Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 september 1858

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 september 1858

Anmärkning

Protocoll Fördt vid Borgerskapets Herrar Äldstes
sammanträde å Rådhuset den 8. September 1858.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr Joh. Hedlund samt
Herrar W. A. Öhman C. A. Lundberg
C. F. Berglund L. J. Ström
Joh Walén
C. E. Stenman
F. Bovin

§:1. Upplästes en från konungens Befall-
ningshafvande i Länet till Magistraten an-
kommen skrifvelse daterad den 4. September
1858. med anmodan att erinra Stadens Äldste
om dess åliggande att enl. 57. §: i Kongl:
Maj:ts nådiga Förordning af den 27. Novemb.
1857. angående willkoren För Bränvins
Tillverkning, utse vittne för att vid Brännvi-
nets uppmätning och profning närvara
som ock, att innom månadens utgång
inkomma med uppgift å den sålunda
utsedde Personens Namn och Hemvist.
efter hvars uppläsande närvarande Ledamöter
na enhälligt walde Målaremästaren Herr
W. A. Öhman

justerat
/Joh, Walén/
/F, Bovin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 september 1858,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106912.

Personrelationer