Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 september 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 september 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna
den 1 September 1864.

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr O.F. Svalling, som är bortrest och
Herr L.P. Malm, som har annat godkändt förfall.

{§.1.}
Behandlades åter Herr C.J. Westerbergs den
4 sist. Juli väckta motion om inrättandet af
en inhängnad badplats för Stadens arbetare; och
sedan Stadsfullmäktige tagit den ifrågasatta
platsen i ögonsigte, beslöts att en sådan inhängnad
badplats skulle inrättas framför vattenrännan
till Stångjernshammaren.

Drätselkammaren skulle om verkställigheten
deraf gå i författning, och valdes nu Herrar
C.J. Westerberg och C.G. Granberg att dervid gå Drätselkammaren
med råd och anvisningar tillhanda.

[ÄRENDEORD:Samhällsplaneringsregler]
[MARG N:o 133]

{§.2.}
Efter anmälan af Drätselkammaren, att Staden
är i behof af ett penningelån på 10000 Rd [Riksdaler] Rmt [Riksmynt]
beslöts att Staden skulle emottaga ett nu
erbjudet lån af Eskilstuna KanalBolag
å 4000 Rd, äfvensom att, sedan samma Bolag
erbjudit sig att återbetala ett lån hos
nya brobyggnadsfonden å 5000 Rd, Staden
skulle istället låna dessa penningar; och
skulle Ordföranden, å Stadsfullmäktiges vägnar,
skuldsedlarne derå utfärda.

[ÄRENDEORD:Förvaltningsfinansiering]
[MARG N:o 142]

{§.3.}
Sedan, vid den fullständiga afsyningen å Stadens
nya Gästgifveribyggnad den 23 sistlidne Augusti,
ByggnadsKomiterade funnit att Entreprenören Jean
Asplund utfört åtskilliga arbeten i huset mera
fulländadt och mera kostsamt än förslaget
angifver; och, med anledning af en utaf entrepre-
nören sedemera afgifven specifikation, Komi-
terade sedermera gjort framställning derom
att entrepenören må erhålla ett ersättnings-
belopp härför af 500 Rd Rmt; så företogs
detta ärende till behandling, hvarvid uplästes
handlingarne och ofvannämnde specifikation, hvari
förbättringarne värderats till 726 Rd 50 öre, och
efter öfverläggning beslöts, att entrepenören skulle
af Staden anslås ett ersättnings belopp; men
i fråga om storleken af detsamma, upskjöts
ärendet till nästa sammanträde.

[ÄRENDEORD:Byggnadsförvaltning]
[MARG N:o 143]

{§.4.}
Som Byggmästare Jean Asplund under bygg-
nadstiden brandförsäkrat Nya Gäsgifveri-
huset, och derför utbetalt 2:ne årsafgifter med
tillsammans 118 Rd 90 öre Rmt, så skulle
Drätselkammaren anmodas, dels att till Herr
Asplund återbetala detta belopp, dels ock
att ombrandförsäkra Gästgifvaregårdens
alla åbyggnader, så att de komma under
en och samma försäkring, och hvarvid Hotell-
byggnaden skulle upgifvas till försäkring
för 30000 Rd Rmt.

[ÄRENDEORD:Gästgiveri Brandförsäkring]

{§.5.}
Sedan gasledning numera blifvit anbringad
i Rådhuset, beslöts att Drätselkammaren
skulle anmodads till Rådhussalens uplysning
anskaffa en ytterligare sådan Krona,
som den, hvilken nu finnes upsatt.

[ÄRENDEORD:Gasanläggning]
[MARG N:o 104]

{§.6.}
Från Herr C.O Öberg inlemnades en så ly-
dande skrift:

Då Landshöfdinge Embetet äro de som under-
rätta vederbörande Skattskrifvare om hvilka
som under nästa försäljningsår blifvit medde-
lade tillstånd att utöfva Bränvins försäljning
och som den 1 October skola erlägga skatt
så ville jag härmed anhålla om ej Stads-
fullmäktige genom skrifvelse till Magistraten
borde anhålla att så fort denna Landshöfdinge
Embetets skrifvelse ankommer derom genast
underrätta Stadsfullmäktige på det att de
må före månadens utgång kunna derom
underrätta Utskänknings Bolaget Eskils-
tuna d. 1 Sept. 1864. C.O. Öberg.

Genom votering afgjordes att denna motion
ej skulle till någon åtgärd föranleda.

