Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 mars 1860

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 mars 1860

Anmärkning

Protocoll fördt vid sammanträde med Borgerskapets
Herrar Äldste å Rådhuset i Eskilstuna den 8. Mars 1860.

Närvarande Ordföranden Herr Joh. Hedlund, samt
herrar L. F. Östervall Joh. Svengren
B. E. Skogsborg C. E. Stenman
P. Wahlström C. A. Lundberg
P. E. Blomqvist O. F. Svalling
A. Lindblad Er. Haglund
C. G. Berglund Fr. Bovin
E. Kjellström

1:o Upplystes af Ordföranden det han för liqviderandet
af de båda jordlotter, belägne å det s.k. Nygärdet
som för Stadens räkning inköpts från Enkefru
Directeurskan Jeanette Zetterberg, samt skräddare
Mästaren Herr C. G. Berglund, och hvarå nu köpebref
företeddes; den 20. nästlidne Februari af Handlanden
Herr P. Wahlström upptagit lån stort 1000 Rdr [riksdaler]
Rmt [riksmynt] med 6%. i årlig ränta, att om 2:ne månader
betalas. Å detta lån utfärdades nu af de Äldste
skuldförbindelse för Stadens räkning.

2:o Som den i Förestående Paragraf omnämnde
jord, är i anseende till sin långa figur otjenlig
för det afsedda behofvet af Skolgårdar, tillkänna-
gaf Ordföranden, att för vinnande af större
bredd, jordbyte, enligt en af Herr Commisions Landt
mätaren Spangenberg uppgjord Charta, har skett med kakel-
ugnsmakaren Liedholms Enka, och hvaröfver
nu bytes bref upplästes och godkändes, samt
af närvarande Ledamöter underskrefs.

3:o Sedan Herrar L. P. Malm och Rådmannen H.
Dahlberg lofvat försträcka Staden ett lån à 2000 Rd
Rmt, hvilka penningar skall såsom handpen
ning för den nya Skolbyggnaden användas,
utfärdades nu Skuldebref å samma belopp att
om Nio månader betalas.

4:o För Fyllnaden af nämnde handpenning hvil-
ken vid Auctions tillfället blef bestämd till 3000. Rd
skulle ytterligare ett lån à 1000 Rdr upptagas,
och som Herr C. O. Öberg erbjudit Staden till
lån nämnde summa på 2:ne månader, skulle
Ordföranden å de Äldstes vägnar samma
lån upptaga och deröfver Skuldförbindelse
utfärda.

Uppläst och Justerat
/B, E. Skogsborg/
/P, Wahlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 mars 1860,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106911.

Personrelationer