagde arrende-
kontrakt för Djurgården i Klosters S:n, Öster rekarne
Härad, Nyköpings län befintliga, oss angående trans-
porter af samma arrendekontrakt måtte af Stads-
fullmäktige godkännas och protokollsutdrag här-
öfver oss lemnas. Eskilstuna den 10 Januari
1889. /Axel Carlsson./ /Ade Falk./";

dervid bifogades det af Drätselkammaren den
27 Augusti 1884 med Gustafva Albertina Trosander
på lägenheten Djurgården upprättade arrendekon-
trakt på 20 år från och med den 1 Januari 1885,
hvarå fanns tecknadt:

"Transporteras på Kollega Ade Falk.
/A. Trosander/ (Sigill)
Transporteras på Källarmästaren Axel Carlsson i
Eskilstuna. /Ade Falk./
Herr Ade Falks egenhändiga namnteckning intygar
/Oscar Peterson/ /Herrman Egnell"/

Ärendet remitterades till Utskottet för omedelbar
beredning.

[MARG: 8.]

{§. 13.}
Herr Ade Falk hemstälde att Stadsfullmäktige, med
föranledande af stadens åtagande i arrendekontrakt
om lägenheten Djurgården, måtte hos Konungens
Befallningshafvande gifva förord åt en nu före-
tedd, så lydande ansökning af lägenhetens nuvarande
innehafvare Källarmästaren Axel Carlsson:

"Till Konungens Befallningshafvande i Södermanlands
län.

Undertecknad arrendator af lägenheten Djurgården
i Klosters socken, Öster rekarne Härad, Södermanlands län,
anhåller härmed i ödmjukhet om rätt att å samma
lägenhet från och med den 1:ste Maj till och med den 30.
September innevarande år idka utskänkning af
bränvin samt andra brända eller distillerade spiri-
tuösa drycker, dock med iakttagande dervid, att
bränvin icke må utlemnas annorledes än vid ord-
nade måltider åt spisande gäster, och att försälj-
ningen ej får utöfvas efter klockan 10 på
aftonen samt å sön- och helgedag ej under på-
gående gudstjenst.

Eskilstuna den 10 Januari 1889.
/Axel Carlsson./"

Ärendet remitterades till omedelbar beredning
af Utskottet.

{§ 14.}
Herr Albin Hellstedt väckte muntligen motion att
på stadens bekostnad måtte i hvarje gatuhörn an-
bringas plåtar med gatunamn samt vid hvarje gård
plåtar med gårdsnummer.

Remitterades för beredning till Drätselkammaren.

{§. 15.}
Föredrogs en framställning af t. f. Rektorn vid
Allmänna läroverket R. F. Almqvist om befrielse
från vattenafgift för samma läroverk; och remitte-
rades detta ärende till Utskottet, att behandlas
i sammanhang med det förut i dag dit remit-
terade ärendet om afgiftfri vattenförbrukning
för åtskilliga publika lägenheter.

[MARG: 9.]

{§. 16.}
Herr Borgmästaren S. Alm väckte förslag om högtid-
lighållande af Hans Maj:t Konungens den 21 i denne
månad infallande 60 års födelsedag på något af
Stadsfullmäktige bestämdt, lämpligt sätt.

Frågan remitterades till Utskottet för omedelbar
beredning.

{§. 17.}
Stadsfullmäktiges sammanträde uppskjöts nu
på en stund på det Utskottet måtte behandla
de till omedelbar beredning dit remitterade ären-
den, hvarefter sammanträdet åter vidtog.

{§. 18.}
Utskottets ordförande tillkännagaf, rörande det i §. 12.
här ofvan afhandlade ärendet, att Utskottet tillstyrkt
Stadsfullmäktige att godkänna de anmäldta transpor-
terna å Djurgårdskontraktet, under vilkor, att Käl-
larmästaren Axel Carlsson för arrendevilkorens upp-
fyllande aflemnar borgen, som af Drätselkam-
maren godkännes.

Stadsfullmäktige biföllo detta utlåtande.

{§. 19.}
Anmältes att Utskottet, i afseende å det i § 13 här
ofvan behandlade ärendet om utskänkningsrätt för
lägenheten Djurgården, - och under förutsättning att nye
innehafvaren af Djurgården, Källarmästaren Axel Carlsson,
aflemnar hittills felande borgen för arrendekontraktet,
hvilken af Drätselkammaren godkännes - föreslog Stads-
fullmäktige att till Konungens Befallningshafvande
afgifva anmälan att den ifrågastälda utskänknings-
rörelsen vore af omständigheterna påkallad vid
lägenheten Djurgården, som blifvit af Kongl. Maj:t
till lustställe för Eskilstuna stad upplåten, jemte
hemställan att Sökanden må erhålla utskänk-
ningsrätt, på begärda vilkor i öfrigt, men att utskänk-
ning å sön- och helgedag icke må bedrifvas
vare sig under pågående allmän gudstjenst eller
å andra tider än klockan dels mellan
8 och 9 förmiddagen, dels mellan 1 och 4 samt
dels mellan 7 och 10, allt eftermiddagen, jemte det
Sökanden må tillförbindas att bekosta extra po-
lisbevakning under sön- och helgdagar.

Stadsfullmäktige biföllo detta utlåtande.

[MARG: Exped. 31/1 89.]

{§. 20.}
Anmältes att Utskottet i afseende å det i §. 16 här
ofvan afhandlade förslag om högtidlighållande
af Hans Maj:t Konungens 60 års jubileum, till-
styrkte Stadsfullmäktige att besluta om extra
bespisning på stadens bekostnad af hjonen
i stadens fattig- och arbetsinrättning, efter såsom
Fattigvårdsstyrelsen anordnade.

Under öfverläggning härom yrkades bifall
härtill, hvarjemte äfven andra sätt i sammanhang
med det föreslagna framstäldes.

Stadsfullmäktige biföllo Utskottes utlåtande.

{§. 21.}
Herrar E A. Lundblad och C. J. Andberg beviljades
begärd permission från sammanträdet.

{§. 22.}
Herrar H. Åkerstein och Aug. Stålberg
utsågos att jemte Herr Ordföranden justera da-
gens protokoll, en stund efter det nu afslutade
sammanträdet.

S. D Justeradt

/Theofr Munktell/
/Aug; Stålberg/
/H, Åkerstein./

År 1889 den 14 Januari, å Rådhuset offentligen upp-
läst; betygar,

/Carl, Ljung/
/Aug; Winbom/

[MARG: {10.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 januari 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106955.

Personrelationer