Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 januari 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 januari 1884

Anmärkning

Protokoll fördt hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna följande dagar.

{1884 den 10 Januari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af

Herr A. Falk med godkändt förfall
Herr E. A. Naesman med godkändt förfall
Herr C. W. Dahlgren, utan anmäldt förfall
Herr O. F. Larsson, utan anmäldt förfall

{§.1.}
Herr Direktören och Riddaren Joh. Svengren, såsom
äldste Stadsfullmäktigsmedlemmen, intog ordförande-
platsen intilldess ordförande blefve vald, samt
verkstälde uppropet efter kallelselistan.

{§.2.}
Till Ordförande hos Stadsfullmäktige för inneva-
rande år valdes Herr Doktorn och Riddaren
Theofron Munktell med 24 röster.

{§.3.}
Herr Doktor Munktell intog ordförandeplatsen.

{§4.}
Herrar Falks och Naesmans förhinder att vid
dagens sammanträde tillstädeskomma godkändes;
men som Herrar C. W. Dahlgren och O. F. Larsson
för deras uteblifvande icke anmält hinder, upp-
fördes de begge att plikta 2 Kr.

{§5}
Till vice Ordförande hos Stadsfullmäktige för
innevarande år valdes Herr Direktören och
Riddaren Joh. Svengren med 21 röster. -

{§.6.}
Till ledamöter i Stadsfullmäktiges Berednings-
Utskott för innevarande år valdes:

Herr Doktor Theofr. Munktell med 24. röster
Herr E. A. Lundblad med 23 röster
Herr C. A. Ström med 22 röster
Herr A. W. Koraen med 22 röster
Herr Arvid Nilsson med 22 röster
Herr A. W. Karlsson med 20 röster
Herr Hj. Åkerstein med 11 röster

{§.7.}
Föredrogs anmälan att Direktören A. L. Örström
och Apothekaren A. W. Koraen blifvit valda,
den förre till ordförande och den sednare till
vice ordförande i Drätselkammaren för inne-
varande år.

[MARG: 249.]

{§.8.}
På uppdrag hade Utskottet inkommit med
förslag å ledamöter i en Komité för beredning
af frågan om beslutadt nytt Epidemiskt Sjukhus här i
staden, desse ledamöter till ett antal af 5.

Denna sednare punkt om antalet godkändes; men i fråga
om personerna beslöts att val skulle ske
med slutna sedlar; och på sådant sätt utsågos
till ledamöter:

Herr Stadsläkaren E. V. Pallin med 25 röster
Herr Kamrer G. W. Stawelius med 23 röster
Herr Fabriksidkaren G. E Svahnbäck med 22 röster
Herr Ingeniören C. G. Thunberg med 20 röster
Herr Ingeniören Axel Karlsson med 15 röster

och lemnades uppdrag åt Herr Stadsläkaren
Pallin att kalla Komiterade till första samman-
träde. -

Herr C. F. Lundström föreslog att en suppleant
jemväl må utses, men detta yrkande afslogs
med 19 röster mot 7.

[MARG: 250]

{§.9.}
Föredrogs Byggnads Komiténs för nytt hus
åt allmänna läroverket härstädes infor-
drade yttrande öfver Kongl. Öfver Intendents-
embetets förändringsförslag i Ritningarne till
samma hus; och hade Komitén tillstyrkt
dessa förändringar, med undantag af förslaget
om anordning af särskild takdager till solenni-
tetssalen; hvarjemte Komitén funnit att
med antagande af Öfverintendentsembetets
ritning till läroverksbyggnaden, borde läget för
byggnaden å den derför afsedda tomten äfven
förändras sålunda, att detsamma helst blefve utefter
Westermarksgatans förlängning, på det afstånd
derifrån som kunde befinnas lämpligt, samt
med facad och ingångsport vettande mot tomten,
istället för det förr beslutade läget med facaden
mot Smedjegatan och 10 fot från gatulinien, - och
detta emedan, om en tillbyggnad skulle framdeles
ske å ett hus efter Öfverintendents Embetets ritning,
måste denna vidtagas i husets längdriktning, men
derigenom skulle, efter förr beslutade läget, detta
tillkomna parti befinna sig midt för Karelii-
gatans mynning - något som ej vore med lämplighet
och prydlighet öfverensstämmande; på grund af
hvilket allt Komitén föreslog Stadsfullmäktige
att, med upphäfvande af beslutet den 10 Augusti
1882, bestämma husets läge såsom Komitén nu
ansett detta vara lämpligt. -

