Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 1 maj 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 1 maj 1861

Anmärkning

Protocoll hållit vid sammanträde med stadens
äldste den 1, Maj 1861.

S, D, företeddes och af ordföranden upplästes en
från Konungens Befallningshafvande i Nyköping
till Magistraten i Thorshälla stäld skrifvelse af
af d, 14 Mars 1861, som i Hufvudsaken innehöld
en af Magistraten till de äldste stäld Remiss
af d. 23 sistledne Aprill hvaruti de äldste
anmodas att innom den 1 nästkommande
Augusti afgifva underdånigt utlåtande öfver
det betänkande och förslag som den dertill
i nåder utsedde Commité under d, 31
october 1859, afgifvit, angående:

1:o Förordning om Comunalstyrelse på landet

2:o Förordning om Comunalstyrelse i Stad

3:o Förordning om Kyrkostämma, samt Kyrko - och
Scholråd-

4:o Förordning om Landting - samt Rikets
ständers skrifvelse af d, 29 oct, 1860, angående
särskildta Commeterade för Landting och
ett Bihagn till Rikssens ständers Protocoll
vid åren 1859 och 1860 års riksdagar-

Wid föredragning häraf ansåg de när
varande, att i frågavarande Handlingar
vore allt för vidlyftiga att nu genom
läsa och för vidlyftiga, att innehållet
deraf i så ovanliga och främmande
föremål att ärendet nu kunde som
sig bör behandlas, utan ansågs derför
att mer tid erfordrass för hvar och en särskildt
att inhämta det hufvudsakliga som
med de föreslagne förordningarne åsyftas
hvarföre ordföranden föreslog att Handlingarne
skulle bland de äldste till enskildt genom
läsning cirkulera, sålunda att hvarje medlem
skulle under en tid af Sex dagar hafva till
fälle taga närmare kännedom om i fråga
varande förslag att handlingarne emot
qvitto nu skulle till Cirkulation utlemnas
och den 5 Juli till ordföranden återlemnas
hvarefter nytt sammanträde skulle utsättas
och diskussion i ämnet då företagas- Detta
förslag antogs och emottogs handlingarne
nu af Herr J, P, Bergström för att vidare
i föreskrifven ordning cirkulera - I händelse
någon försummar de föreskrifna dagarne
för läsningen så äger den som står i
tur, hämta de samma hos den de finnas
att tillgå - Handlingarne böra välvårdas
[från] så att de icke blifva orena och i
öfrigt ansvarar hvar och en för dess
värde om något förkommer eller skadas,

Förteckning öfver den för genomläsningen
bestämda ordning -
Herr Herr J,P, Bergström har nu emot qvitto emottagit
handlingarne och behåller dem för genomläsning
till d, 6 Maij på afton-
Herr Ringdahl äger att hos Herr J, P, Bergström
d. 6 Maj på afton hämta 3, handlingar emot
qvitto
Herr P, M, Norin Äger att hos Herr Ringdahl d, 12 Maij på afton
hämta 3 Handlingar mot qvitto
Herr J. M, Widegren Äger att hos Herr P, M, Norin
Den 18 Maj på afton hämta 3 handlingar mot qvitto
Herr E, Lindström äger att hos Herr J, M, Widegren
d. 24 Maj hämta 3, handlingar. mot qvitto-
Herr C, E, Ramstedt äger att hos Herr E, Lindström
d, 30 Maj hämta 3 handlingare mot qvitto
Herr E, Stenholm äger att hos Herr C, E, Ramstedt
d, 5, Juni hämta 3 handlingar emot qvitto
Herr J, W, Arfström äger att hos Herr E, Stenholm
d, 11 Juni på em, hämta 3 Handlingar emot qvitto
Herr P, G, Hulin äger att hos H:r J W, Arfström
d 17, Juni på em, hämta 3 handligar emot qvitto
Herr O, Zetterlund äger att hos H:r P, G, Hulin
d, 23 Juni på afton hämta 3 handlingar emot qvitto
Herr Herr A, J, Carlson äger att hos H:r O, Setterlund
d, 29 Juni på afton hämta 3 handlingar emot qvitto
och de samma d, 5, Juli till ordföranden
återlemna-

/Joh, Thermaenus/
/E Stenholm//
/P, G, Hulin/
/J, M, Widegren/
/E, Lindström/
/J, W Arfström/
/P: M: Norin/
/C, E, Ramstedt/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 1 maj 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106924.

Personrelationer