Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 maj 1843

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 maj 1843

Anmärkning

1843. den 9 Maij Sammanträdde Stadens tjugofyra Äldste å
Rådhuset till öfverläggning af hvilka voro närvarande
följ: Näml:

Ordföranden Herr Handelsman Möller,
Samt H:rr Törngren, Markman, Malm
Landin, Bruce, Winterqvist - J: G: Johanson

S.D: Föredrogs af Ordföranden afgifvandet till
Kongl: Majt:s på Kloster och Forss underdåniga
besvär öfver Kongl. Svea HofRätts dom, om
förSamlingarnas och Stadens Bygnads [skyldig]
het, vid Kyrkoherde Bostället - Och som [näm]
förklarings afgifvande är stäldt till Stadens
Äldstes utlåtande derom, Uplästes af [Ordför]
dan en författadt Underdånig skrift till Kongl
Majt:s innehållande befrielse från bygnads[skyl]
digheten å nämde Boställe - på andra
grunder en hvad som förut Staden tillförne
underhållit.

2:o Ansökning af mamsell Johanna Charlotta
Rodin, att såssom hattsömmerska, här i Staden
få idka Rörelse, beviljades, med Vilkor att [Sökande]
anskaffar antaglig Borgen för Sex års [Stads]
utskylder. dag Som ofvan

/Eilitz/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 maj 1843,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106918.

Personrelationer