Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 januari 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 januari 1878

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna föl-
jande dagar år 1878.

{Den 10 Januari.}

Samtelige Stadsfullmäktige (nu 28 stycken) med undantag af:
Herr A. Norrman, hvilken med kallelse ej anträffats.

{§. 1.}
Till ordförande hos Stadsfullmäktige för inneva-
rande år valdes Herr Fil. Doktorn och Riddaren
Theofron Munktell med 26 röster.

{§. 2.}
Till vice ordförande hos Stadsfullmäktige för inneva-
rande år utsågs derefter Herr Direktören och
Riddaren Johan Svengren med 26 röster.

{§. 3.}
Stadsfullmäktige beslutade nedsättning af ett
BeredningsUtskott äfven för innevarande år och
att ledamöterne i detsamma skulle vara 7; hvarefter
till Utskottsledamöter valdes:

Stadsfullmäktiges ordförande med - 26 röster
Herr E. A. Lundblad med 20 röster
Herr E. A. Naesman med 20 röster
Herr Joh. Walén med 20 röster
Herr C. E. Stenman med 19 röster
Herr J. C. Heljestrand med - 19 röster
Herr C. A. Ström med - 17 röster

och valde desse den förstnämnde till Utskottets ord-
förande.

{§. 4.}
Stadsfullmäktige beslutade att nu företaga val
af en ledamot i direktionen för härvarande
Tekniska Söndags- och Aftonskola, med anledning
af Herr Rådmannen Joh. Hedlunds från förra
sammanträdet hvilande afsägelse från att
vara sådan ledamot; och blef Herr Fabri-
kören och Riddaren Johan Christoffer Heljestrand dertill
utsedd med 6 röster, efter lottning med Herr
Direktören och Riddaren Johan Svengren, hvilken
erhöll lika antal röster.

[MARG: 59.]

{§. 5.]
Stadsfullmäktige godkände Herr Alfred
Norrmans nu föredragna afsägelse från
att vara Stadsfullmäktig här i staden, med
stöd af 30 §. i Kongl. Förordningen om kommu-
nalstyrelse i stad; och skulle anmälan härom
ske till Magistraten.

[MARG: 60.]

{§. 6.}
Bestyrelsen för blifvande landtbruksmötet härstädes
innevarande år hade uti nu föredragen skrifvelse
anhållit att Stadsfullmäktige måtte för sin del
tillåta, att vägen förbi Lasarettet måtte få afstängas
under loppet af 10 dagar i senare hälften af instun-
dande Juli månad, enär, utan dylik afstängning, plat-
sen för landtsbruksmötet ej kunde fullt ända-
målsenligt ordnas.

Stadsfullmäktige medgåfvo för sin del en sådan
afstängning, under vilkor, att väg till Lasarettet
bibehålles.

[MARG: 61]

{§. 7.}
Ordföranden tillkännagaf att Bestyrelsen för blifvande
landtbruksmötet härstädes medgifvit Gymnastik-
lokalens upplåtande för Slöjd- och industri-
utställningen under mötet.

[MARG: 34.]

{§. 8.}
Herr A. Hellstedt erhöll permission från samman-
trädet.

{§. 9.}
Upplästes Brandredskapsinspektören Nyströms
inspektionsberättelse för 1877, och remitterades
densamma till Brandchefen.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell/
/A, Lindblad/
/C; A; Ström/
/C. A. Lundberg/

1878 d. 25 febr. å Rådhussalen
upläst betyga:

/Carl Klein/
/[J]. A. Svahnberg./

[MARG: {[N:o] 66}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 januari 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106953.

Personrelationer