Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 september 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 september 1879

Anmärkning

{1879 den 1 September.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr A. F. Dahlström, hvars anmäldta förfall godkändes
Herr J. P. Nordlund, hvars anmäldta förfall godkändes
Herr Axel Karlsson, hvars anmäldta förfall godkändes
Herr C. A. Johansson hvars anmäldta förfall godkändes
Herr Arvid Nilsson hvars anmäldta förfall godkändes
Herr A. Hellstedt hvars anmäldta förfall godkändes
Herr Joh. Svengren, E. A. Naesman och J. Walén hvars anmäldta
förfall godkändes
Herr Joh. O. Biörck hvars anmäldta förfall godkändes

{§. 1.}
På Stadsfullmäktiges framställning till Herr Majoren
C. Adelsköld, enligt protokollet för den 14 sislidne
Augusti, §. 16, hade Herr Majoren afgifvit svars-
skrifvelse af den 25. i samma månad, innehållan-
de hufvudsakligen {att} trägrunder under stenmurar
för broar, likasom för andra vattenarbeten, i allmänhet
bruka läggas omkring 2 fot under den kända lägsta
vattenytan, till förekommande af att trävirket, vid
möjligen inträffande förändringar i lägsta vattenstån-
det, må utsättas för luftens åverkan, och {att} Herr
Majoren äfven vid uppgörandet af ritningen till Rådhus-
bron lagt virket under landfästena på sagde djup;
{att} under kollonnerna, der luften icke kan få tillträde
till tapparne, har det kunnat, till besparing af kostnad,
läggas lägre; {att} i Eskilstuna, der vattenståndet i
ån är beroende på nedanför liggande dammar, hvil-
ka sannolikt ej komma att förändras, torde någon
fara för brons bestånd ej uppkomma, om rustvirket
lägges högre än som vanligtvis brukas, blott det
kommer att ständigt ligga under vattenytan, hvadan
Herr Majoren ansåge den af Entreprenören för Rådhus-
brobyggnaden utan tillstånd gjorda förändringen - att
lägga trägrunden under vestra landfästet 1 ½ fot
högre än hvad den godkända ritningen visar, eller
en half fot istället för två under den uppgifna lägsta
vattenytan i ån -, ehuru varande emot kontraktet och
som genast efter det felet observerades bordt rättas,
hvilket då utan tidsförlust kunnat ske, icke vara
af den beskaffenhet att landfästet nu ovilkorligen
måste rifvas, helst brons fullbordande derigenom
skulle komma att betydligt fördröjas; dock borde,
om landfästet godkännes, afräkning naturligtvis
å entreprenadsumman göras för det belopp,
hvarmed kostnaden för stenarbetet härigenom
kunde hafva minskats.

Efter föredragning häraf gjordes under
öfverläggningen 3:ne yrkanden, nemligen:

1:o att Stadsfullmäktige måtte förklara nuvarande
läget å rustverket till Rådhusbrons vestra landfäste
ej kunna godkännas, och i följd deraf besluta att
entreprenören bör {endera} ändra landfästet till sitt
rätta läge {eller} ock åläggas af entreprenadsumman
afstå 2000 kronor, hvilka medel afsättas till en sär-
skild reservfond, att med upplöpande räntor kunna
användas till landfästets ombyggnad om och då sådant
blifer erforderligt;

2:o att Stadsfullmäktige måtte fatta ett lika beslut,
men med summans ökning till 2500 kronor; och

3:o att Entreprenören må åläggas att upprifva och
omlägga landfästet så, att detsamma blifver i enlighet
med faststälda ritningar och kontraktet.

Sedan öfverläggningen slutats bifölls, vid votering,
det sist upptagna yrkandet med 13 röster mot 7,
hvilka sednare afgåfvos för bifall till yrkandet
i första punkten.

[MARG: 169.]

{§. 2.}
FattigvårdsStyrelsen aflemnade upp- och
afskrifnings-bankquitto på 10779 kronor 17 öre,
hvilka lyftats såsom testamentsmedel efter Handlanden
C. O. Nysell i Filipstad; och sedan Stadsfullmäktige
af Nysells testamente, dateradt den 26 Januari
1878, inhemtat, att han skänkt Eskilstuna Fristad
10000 kronor, hvilka under benämning "C. O. Nysells-
fonden" skola handhafvas och förvaltas af
Stadsfullmäktige och att räntan skulle hvarje jul
utdelas till 25 stycken fattiga smidesgesällsenkor
inom Eskilstuna, men kapitalet ej få min-
skas, - blef ärendet remitteradt till Utskottet
för afgifvande af förslag å sättet för ifråga-
varande förvaltning.

[MARG: 171.
{Obs.}Testamentsbevakningsprotokollet finnes inbundet
bland verifi-
kationerne till 1878 års Kommunalräkenskap under N:o 458.]

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr/
/A; W; Koraen/
/Carl Andberg/

1879 den 22 September å RådhusSalen offentligen
uppläst intyga:

/A; W; Koraen/
/Axel Lindberg/

[MARG: 175]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 september 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106942.

Personrelationer