Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 januari 1862

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 januari 1862

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde med
Borgerskapets Äldste och Drätselkam-
maren i Eskilstuna den 9 Janu-
arii 1862.

{Närvarande af Borgerskapets Äldste:}
Herrar J. Hedlund, O. F. Svalling, J. Svensson, L. F. Östervall,
L. P. Malm, A. F. Dahlström, C. J. Andberg, J. W. Widberg,
P. Wahlström, A. Lindblad, C. A. Lundberg, E Kjellström,
E Svalling, C. E. Stenman, W. A. Öhman, S Palmgren,
L. Hedlund,

{Närvarande af DrätselKammaren}
Herrar P. E. Blomqwit, A. Dahlqvist, A. Norrman,
L. Liberg.

{§.1.}
Sedan Byggmästaren Jean Asplund, enligt beslutet den 2 dennes,
nu uprättat ny ritning och kostnadsförslag på den beslutade
Gästgifveribyggnaden och dervid iakttagit de då omtaldta
förändringarne i föregående projecter; så föredrogs
nu detta kostnadsförslag, upgående till 31800
Rd 12 öre, och upvisades ritningen, hvarefter
dessa antogos och gillades; dock skulle ur kostnadsför-
slaget utgå kostnaden för en Bolinderspis
i köket med kåpa 100 Rd, af skäl att gäst-
gifvaren ansågs böra hålla sig kokspis sjelf.

Härefter beslöts att ritningen skulle till
Magistraten öfverlemnas för dess godkännande
och begäran dervid framställes om utlysande
af entreprenadauktion på ifrågavarande bygg-
nadsföretag till den 10:de instundande Februarii.

{§.2.}
Tillkännagaf Ordföranden att Direktören
Forssberg, som varit sinnad att arrendera den
för Stadens utvidgande uplåtne jorden öster om ån,
nu i bref förklarat sig af andra updrag
förhindrad att speculera på detta arrende.

I fråga om denna jord beslöts nu:

att alla quarteren och gatorna utdikas i
vår efter utstakningen samt att hörnen i
quarteren förses med råstenar;

att vid arrendeauktionen hvarje quarter ser-
skildt utbjudes såsom en lott, men gatorna
tillsvidare brukas för Stadens räkning och
besås med gräs- eller foder-vexter.

och att tiden för denna auktion skulle fram-
deles utsättas.

{§.3.}
Målaremästaren W. A. Öhman utsågs till vittne
vid Kopparslagaren Alfred Norrmans Bränneri
här i Staden under bränvinsbränningstermin 15 Mars
- 15 April detta år, mot arfvode af 2 Rd Rmt [riksdaler riksmynt]
om dagen.

{§.4.}
Begärde Arrendatorn af Flackersta Herr W. A.
Öhman utsyning på Flackersta skogen af 500 gärdsel,
1000 stör samt virke till ett afträdeshus och
ett svinhus vid Flackersta; äfvensom af 6. lass
ved till Soldaten för Flackersta.

Herrar Dahlström, Em. Svalling, Levin Hedlund
och P. Wahlström committerades att utsyning åt
arrendatorn och soldaten verkställa efter
bepröfvande vid syn på stället, - dock skulle
stören få inköpas af arrendatoren, som enligt nu träf-
fad öfverenskommelse, istället derför ersättes af
StadsKassan med 35 Rdr Rmt.

Wid Protocollet
/C Jernbergh/

S.D. Justeradt
/C, J, Andberg/
/C, E, Stenman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 januari 1862,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106917.

Personrelationer