Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 september 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 september 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt vid sammanträde
med Stadsfullmäktige i
Eskilstuna den 1 September 1870.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Boberg, Callander, Naesman, Hedlund,
Walén.

{§.1.}
På begäran af Sockne Ombuds i Öster och
Wester Rekarne Härader Komiterade, för upp-
görande af förslag till väganläggning från
Stålfors, förbi Nya lazarettet, till Kyrkogatan
i Eskilstuna Stad, utsågo Stadsfullmäktige
Herrar P. Wahlström, A. Norrman och C.
Jernbergh till ledamöter i samma Komité
för Staden; men frågan, om hvilka före-
skrifter, som borde lemnas dessa ledamöter,
remitterades för beredning till Utskottet,
hvarefter Stadsfullmäktige ville i den delen
särskildt besluta.

[ÄRENDEORD:Vägfråga]
[MARG {N:o224}]

{§.2.}
Föredrogs vederbörande Komiterades fram-
ställning att få anlägga en Warmbadinrättning
på Stadens tomt N:o 108, hvilken inrättning,
- hvartill Utskänknings Bolaget skall anslagit
5000 rd [Riksdaler] samt teckning af frivilliga bidrag på-
ginge till en reservfond å 3000 rd - , skulle
blifva Kommunens egendom; i hvilket ärende
Berednings Utskottet sig utlåtit och på anförda
grunder afstyrkt bifall till lemnande af
byggnadsplats på tomten N:o 108, såsom ledande
till kostnad för Staden i gatuhåll, men deremot
tillstyrkt att Stadsfullmäktige måtte på det
sätt understödja Badhusbolaget, att kost-
nadsfri plats till Badshuset lemnades istället
vid Nybron på Westra sidan.

Efter i ämnet förd öfverläggning, hvarunder
olika meningar yttrades, afgjordes genom
votering med 14 röster mot 11 att Staden
skulle lemna den begärda byggnadsplatsen
till Badinrättning på tomten N:o 108, med vilkor,
att Staden derigenom ej förbinder sig att
underhålla gatan dit på annat sätt
än hvartill Staden förut har skyldighet.
Minoriteten röstade för platsens upplåtande
utan detta vilkor.

Herr C.J. Andberg reserverade sig mot
beslutet att lemna plats åt Badhuset
annorstädes än vid Nybron.

[ÄRENDEORD: Kat 15. Ärendeord saknas]
[MARG N:o 259]

{§.3.}
Med godkännande af Drätselkammarens
utlåtande, beslöts att Gasverket för upptag-
ning af gasrör i Bruksgatan, hvilka vid gatu-
sänkning blifvit blottade, skulle
ersättas med 25 rd i ett för allt; men lemnade
Gasverkets framställning, angående aftal om
ersättning för rörens åter nedläggande i gatan,
utan afseende, då de voro obehöfliga, en-
ligt hvad Gasverkets Ombud sjelf tillkänna-
gifvit.

[ÄRENDEORD:Gasanläggning]
[MARG N:o 221]

{§.4.}
En framställning af Herr C.A. Ström, om åtgärders
vidtagande för att få fullständigt uppsatta
husnummers och gatunamnens plåtar i Staden,
skulle till Magistraten öfverlämnas.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.5.}
I anseende dertill att Stadsfiskalen Janzon
anmält att han icke kan anskaffa pålitliga
personer, till nattpolismän i Staden för den
bestämda aflöningen af 50 öre för natten, hade
Magistraten begärt att Stadsfullmäktige ville
förhöja denna aflöning till 75 öre för hvarje
person.

Stadsfullmäktige beviljade en löneför-
höjning åt Nattpolismännen från och med
denne dag, sålunda att 67 öre utbetalas
till dem för hvarje tjenstgöringsnatt,- Genom
hvilken förhöjning aflöningen blir ungefär
lika med Brandvakternas.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]
[MARG {N:o 221}]

{§.6.}
På framställning af Komitén för Brandför-
säkring å lösegendom här i Staden, utsågos
till ledamöter i Komitén från den 1 instundande
Oktober Herrar A. Norrman, C.J. Andberg,
C.G. Granberg, C.A. Lundberg och G.E. Svahnbäck.

[ÄRENDEORD: Brandförsäkring]
[MARG N:o 225]

{§.7.}
Attesterades till liquid från Stadskassan
för annonser om blifvande Kreaturs-
mötet:
till Herr Gust. Carlström i Örebro Rd 7,50
till Notarien [Müntzing] i Westerås Rd 1
Rd 8,50

[ÄRENDEORD: Marknadsliv]

Samma dag justeradt

/TheofrMunktell/
/Jac, Wedberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 september 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106941.

Personrelationer