Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, okänt datum 1850 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, okänt datum 1850 (2)

Anmärkning

Närwarande: Ordföranden, Herr Handlanden J. A. Möller
och Ledamöterne Herrar C. G. Söderholm,
J. E. Ekström, C. E. Lennmalm, P. A. Thysell, Aug. Bohm,
L. A. Hårdh, F. Bowin,
J. Landin, P. G. Winterqvist, G. I. Frössén, L. F. Ståhlberg,
H. Dahlberg,
C. A. Lundberg, J. E. Johansson och J. Hedlund, samt
protokollsföranden.

§.1.
S.D. Protokollet för den 5 sistl Mars justerades och lemnades utan anmärkning.

§.2.
S.D. Efter uppläsande af Konungens Befallningshafwandes kungörelse
angående af åtskilliga Strandägare wäckt fråga om sänkning af sjöarne
Hjelmaren och Qwismaren, beslöts att protest mot denna sänkning skulle
i twå exemplar uppsättas och föredragas wid den till den 22:dra dennes
blifwande WallborgsmessoRådstufwan och med posten den 23 afsändas
till Ombud i Örebro för att tillställas Chefen för Medlersta Wäg-
och Wattenbyggnadsdistriktet Herr Majoren C. A. Olivecrona innan
denna månads utgång, och att ombudet skulle uppdragas med omgåen-
de post derefter hitsända bewis att protesten blifwit wederbörligen
anmäld.

Herr Ståhlberg inlemnade härwid ett anförande att tjena till
ledning för den blifwande protesten.

I öfrigt åtogo sig Herrar Landin och Ståhlberg att i samråd med
Herr Andre Landtmätaren Fr. Mossberg och Fabriksidkaren Victor Hel-
jestrand öfwerlägga uti detta wigtiga ämne, derwid protokollsförande
åtog sig närwara; Och utsattes detta sammanträde att den 21:sta dennes
på eft. midd. för sig gå hos Herr Ordföranden.

§.3.
S.D. Till fullmäktige att å Stadens wägnar öfwerwara den af wederbörande
Landtmätare till den 3:dje instundande Junii klockan 10 f.m. bestämda afrös-
ning af 1/4:dels mantal Forss och derwid bewaka Stadens rätt och bästa, ut-
sågos nu Ordföranden Herr J. A. Möller samt Herrar J. Landin och C. G.
Söderholm.

§.4.
S.D. Upplästes den af Protokollsföranden upprättade räkning öfwer hittils
warande kostnader för rättegången om Qwarnbron, och hwilka kostnader, upp-
gående till Tretton Riksdaler 12 skilling Banko godkändes till utbetalande.

(Uppläst, justeradt och godkändt betyga
/J. Landin./
/J. E. Ekström./
/C. G. Söderholm./
/L. A. Hårdh./)

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, okänt datum 1850 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106922.

Personrelationer