Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 juni 1860

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 juni 1860

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets Herrar
Äldstes sammanträde å Rådhuset i Eskils-
tuna den 8. Juni 1860:

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr Joh. Hedlund, samt
Herrar P. Wahlström Joh. Svengren
A. Lindblad O. F. Svalling
C. G. Berglund C. Spångberg
L. F. Östervall E. Kjellström
J. Svensson C. A. Lundberg

§:1. Upplästes Landshöfdinge Embetets utslag angå-
ende Stadens Röstägande innevånares beslut af
den 10. Jan: 1859. att å Elementar Skoletomten
uppföra ett Folkskolehus, hvaröfver Rectorn
Magister P. Axenborg å Consistorie i Strengnäs
wägnar anfördt besvär, hvilka besvär af Landshöfdinge
Embetet blifvit gillade, hvarför nu beslöts att över detta
utlåtande hos Kongl. Maj:t söka ändring, hufvudsakligen
för att anhålla om nämnde plats för en blifvande Tecknisk
Skolebyggnad.

§:2. Skrefs och underskrefs en Skuldsedel stäld till Enkefru
J. Zetterberg i 6.600. Rdr Rmt, [riksdaler riksmynt] för
utbyte af 2:ne sådane
förfallne hos nämnde Fru; Äfven utfärdades en
Skuldsedel å 6000. Rdr Rmt för uptagande af Lån
hos Eskilstuna utskänkningsbolag, hvilket Lån
skulle användas till Folkskolehusbyggnaden.

Uppläst och Justerat
/A, Lindblad,/
/C, A, Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 juni 1860,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106909.

Personrelationer