Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 december 1862

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 december 1862

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
med Borgerskapets Äldste i Eskilstuna
den 9 December 1862.

Närvarande: Herrar J. Hedlund, A. Billjer, C. J.
Andberg, A. F. Dahlström, J. W. Widberg, S. Palmgren,
O. F. Svalling, C. Spångberg, C. A. Lundberg, P. Wahlström,
L. Hedlund, Joh. Svengren, Em. Svalling, A. Lindblad.

{§.1.}
Tillkännagaf Ordföranden att som Stadskassan var uti ett
tillfälligt behof af 500 Rd [riksdaler], hade Ordföranden den 5
dennes hos UtskänkningsBolaget. å Stadens vägnar
uptagit ett lån å denna summa, att med 6% årlig
ränta återbetalas vid anfordran. Denna åtgärd
godkändes af de Äldste.

{§.2.}
De Äldste utfärdade nu en revers till Utskänk-
ningsBolaget å (7500) Sjutusenfemhundra Rd
Rmt [riksmynt], att med 6% ränta betalas den 31 dennes,
varande detta belopp, som Bolaget är villigt
att åt Staden utlåna, erforderligt för Stadens
byggnadsbehof.

{§.3.}
Magistraten hade till de Äldste remitterat
Byggmästaren Johan Hydréns ansökning att få
sig till bebyggande tilldelad tomterne N:ris 325,
326 och 328 på Stadens Nya byggnadsjord,
och dervid infordrat yttrande af de Äldste
huruvida dessa tomtplatser må vara afsedde
att derå upföra allmänna byggnader för Sta
dens behof.

Sedan, vid granskning af plankartan till nya
stadsdelen, de Äldste inhemtat, att de ifrågavarande
tomtplatserne icke äro afsedda att användas för
Stadens allmänna behof, beslöts att i frågan
skulle det yttrande afgifvas, att i så måtto
intet hinder möter för bifall till Herr Hydréns
ansökning, dock ville de Äldste fästa Magistratens
upmärksamhet på Direktören K. Forsbergs
antagna projekt att i denna stadsdel, och isyn
nerhet vid hufvudgatorna, böra reela och
vackra hus upföras i öfverensstämmelse med
de ritningar som Magistraten fastställer,
och äfven derpå att 2:ne af de nu begärda
tomterna ligga vid den blifvande vackraste
gatan i Nya stadsdelen.

Justeradt
/P, Wahlström/
/Sw, Palmgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 december 1862,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106914.

Personrelationer