Under öfverläggningen yrkades {dels} bifall till
Byggnads Komiténs utlåtande om ritningarne
med remiss af andra punkten, om husets läge, för
ytterligare beredning till Utskottet, {dels} att hela
ärendet måtte till Utskottet för beredning öfver-
lemnas.

Med 14 röster mot 12 bifölls det förstnämnda
yrkandet.

[MARG: 251.]

{§.10.}
På förslag af Herr C. A. Ström om inväljande
af 2:ne suppleanter till Komitén för uppförande
af nytt hus åt allmänna läroverket härstädes,
beslöts att från Utskottet skulle infordras
förslag å 2:ne sådana suppleanter.

{§.11.}
I följd af Stadsfullmäktiges den 13 sistl. December
beslutade framställning, hade från Kongl. Wäg- och
Wattenbyggnads Styrelsen inkommit utdrag af
syneinstrumentet på det dambyggnadsarbete,
som Hjelmare sänkningsbolaget härstädes verkställt;
och skulle lösen för samma instrument betalas
af Stadskassan med 4 Kronor 75 öre. -

Tillika hade till Stadsfullmäktiges Ordförande
ingått skrifvelse från Hjelmarens och Qvismarens
Sjösänkningsbolag med öfverlemnande af afskrift
af ofvanberörda Styrelses den 7 November 1883 med-
delade afsyningsbevis, m.m., rörande samma arbete,
samt med anförande, att "då Sjösänkningsbolaget så-
lunda fullgjort hvad enligt faststälda planen ålegat
detsamma, samt härmed till vederbörande öfverlemnadt
det utförda arbetet, torde bevis om dessa handlingars
emottagande få emotses."

Ärendet remitterades till Utskottet, för beredning.

[MARG: 244.]

{§.12.}
Sedan Konungens Befhde i kungörelse den 3 i denne
månad bestämt att Eskilstuna stad skall hafva
blott {en} bevillningsberedning, samt utsett Herr Doktorn
och Riddaren Theofron Munktell till ordförande
i samma beredning; så beslutades nu att till denna
beredning skulle väljas 3 ledamöter och 2 suppleanter.
Herr Ordföranden hemstälde att till
Utskottet må lemnas uppdrag att inkomma
med förslag å lämpliga ledamöter och suppleanter i Bevill-
ningsberedningen, så att valet sedan må kunna
ske med den omsorg det vigtiga ären-
det kräfde. Denna framställning bifölls.

{§.13.}
Rörande den från 9 November 1882 hvilande fråga
om försäljning af stadens felaktiga Kontroll-ur, lemnades
af Herr Ordföranden upplysning att dessa ur
skulle här i staden kunna fås reparerade
för 2 kr. 50 öre stycket hos Urmakaren Kjellström,
äfvensom att Instrumentmakaren Matts Norrström
kunde måhända lämpligare utföra reparationen.

I anledning häraf lemnades uppdrag åt Drätselkammaren att
låta reparera ifrågavarande ur antingen hos
Kjellström eller Norrström.

[MARG: 143.]

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/A; W; Koraen/
/Albin, Hellstedt/

År 1884 den 14 Januari å rådhuset of-
fentligen uppläst, betyga

/[Th] Engberg./
/L, B, Ekelund./

[MARG: {252}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 januari 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106954.

Personrelationer