[ÄRENDEORD:Alkoholregler, Taxering]
[MARG N:o 144]

{§.7.}
Med afseende på nu inträffad vattenbrist
för Stadens Vattenverk, och med anledning af
inkommen framställning från Wattenverks-
arrendatorerne, beslöts att Drätselkammaren
skulle anmodas genast gå i författning om
tätning af dammarne samt damluckorna,
för undvikande af spillvatten, samt att i
saken Kommunicera sig med Faktoristyresmannen,
med afseende på Faktoriets skyldighet att
deltaga i halfva kostnaden.

[ÄRENDEORD:Vattenanläggning, Vattenfråga]
[MARG N:o 145]

{§.8.}
Föredrogs af Fabriksidkaren L.F. Ståhlberg
hos Konungens Befallningshafvande i Länet
anförda besvär öfver taxering af Utskylder
till Eskistuna Stadskassa för åren 1862 och 1863;
anseende Herr Ståhlberg sig, såsom Fabriksid-
kare på landet, vara befriad från Utskyl-
der till Staden; och beslöts derå den förkla-
ring, att Herr Ståhlberg, såsom hufvudsakligen
idkande bordsknifssmide, af Stadsfullmäk-
tige bordt anses såsom handtverkare och
således jemlikt 14§ 1 mom. i Kongl. Fabriks
och Handtverks Ordningen blifvit de ifråga-
varande Utskylderne påförd.

[ÄRENDEORD:Taxering]

{§.9.}
Från Drätselkammaren hade inkommit en
framställning att ett förslag må upställas till
anskaffande af annan Stadsbyggmästare, eme-
dan den nuvarande, i anseende till de ständigt
ökade göromålen, af Drätselkammaren ansåges
olämplig; men detta ärende återförvistes
till Drätselkammaren, som egde att inkomma
med en fullständigare utredning deraf.

[ÄRENDEORD:Samhällsplaneringspersonal]
[MARG N:o 146]

{§.10.}
Herr C.O. Öberg den 2 Augusti väckta motion
om planterings företagande ju förr dess hellre
på nya Stadsdelen, der parkanläggning
efter planen skall finnas, blef, på de
af Drätselkammaren i dess utlåtande an-
förda skäl, för det närvarande afslagen.

[ÄRENDEORD:Samhällplaneringsregler]
[MARG N:o [138]]

{§.11.}
I enlighet med Drätselkammarens yttrande
bifölls Faktoristyresmannen Herr Kapitenen
C.L. Fries förslag derom att ett skibord
må inrättas å dammarne för ernående
af ett jemnare vattenstånd derstädes.

[ÄRENDEORD:Vattenanläggning]
[MARG N:o[136]]

{§.12.}
Företogs åter till behandling Herr A. Bill-
jers motion om tillvägabringande af öfverens-
kommelse med Öster och Wester Rekarne
Häraders vägbyggnads skyldige innevånare, att
Staden öfvertager underhållet af hela Stora Ström-
bron härstädes, mot ersättning från landet, och med vilkor,
att landet tillika underhåller hela bron
ofvanför Tunafors. Och sedan nu blifvit
upläst ett besigtnings instrument på Stora bron
af Herr Kapitenen G. Nerman, företogs
hufvudfrågan till afgörande, hvarhvid och
efter votering beslöts, att Häradsbo-
erne skulle inbjudas, att med Eskilstuna
Stad träffa öfverenskommelse i enlighet
med motionen, på vilkor, att den ersättnings-
summa, som må Staden tillkomma, med af-
seende derpå, att öfverredet till Tunafors bron
drager billigare underhåll än underredet
till Stora Strömbron, måtte bestämmas af en
Kompromiss, hvartill Staden utser två ledamö-
ter, Häraderne två och dessa fyra en femte
ledamot.

Härefter attesterades till liqvid från
Stadskassan arfvode till Herr Kapitenen Nerman
15 Rd Rmt för ofvannämnde besigtning å Stora
bron.

[ÄRENDEORD:Brofråga]
[MARG N:o 91]

{§.13.}
Med afseende derpå att svar ej ankom-
mit på Stadsfullmäktiges Underdåniga
framsällning om Räcksmedsgårdens
försäljning, beslöts att samma gård tills-
vidare på ett halft år skulle uthyras.

[ÄRENDEORD:Byggnadsförvaltning]
[MARG N:o 122]

Jüsteras
/C;G; Granberg/
/C,J, Westerberg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 1 september 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106940.

Personrelationer