Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 augusti 1860

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 augusti 1860

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets herrar Äldstes sam-
manträde å Rådhuset i Eskilstuna den 9. Aug. 1860.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr Joh. Hedlund, samt
Herrar L, F, Östervall Joh. Svengren
J. Svensson E. Kjellström
B. E. Skogsborg C. E. Stenman
J. W. Widberg C. A. Lundberg
P. Wahlström L. J. Ström
A. Lindblad J. Walén

1:o Beslöts att som mera pengar behöfdes för
Skolhusbyggnaden, upptogs ett lån af Utskänk-
ningsbolaget af 3000. Rdr [riksdaler] med Sex procents
årlig ränta och Sex månaders upsägning

2:o Inlemnades af herrar S. Palmgren och
D. Sjöström en ansökan om uppförande af en kalk
ugn på Båtsmansbacken. hvilken ansö-
kan beviljades med förbehåll att inga
Boningshus derstädes får uppföras.

3:o Inlemnades en af Enkefru A. Björnström från Lands höfdinge Embe
tet till Magistraten remitterad skrifvelse,
med anhållan att i sin Lokal få tillhan
dahålla allmänheten, Mat, Caffe, Thé
Porter Öl och tillåtna Windrycker, hvil
ken anhållan af Stadens Äldste afslogs
af Skäl att de fruktade för Lönnkrö-
geri.

4. Husrötebristen vid Notarien Lundblads af-
träde vid Flackersta hemman nästlidne Wår, skulle genom Stads
Cassören Jernbergh utsökas.

5:o Att gå i författning om uppmätning
af Jagtbackarna vid den s.k. Intagan,
så fort sig göra låter atog sig Handlan-
den L. F. Östervall, att vid taga de förbe-
redande åtgärderna.

6:o Beviljades Stads Cassören Jernberghs
anhållan att af Staden erhålla betalt
för Diverse skrifning enligt en af
honom inlemnad räkning à 15. Rd Rmt [riksdaler riksmynt]

7:o Beslöts att kostnaden för Saluteringen
vid Ångfartyget Eskilstunas första upp-
komst till Stadens hamn skulle
af Stads Cassan betalas.

Justerat
/P, Wahlström/
/Joh. Svengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 9 augusti 1860,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106913.

Personrelationer